NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

onsdag 9. mars 2016

Åpent brev til Solberg-regjeringen


Oppskriften på en nasjonal katastrofe for Norge!

Evner og viljer ikke den norske regjering å forvare sitt eget land og folk?!

Utlendingsdirektoratet (UDI - forvaltningsorganet som bestyrer regjeringens innvandringspolitikk) gjør seg klar for fortsatt masse-invasjon av innvandrere fra andre kontinent. 60 000 tusen fremmede er det estimerte tall så langt fra UDI sin side for i år. Men ingen vet, for våre grenser er i virkeligheten fysisk åpne for all verden...

Så merk da i denne forbindelse; at dette anslag ikke er basert på mennesker som er på vei for å prøve at komme inn i Norge for så at kontant bli Stoppet på grensen, men tvert om; som de facto forventes at risikofritt ta seg helt inn i landet. Med ande ord en grenseløs og grensesprengende kontinuitets-strøm av fremmed-element fra overbefolkede land som på alle måter står i motstrid til alt det Norge og nordmenn representerer i en historisk, nasjonal, kulturell, etnisk, sosial og økonomisk kontekst.

At lille, karrige Norge ei heller på noen måte har strukturell bærekraft (plass- og ressurs-hensyn, bo-nyttige areal, matproduksjon, energi, kommunal- og statlig infrastruktur etc. etc.) er det ingen av de pk-uansvarlige som taler om, naturligvis. - Med andre ord; ingen «berikelser» men kun byrder, som til slutt vil kjøre Norge over ende om ingen sier Stopp til vanviddet!

Kriminelt uansvarlig: 

Slik situasjonen er i dag, så kan det komme 300 «asyl»-søkende eventyrere, eller 30 000, eller 300 000 tusen, eller 1 million - og alle vil kunne ta landet i besittelse, slik situasjonen er per se – for innvandring over våre grenser er fritt fram for alle tobente!

Kardinal-spørsmålene til de hovedansvarlige myndigheter ved statsminister og Høyre-leder Erna Solberg og finansminister og Frp-partileder Siv Jensen er som følger - når vi tydeligvis har helt åpne (i praksis ikke-eksisterende) grenser inn til kongeriket Norge, hvor hvem som helst kan ta tilhold bare man klarer å forsere alle andre europeiske lands grenser:

1. Hvorfor stenges ikke grensene med øyeblikkelig virkning for denne massive innvandring som er forventet bare for dette året 2016?

2. Overbefolkningen (demografiens forbannelse) i Afrika og Asia gjør innvandrerinvasjonen «permanent» om den får vedvare uten akutte mottiltak – så; er den norske regjering klar over at vårt land aldri vil kunne overleve om dagens hasardiøse, uansvarlige ekstrem-politiske linje fortsetter?

3. Hvorfor bygges det ikke opp et aktivt grensevern for at preventivt og reelt beskytte vårt land og den norske befolkning – utfra nåtidens innvandrings- og overbefolknings-katastrofale problematikk så vel som for at sikre framtidens generasjoner et levedyktig fedreland?

4. Som en naturlig følge av det tre forannevnte spørsmål: Forholder det seg slik at den norske regjering med viten og vilje forbryter seg mot den norske Grunnlov ved at aktivt medvirkende avhende vårt land som en samlet udelelig enhet; jamfør Grunnlovens paragraf 1. «Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike», og, når den norske regjering lar nasjonen Norge innordne seg ikke-demokratiske, overnasjonale organisasjoner som FN- og EU gjennom deres lov-, forordnings- og regelverk?

5. Forholder det seg slik at det norske folk faktisk er sviktet av en regjering som i utgangspunktet konstitusjonelt etter Grunnlovens bokstav og intensjon er valgt for at forvalte som sin prioriterte styringsoppgave; at med alle midler sørge for sikkerhet og trygghet i eget land via en ansvarlig forutsigbar bærekraftig framtidspolitikk - og at kontrakten mellom folket og myndighetene er at anse som brutt om ikke disse ?

6. Det få taler høyt om, men alle vet kan skje med dagens politisk-korrekte kaos-kurs hvor fremmed-innvandringen aldri stopper: Arbeider den norske regjering aktivt vitende eller uvitende med sikte på at etniske nordmenn skal bli en minoritet i eget land – med de umenneskelige (for alltid inhumane) forhold dette i såfall vil medføre i et dysfunksjonelt «Norge», eller akter regjeringen å føre en pro-aktiv norsk politikk som ivaretar det norske folks rett til land slik Grunnloven borger for?

***
Som alle i dag kan se, så er situasjonen for Norge sin del ytterst alvorlig, og i tillegg så står Sverige foran en sannsynlighetsberegnet systemkollaps allerede i år eller neste år, hvor vår lange riksgrense ikke på noen måte er beskyttet med hensyn til at et slikt scenario, som kan oppstå «på dagen»! –

Det er helt klart at dagens norske myndigheter viser en tafatthet og nonchalanse i disse livsviktige spørsmål som ikke kan benevnes som annet enn grov uforstand som grenser til det politisk kriminelle, hva gjelder uansvarlighet overfor rikets sikkerhet og den norske befolknings krav på sikkerhet i eget land. Det som foregår er en faktisk okkupasjon av fremmede på vårt territorium, som UDI og den norske regjering legger til rette for når landet ligger åpent for massiv inntrengning.

# Jeg forventer at Erna Solberg som ansvarlig statsminister, og Siv Jensen som ansvarlig finansminister, gir meg et svar her, slik at det norske folk kan få en bekreftelse på om det faktisk forholder seg slik at folkets selvbestemmelse og råderett - samt vårt lands selvstendighet og territoriale integritet er opphørt at eksistere, siden landets grenser ikke lenger aktivt kontrolleres og fysisk forsvares av våre myndigheter.


Pluto

PS: Denne artikkelen ble først postet som kommentar på docoment.no, 2 mars, 2016.