Venter fortsatt på svar fra Hadia Tajik

Nedenforstående brev ble skrevet og sendt i september 2014, med cc til stortingets justiskommitè (hvor Hadia er leder), Ap’s stortingsgruppe, til Støre (leder i Ap), samt til bispedømmerådene i Oslo og Nidaros. Jeg venter fortsatt på svar fra Hadia.

o O o

Hadia Tajik, stortingsrepresentant, Ap.

Ref. Gi ungdommen en koran før ekstremistene tar dem

Viser til ovennevnte.

Du har uttalt offentlig at du vil gi koranen til ungdom med det mål for øyet å forebygge muslimsk ekstremisme. Jeg antar derfor at du har lest koranen, at du forstår hva som står skrevet, og at du følgelig vet hva du snakker om og vet hva du gjør når du anbefaler å gi ungdommer koranen.

I den henseende har jeg noen svært enkle å spørsmål til deg som jeg tar for gitt du vet svaret på og som jeg forventer at du kan og vil besvare korrekt.

I sura 4:157, 161 står det skrevet,
... because of their saying: We slew the Messiah, Jesus son of Mary, Allah's messenger -- they slew him not nor crucified him, but it appeared so unto them; and lo! those who disagree concerning it are in doubt thereof; they have no knowledge thereof save pursuit of a conjecture; they slew him not for certain … [w]e have prepared for those of them who disbelieve a painful doom. (Pickthall)

Norsk oversettelse (islam.no): ... fordi de hevder "Se, vi har drept Messias, Jesus, Marias sønn, Guds sendebud!" Men de drepte ham ikke, og de korsfestet ham ikke, men det fortonet seg slik for dem. De som er uenige om ham, er i tvil med hensyn til dette. De har ingen kunnskap om det, men følger formodninger. De har ikke drept ham med sikkerhet ... Vi har beredt de vantro blant dem en smertelig straff.

Hvilken Jesus er det koranen her snakker om? Er det Ordet som ble menneske og tok bolig iblant oss, vår Frelser og Gjenløser som ble korsfestet for våre synder og gjenoppstod fra døden til vår rettferdiggjørelse, for at vi, ved troen på Guds frelsesverk i Kristus Jesus på Golgatas kors, skal lære frelse å kjenne ved syndenes forlatelse og stå rettferdiggjort i Kristus for Guds og Lammets trone på Herrens dag og arve det evige liv? Eller er det en annen Jesus?

Du har også uttalt offentlig at ungdommer som slutter seg til muslimske ekstremister, som de vi finner i ISIS/IS, er noviser (kjenner kun det grunnleggende i islams lære). Betyr det at de ignorante ungdommene du vil gi koranen bør hoppe over den grunnleggende og elementære islamske lære og gå direkte på den mer avanserte teologi for å unngå at de blir ekstremister og jihadister?

Hvor stor mener du risikoen er for at muslimske ungdommer blir ekstremister (i.e. terrorister) når de får kunnskap om det grunnleggende og elementære i islam?

Hva er den grunnleggende og elementære islamske kunnskap som gjør unge muslimske noviser til terrorister?

Har de religiøse og militære lederne i muslimske terrororganisasjoner som ISIS/IS, Boko Haram, al-Qaida, Hamas, Hezbollah, etc., etc. mer kunnskap om islam enn den grunnleggende og elementære?

Kan vi observere et tilsvarende fenomen blant kristen ungdom, som bekjenner Kristus Jesus som sin Frelser og Herre, mens de befinner seg på novise-stadiet i sin bibelstudie og trosopplæring (som det vi ser blant unge muslimske noviser)?

Hvordan vil du stille deg til et forslag om å gi bibelen til potensielle unge muslimske terrorister, i stedet for Koranen?

Hvordan vil du stille deg til et forslag om å oppfordre muslimske terrorister til å vende om fra sin ondskap, bekjenne sine synder og ta imot Evangeliet om Jesus Kristus, i hvem vi har forløsningen, syndenes forlatelse, og få del i Guds (Yahwehs) frelseverk på Golgats kors – i Jesu død og oppstandelse – og bli frelst fra evig fortapelse?

Jeg forventer et klart, presist, utvetydig og ærlig svar på hvert av spørsmålene ovenfor (uten taqqiya, og uten bortforklaringer og logiske kortslutninger), og ser frem til en interessant og lærerik informasjonsutveksling med Arbeiderpartiets sannsynlige kommende nestleder.

Med vennlig hilsen,
Odd S. Beverfjord