NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

søndag 20. mai 2018

Lovnaden gjeld (Apg 2,36-41)

Av Tollak Jakobsen. 

Apg 2,36-41 "Så skal hele Israels folk vite for visst: Denne Jesus som dere korsfestet, har Gud gjort både til Herre og Messias. Da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene: «Hva skal vi gjøre, brødre?» Peter svarte dem: «Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere får tilgivelse for syndene, og dere skal få Den Hellige Ånds gave. For løftet gjelder dere og deres barn og alle som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller på.» Også med mange andre ord vitnet han for dem, og han formante dem: «La dere frelse fra denne vrange slekt.» De som tok imot hans budskap, ble døpt, og den dagen ble rundt tre tusen lagt til menigheten."

Då Den Heilage Ande kom den første pinsedagen, tala apostelen Peter til folket som hadde korsfesta herlegdomens Herre, og sa at dei måtte venda om. For lovnaden om den Heilage Ande gjeld – dykk og barna og alle dei som er langt burte, så mange som Herren vår Gud kallar til seg. Til alle som er på ville vegar og vender om har Gud i nåde gjeve den Heilage Ande for å leia oss på rett veg mot det evige Livets mål. 

Bibelen fortel og livet syner oss at me vert påverka i vårt tankeliv av idear i tida som leiar oss bort frå Gud - vår skapar og Far. Lett kan me dragast med til å tenkje og gjere synd. Slik den gong og slik i dag. Men Gud sjølv var i Jesus og forlikte oss med seg - på krosssen - så Han ikkje tilreknar oss misgjerningane våre. Jesus har sona straffa vår og den som tek i mot Han - er fri. Men djevelen og all hans forførande makt vil få sin dom.  

Sanningsanden syner oss vegen til fridom ved at me høyrer og les Ordet i Bibelen, så Han får omvende og frelse oss medan det er nådetid. Det står skrive at kvar den som kallar på Herrens namn skal verta frelst.

Den første pinsedagen vart om lag 3000 sjeler frelste ved å omvende seg og la seg døype i Jesu namn til syndsforlating. Seinare har millionar av mennesker gjort det same. Gud skal ha takk for at lovnaden om syndsforlating i Jesu namn ved Ordet og Anden også gjeld i dag for alle som omvender seg.  

Ånd fra himlen kom med nåde, kom med liv og lys her ned.
La din Guddoms makt nå råde, gjør oss vis til salighet”.
(Frå sang nr 56 i "Sangboken - Syng for Herren")

Tollak Jakobsen