Krever lokal vetorett om privatskoler

Av Odd S.Beverfjord. 

Arbeiderpartiet er urolig for veksten av kristne friskoler. – Kommuner bør selv få si nei om de ikke ønsker slike skoler velkommen, mener partiet.
  
“På få år er antall kristne grunnskoler dobla i Norge. Det er i dag 82 kristne grunnskoler i landet. Mange av dem er etablert til tross for sterke lokale protester.” Sier stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Torstein Tvedt Solberg. Jeg antar hans bekymring og uro er representativ for Arbeiderpartiet (og NRK). 

Det bekymrer Arbeiderpartiet at antallet kristne grunnskoler er doblet i løpet av få år og at det i dag er 82 kristne grunnskoler i landet. Det uroer partiet at disse kristne skolene er blitt etablert til tross for sterke protester fra lokalbefolkningen. 

Kristne har sørget for å utdanne mennesker og formidle kunnskap, visdom og forstand. Læreinstitusjoner og universiteter som Yale, Harvard, Princeton, Oxford, Cambridge og utallige andre ble grunnlagt av kristne, ikke av ateister. De første 120 høyskoler og universiteter i USA var kristne. Endog BBC hadde en kristen formålsparagraf i sin oppstart. 

I Norge startet kirken det offentlige undervisningssystemet og fikk slutt på analfabetismen. Barn og ungdom ble opplært og oppmuntret til å søke kunnskap. De lærte å skille mellom rett og galt, godt og ondt, sannhet og løgn. Norge fostret store menn innen kunst og litteratur – og vitenskap. Bjørnstjerne Bjørnson, Henrik Wergeland, Edvard Grieg, Henrik Ibsen, Arne Garborg, Adolph Tidemand, Hans Gude, Niels Henrik Abel, Armauer Hansen, for å nevne noen få. Disse forstod at sannhet er ikke noe man oppfinner – den oppdages. Sannheten, enten den er åndelig, sosial eller vitenskapelig, har alltid vært der. Tenkende, gudfryktige og sannhetssøkende mennesker oppdager den. 

Etter som tiden gikk ble universiteter og skoler kapret av ateister, evolusjonister og humanister. Kunnskapen innen sosiale fag bestod og økte, men vett og forstand forsvant, fordi kunnskapen om de åndelige sannheter ble undertrykt. I dag er vett og forstand helt borte fra universitetene. Fordummingen av skolebarn og ungdom fortsetter og kunnskapen er også på vei ut av den antikristelige, ateistiske offentlige undervisningssektoren. Visdom og forstand skal ut – dårskap og idioti skal inn. 

I arbeidet med å avkristne landet, avvikle demokratiet og innføre islamsk tyranni, er ord som ”verdinøytral” tatt i bruk som politisk arbeidsredskap for politikere. 

Nøytral betyr ”ingen av delene” eller ”hverken det ene eller andre”. Med betegnelsen ”verdinøytral” mener man at objektet det refereres til, som lovverket og de konstitusjonelle organer og institusjoner, ikke representerer noen etisk eller moralsk verdi knyttet til noen religion eller livssyn. 

Men det er en umulighet! Det sekulære lovverket er i seg selv en etisk og moralsk normgivende standard, grunnlagt på lovgiverens religiøse tro og livssyn (”lex canon”). Det nærmeste vi kommer "verdinøytral" i politisk og kulturell sammenheng er et anarkistisk samfunn. Men også et slikt samfunn har visse normer og retningslinjer (naturretten) som regulerer forholdet mellom mennesker. 

Politikere og “humanister” ønsker i sin dårskap å rive opp vår kulturs og sivilisasjons kristne rotfeste, fordi den kristne arv kan virke støtende på de som tilhører islam og på arbeiderpartiets sosialistiske ateister. Sistnevnte elsker islam, til tross for sitt ateistiske livssyn. Forstå det den som kan. Av innvandrergrupper er det kun muslimer som tar anstøt av kristendommen og vil påtvinge andre sin religiøse ondskap i “Dar al-Harb” (”krigens hus”) og innføre islam og sharia. 

Ved hjelp av fortielser og halvsannheter og direkte løgner skal Grunnlovens historie omskrives og Norges kristne historie fjernes fra historiebøkene. For ikke å støte muslimer og Allah. Landet skal avkristnes og gi plass til andre religioner og livssyn, som i første rekke er islam. Politikerne mener at landet må avkristnes for å tilfredsstille muslimenes krav. I sin dårskap mener politikerne at enhver religion, uansett hvor ond den er, er bedre enn kristendommen som har gitt oss Grunnloven, demokrati, rettssikkerhet, frihet og et sivilisert samfunn. 

I denne sammenheng blir ”verdinøytral” brukt i samfunnsdebatter vedrørende forholdet mellom kirke (kristendom) og statlig forvaltning. I forholdet til religion og livssyn skal de konstitusjonelle organer og offentlige institusjoner være nøytral. I undervisningssektoren skal det være verdinøytralitet. Det vil si at alle religioner skal betraktes som likeverdige. Den ene religion skal betraktes som like mye “verd” som den andre. Ingen religioner skal favoriseres av styresmaktene. Kristendom, som religion (det kristne evangelium er ikke en religion), skal i utgangspunktet ikke favoriseres fremfor islam, afrikanske tradisjonelle religioner, gaiatro og åsatro eller satanisme. Det ser ut til å være filosofien. 

Bibelen og Grunnloven er røttene til den retten som har båret vårt folk siden Mosterloven i 1024 og som ble fornyet ved Grunnloven av 1814. Norge og riksforsamlingen på Eidsvoll hentet impulser i arven fra Jerusalem med menneskeverd og menneskerett, den amerikanske uavhengighetserklæringen (1776), Bill of Rights (1791), og britenes Magna Carta (1215). Edsvollmennene hentet ikke noen inspirasjon fra den franske revolusjon med opprør og giljotiner, halshugging, massehenrettelser og menneskeforakt, slik noen historikere vil ha oss til å tro. 

Den kristne stortingsmann og haugianer Ole Gabriel Ueland, sammen med stortingsmann N. J. Tvedt, sørget for at konventikkelplakaten ble opphevet i 1842 og ga oss ytringsfrihet og møterett. Disse kristne politikere, som ga oss frihet, sa at Bibel og Grunnlov var de to øyenstener det norske folk skulle se og finne veien med. Landet skulle bygges med kristen lov og ikke religiøse og sekulære maktmenneskers u-lov. Det norske folk skulle bli fri fra både religiøs og sekulær undertrykkelse.

Du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din makt og av all din hu, og din neste som deg selv.” (Matt 22,37)

Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere, for at dere kan bli deres himmelske Faders barn; for han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige.” (Matt 5,44)

Kristendommen og evangeliet om Jesus Kristus er den siviliserte verdens demokratiske og kulturelle arv. Så hva er det som skal gi oss grunn til å tro at Arbeiderpartiets ateisme og “verdinøytrale“ skoler vil gi oss mer visdom og forstand og større sosial trygghet enn kristendommen og vår judeo-kristne kulturarv? 

Om noe dager skal det kristne Norge feire det som skjedde i Betlehem for 2000 år siden, da vår Frelser og Gjenløser ble født og himmelens hærskare forkynte det glade budskap til gjeterne på markene utenfor landsbyen.

I dag er det født dere en Frelser i Davids stad, som er Kristus, Herren! 
(Lukas 2:11)

Ønsker alle en velsignet høytid til minne om vår Frelser og Herre Jesu Kristi fødsel. 

Odd S. Beverfjord