17 Mai helsing til Politikar og Presse


"Igjen står flaggstangen naken"
Av Norvald Aasen.
Av Norvald Aasen. 

Fyrst til Trygve Slagsvold Vedum og SP:

Eg ser på Nettavisen i dag at SP vil la NRK få streikefri 17. Mai slik at dei kan "berike" oss med det nye Norge sine fargerike innslag.

Det gler meg verkeleg at journalistar i NRK og andre mediabedrifter streikar denne dagen. La dei streike til det veks mose på dei! Streik, streik i veg! 

Eg er lei all denne propagandaen om det fargerike Nye Norge som også SP hyllar. De veit at dette vert vår nasjon og vårt norske samfunn sin undergang. Og det er dette de vil ha, også i SP!

Hadde eg kome til eit anna land og fått tildelt ei oppgåve av landssvikarar som gjekk ut på å provosere landet sin eigne folkegrupper - urfolka - så ville eg takka Nei!

Men i Norge får inntrengarane og okkupantane tildelt slike oppgåver som set urfolket i skuggen i ei feiring som gjev oss sterke kjensler omkring Grunnlovsdagen og det fundamentet for fridom som Grunnlova skal vere garantist for. Lygn og bedrag og hån på denne dagen kan vi klare oss utan, så berre streik i veg heile journalistadelen. Vi betalar lønene dykkar med lita glede, men som i andre diktaturstatar er også vi pålagde å gjere det.   

§1 i Grunnlova seier at "Kongeriket Norge er eit fritt, sjølvstendig, udelegeg og uavhendeleg Rike". Merk dykk  Uavhendeleg - for det er nett det som er fylgjene av det de bedriv no. I den samanhengen kan de også merke dykk §83 i Straffelova som set straff for slike som er delaktige i å avhende eller overdrage landet til framande.

Eg sender dykk diktet mitt frå 2004 der det heiter "Igjen står flaggstangen naken".

Så til Redaktør og redaksjonen i avisa Firda:

Eg les i dag ein heilsides annonse der Firda ønskjer lesarane ein fin og glad 17. mai.

Her trur eg dykk ikkje! Eg trur ikkje at de ønskjer oss alle ein glad Grunnlovsdag. Korleis kan vi som er glade i landet vårt vere glade når vi ser at Noreg vert avhenda bit for bit? Og media er ein av aktørane i den prosessen! 

Avhending er nemnt i §1 i Grunnlova og §83 i Straffelova som kan sjåast i samanheng med §1. I ein rettstat ville dei ansvartlege for brot på Grunnlova vorte stilte til ansvar, men i Noreg går dei ansvarlege straffefri!  

Ser også i avisa at journalistane forlet NRK-bygget i Førde for å streike! Takk og pris! Måtte dei streike til det gror mose på både journalistane og på palasset dei boltrar seg i.

Ser også i media i dag at journalistane vert kalla arbeidsfolk. Er ikkje dette eit hån mot dei som verkeleg er arbeidsfolk?

Norvald Aasen, 
6983 Kvammen