Mobbing av to bibeltro sokneprester

Opprop!

I det siste har vi blitt gjort kjent med at to konservative sokneprester i Den norske kirke har blitt mobbet på grunn av sitt teologiske syn.

Da sokneprest Mikael Bruun i Sogndal avslørte at han var imot kvinnelige prester, skrev foreldrene til 26 konfirmanter at de ikke ønsket ham som konfirmantprest.

Ved konfirmasjonen i Máze kirke 23. august 2020, advarte sokneprest Bjarne Gustad mot homofili, kjønnsskifte og abort. Soknepresten uttalte at «likekjønnet ekteskap» er imot Guds skaperordning, og kjønnsskifte- og abortloven er «ugudelige lover». 

Vi vil på denne måten støtte begge sokneprestene for det de har forkynt er sant og rett ifølge Den hellige Skrift.

Når Bruun hevder at Guds ord sier nei til kvinnelige prester, så er han i samsvar med den historiske kirkes standpunkt like opp til forrige århundre.

Bibelen lærer ikke likestilling, men likeverd. Menn og kvinner er like mye verd, men kvinner skal ikke inneha hyrde eller den overordnede lærefunksjonen i menigheten. (1 Tim 2,11 flg; 1 Kor 14,34 flg.).
Likestillingsideologien har sin opprinnelse i marxismen, ikke i Bibelen. 

Dessverre har alle biskopene i Dnk forlatt Guds ord på dette området og sier ja til kvinnelige prester. I motsetning til de 6 biskopene som i 1961 sa nei til kvinnelige prester fordi de mente det var umulig å forene kvinnelige prestetjeneste med NTs grunnholdning og med direkte utsagn. De begrunnet det prinsipielt ved å henvise til Guds skaperordning og til Herrens eget bud.

Når derfor Bruun hevder at kvinnelige prester ikke er i samsvar med Bibelen, står han på klassisk evangelisk-luthersk grunn. Med andre ord: Han blir mobbet fordi han vil stå på Bibelens lære framfor å la seg drive av tidsåndens diktatoriske makt.
.
Vi er også enige med sokneprest Bjarne Gustad når han sier på grunnlag av Den hellige Skrift at «likekjønnet ekteskap» er imot Guds skaperordning, og at kjønnsskifte- og abortloven er «ugudelige lover».

Vi tar fullstendig avstand fra en lege som sier at dette er et potensielt helsefarlig budskap. Å hevde at kirken skal kommunisere at du er god nok, uansett hvem du elsker, er sekulære mennesketanker og vranglære som Bibelen tar sterkt avstand fra.

Vi støtter Bjarne Gustad for at han taler som Guds ord sier. (1 Pet 4,11). Gud har skapt menneske som mann og kvinne. Det finnes med andre ord bare to kjønn, og Gud har gitt oss det kjønn hver enkelt av oss skal ha. Følgelig er såkalt kjønnsskifte imot Guds ord.

Når det gjelder samliv, er det bare det livslange ekteskapet mellom én mann og én kvinne som er i samsvar med Bibelens inspirerte lære. Alle andre seksuelle forhold betegnes som hor og utukt.

Når det gjelder abort (fosterdrap), så er det imot Guds vilje slik som det femte bud sier. Gud er herre over liv og død og har ikke gitt noe menneske fullmakt til å avgjøre om et foster skal leve eller dø. Derfor er abortloven en «ugudelig lov» som strider mot Guds hellige lov.

At biskopen i Nord-Hålogaland med støtte fra preses irettesatte soknepresten for å ha talt alvorlig om synder som utelukker dem som holder fast ved dem fra Guds rike, er forstemmende. Det er ikke en biskops oppgave å irettesette en prest som taler sant og rett på basis av Guds ord, men den som taler usant, skal han irettesette.

Vi vil takke sokneprest Bjarne Gustad for en klar tale, både lov og evangelium til erkjennelse av synd og til oppreisning ved Jesu Kristi soning og stedfortredende død for alle mennesker.

Avslutningsvis vil vi si at friheten til å forkynne evangeliet for prester i Dnk ser ut til å bli stadig mer innskrenket. Derfor er vi takknemlige til Gud for at disse to sokneprestene vil stå fast på Guds hellige ord og forkynne det klart og tydelig til både dom, frelse og evig liv. 

Vi støtter dem og  oppfordrer Guds folk til å be for dem og familiene deres. 

Olav H. Kydland
Eivind Gjerde
Olav Berg Lyngmo
Harald Claudius 
Hans-Sandry Josefsen
Tor Henry Aase
Bjarne Bjelland
Bernt Laurits Vingen
Olav Stokka
Per A. Andersen
Geir C. Slettvik
Isak Skorpen 
Bøye Vigdal
Torstein Svela
Olav Markussen
Åshild Markussen
Gunnar Holth 
Magne Sunde
Anne Lise Sunde
Johannes Østerhus
Hilde Sørgaarden Johnsen
Even Sørgaarden Johnsen 
Karstein Sletteng
Gustav A. Gustavsen
Ingeborg Bryn
Einar S. Bryn
Dagfinn K. Natland 

Kommentarer