Erna Solbergs "Smarte byer"

Av May-Harriet Seppola.

Statsminister Erna Solberg har opprettet et digitaliseringsutvalg som skal fremme utviklingen ved “smarte byer” I Norge.

Sitat:
Det er statsministeren som leder utvalget. De faste medlemmene er finansministeren, kommunal- og moderniseringsministeren, næringsministeren, samferdselsministeren og kunnskapsministeren.

Andre berørte statsråder kalles inn ved behov, og olje- og energiministeren deltok på møtet mandag.

– Vi fikk et viktig innblikk i hvordan aktørene og bransjen tenker.

Vi diskuterte hvordan norske aktører og digitale løsninger kan få et større og mer internasjonalt nedslagsfelt. Og vi snakket om hvordan også kommunene kan utvikle smarte løsninger for sine innbyggere, sier Solberg.

I møtet fikk utvalget presentert satstinger fra både næringslivet og fra kommunene. Toril Nag i Lyse, Tone Grindland fra Stavanger kommune og Jon Christian Hillestad i Telia holdt innlegg.

Har det norske folket blitt spurt om dette?

Jeg fant ut av dette ved en tilfeldighet, da jeg gikk inn på nettsidene til Hafslund nett og sporenstreks tok en telefon og fikk i tale en meget arrogant dame som straks ga meg beskjed om at jeg hadde intet valg, fordi alle skal ha smartmåler innen 1 januar 2019.

Jeg har skrevet brev til samtlige etater som har med dette å gjøre og de skylder på hverandre.

Statens strålevern lener seg mot forskning som er foretatt av Folkehelseinstituttet i 2010, og som det er liten grunn til å stole på.

Sitat:
Laboratorieforsøk på cellekulturer viser at celler reagerer øyeblikkelig på EMF-eksponering – selv svakere enn grenseverdiene. Ved langvarig eksponering oppstår langvarige inflammasjonstilstander og økt signalaktivitet i nerveceller. Slik legges grunnlaget – ofte i samspill med andre miljøgifter – for en rekke skader: DNA-skader, ulike kreftformer, grå stær, hjerterytme- og døgnrytmeforstyrrelser, Alzheimer, autisme og mange fler. Plutselig hjertestans ved stråling fra mobilmaster er observert hos fugler i laboratorieforsøk, og mistanken er selvsagt at det også kan gjelde villfugl, vilt og mennesker.

Fagfolk over hele verden har gjentatte ganger slått alarm og advart. WHO’s avdeling for kreftforskning, IARC, klassifiserte i 2011 all mikrobølget stråling som fareklasse «2B mulig kreftfremkallende for mennesker», og lavfrekvent stråling som 2B noen år tidligere.

Jeg vil be statsministeren å lytte til en seriøs forsker som advarer meget sterkt mot spesielt smartmåler.

Smart Meters & EMR: The Health Crisis Of Our Time - Dr. Dietrich Klinghardt.


Strømkunder over hele landet får installert nye, automatiske strømmålere. Men flere setter seg på bakbeina både på grunn av helserisiko og personvern.

Det finnes definerte rammer for hvordan de personopplysningene som samles inn ved hjelp av automatiske målesystemer kan brukes. Det europeiske personvernombudet, The European Data Protection Supervisor (EDPS), advarer likevel mot at denne informasjonen kan misbrukes hvis den ikke sikres forsvarlig. EDPS anbefaler at selskapene må innhente samtykke fra forbrukerne før nettselskapet bruker informasjonen fra slike målere til andre formål enn det som er nødvendig for å utføre virksomheten.

Hver dag kommer det inn meldinger fra folk som er blitt akkutt syke av smartmålere.

Hvor mange av Norges befolkning er i samme båt? Det vet ingen, men alt tyder på at det er en betydelig andel, og at det blir stadig fler. Men, som historiene viser, det tar gjerne mange år å forstå hva som var problemet bak plagene. En grov trendanalyse antyder 50% av befolkningen rundt 2020 (Hallberg & Oberfeld 2006). Andre mer forsiktige anslag tilsier rundt 350.000 personer. Her ser du altså bare toppen av isfjellet.

Skal ikke statsministeren snart lytte til folket i stedet for å følge slavisk alle påbud fra EU?

Heldigvis ser den folkelige motstanden ut til å øke. Det skjer i takt med at vi får kunnskap om hva som nå blir tredd ned over hodene på oss. Initiativgruppa bak folkemøtet ble enig om å arbeide videre for å få i gang en folkeopplysningskampanje og nasjonal folkebevegelse mot disse helse- og miljøskadelig “smarte” målerne. For å få dét til, så måtte vi først etablere en nettside, den du leser HER OG NÅ!

Velkommen, les og bli klok, og ta del i folkeopplysningskampanjen og kampen mot AMS-målerne.

Kopi til:
finansministeren, kommunal- og moderniseringsministeren, næringsministeren, samferdselsministeren og kunnskapsministeren.

May

Jeg fikk nettopp et hurtigsvar fra Hafslund nett, som skriver følgende:

Hei!

Vi har tidligere informert deg om at vi som nettselskap er vi pliktige til å operere innenfor de lover og forskrifter som offentlige myndigheter har fastsatt.

I denne henvendelsen tolker vi det dithen at du ikke stoler på sikkerheten rundt digitaliseringen av målerne våre.

Nettselskapene må følge «Forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv» fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). I henhold til denne forskriften må nettselskapene installere såkalte AMS-målere innen 1. januar 2019. De nye målerne inngår i ”Avanserte Måle- og Styringssystemer” (AMS), og innebærer at brukerne får bedre informasjon om strømforbruket sitt, mer nøyaktig avregning og mulighet for automatisk styring av forbruket. Nettselskapene vil også bruke disse dataene i forbindelse med planlegging av forstrekninger i nettet.

AMS- målerne registrerer strømforbruket på timebasis og sender automatisk informasjon om forbruket til nettselskapet. Dette gir raskere og riktigere innhenting av måleverdier og et bedre grunnlag for fakturaen som sendes til strømkundene.

For å hindre misbruk av data og personopplysninger er nettselskapene pliktige til å etablere de sikkerhetssystemer og rutiner som er nødvendige for å hindre at personopplysninger kommer på avveie, og at uvedkommende ikke får tilgang til andre sine AMS-systemer.

Data om forbruk og forbruksfordeling i det enkelte målepunkt faller inn under bestemmelsene om håndtering av personopplysninger, og det er strenge regler knyttet til lagring, overføring, utlevering og bruk av slike forbruksdata.

Hafslund Nett bruker de innsamlede målerdata utelukkende i forbindelse med fakturering av korrekt nettleie og strømforbruk og i planleggingen av nettforsterkninger. Dine forbruksdata blir brukt og lagret i henhold til loven om personopplysninger og blir ikke brukt av andre personer enn de som strengt tatt må ha tilgang til disse. Gjennom et nasjonalt sikkerhetsinitiativ jobber hele kraftnæringen i henhold til strenge regler for sikker innsamling og oppbevaring av disse dataene.

Hafslund har omfattende sikkerhet rundt våre IKT-systemer, og var med på å initiere KraftCERT, som nå har blitt kraftbransjens eget kompetansesenter for håndtering av alvorlige IKT-sikkerhetshendelser. Hafslund er også tilknyttet Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) sitt digitale varslingssystem,
VDI.

Av sikkerhetshensyn gir ikke Hafslund informasjon om løsninger for kryptering, dataoverføring og datalagring som benyttes.

Ha en fin mandag!

Med vennlig hilsen
Hafslund Nett AS

Tomas
kunderådgiver