NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

fredag 12. februar 2021

Antikrist

Av Lillemor. 

Jeg tenkte å skrive en artikkel om Antikrist. Eller rettere sagt: Hva undertegnede tror om Antikrist (heretter kalt AK) pr nå. Hva jeg tenker om AK kan absolutt endre seg; det har skjedd før. Flere ganger. Men her er altså den artikkelen.

Å kunne identifisere AK rett, vil være avgjørende for hvordan vi skal gjenkjenne endetiden når vi kommer så langt. Det er lett å gå i fella med å peke på ulike personer og kalle dem Antikrist, fordi de så åpenbart jobber mot Gud (og det er rett: der finnes mange antikrister. Men kun én Antikrist), og både Obama, Trump, sikkert alle pavene opp igjennom, Hitler og en del muslimske ledere har blitt antatt å være Antikrist. Og så faller det lissom litt i fisk da enden ikke kom likevel. Alt dette burde egentlig være helt unødvendig, for Bibelen forteller oss en hel del om AK, og hvis det skal være rette mannen det er snakk om, må alt stemme.

Hvorfor vil det være så viktig å kunne identifisere AK? Fordi åpenbaringen av AK vil føre med seg forfølgelse av Guds folk, og Jesu snarlige gjenkomst, og Bibelen advarer oss om at dette er noe vi må være forberedt på og klare til å møte. Både Jesus (Matt 24) og Paulus (2Tess 2) forteller sine at de ikke må "gå fra vett og sans" og bli skremt. Men det er nettopp det som så ofte skjer i enkelte kristne miljøer. Man finner seg opp en hel del sammenhenger som kan passe inn i profetiene. Problemet er at en hel del sammenhenger alltid vil passe inn i profetiene. Der er alltid sult, krig, sykdommer og naturkatastrofer. Men aldri tidligere har disse vært indikasjoner på Jesu snarlige gjenkomst, og det kan godt være at det vil fortsette å være sånn en god stund framover også. Men alt dette er noe vi ikke skal la oss gå fra vett og sans eller skremmes over.

Paulus skriver dette til menigheten i Tessalonika om nettopp dette (man kan tenke seg at de hadde gått i den samme fella som troende har gjort helt siden da):

"Når det gjelder vår Herre Jesu Kristi komme og hvordan vi skal samles hos ham, ber vi dere om dette, brødre:  La dere ikke så lett drive fra vett og sans, og bli ikke skremt, verken av åndsåpenbaringer, av påstander, eller av brev som sies å være fra oss, om at Herrens dag alt er kommet. La ingen bedra dere på noe vis! For først må frafallet komme og Den Lovløse komme til syne, han som ender i fortapelse. Han er den som står imot og opphøyer seg mot alt som tilbes og kalles gud. Ja, han tar sete i Guds tempel og gjør seg selv til gud. Husker dere ikke at jeg sa dette da jeg var hos dere? Dere vet også hva som nå holder igjen, slik at han først står fram når tiden er inne. Lovløshetens hemmelighet er alt virksom med sin kraft, men han som ennå holder igjen, må først bli tatt bort. Da skal Den Lovløse komme til syne. Men den dagen Herren Jesus kommer i sin herlighet, skal han utrydde ham med pusten fra sin munn og tilintetgjøre ham. Når Den Lovløse kommer, har han sin kraft fra Satan, og han opptrer med stor makt og med under og falske tegn. Med all slags urett forfører han dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot og elsket sannheten, så de kunne bli frelst. Derfor sender Gud over dem en villfarelse som virker i dem så de tror løgnen. Og slik skal de få sin dom, alle de som ikke trodde på sannheten, men hadde sin glede i uretten." (2Tess 2:1-12)

"Den lovløse" (i populær tale kalt AK) må altså vise seg før Jesu Kristi komme. Dette er noe konkret å forholde seg til, i motsetning til krig og sykdom (spesielt når man tar med i betraktning at menneskeheten har levd gjennom både Svartedauen og 1. verdenskrig. Og 2. verdenskrig).

La meg starte med konklusjonen: Jeg tror AK vil vise seg å være jøde. Enten vil han faktisk være jøde, eller han vil hevde seg å være det. Men sannsynligvis det første. Jeg tror han vil hevde seg å være den Messias jødene venter på.

Siden jeg kanskje trår på noens tær nå, vil jeg i forbifarten si følgende: Jeg tror ikke dette fordi jeg er antisemitt. Jeg er ikke antisemitt. Jeg anerkjenner at vår herre Jesus Kristus var jøde, på samme måte som både Paulus, Peter, Judas, fariseerne og Karl Marx var det. Jeg tror også at nordmenn er kjødelige israelitter (uten at det er tema her nå), så antisemittisme ville jo ha vært litt merkelig. Jeg vil bare ha det ut, sånn at eventuelle diskusjoner her handler om rett sak. Nok om det.

I mangel av noe bedre sted å begynne, starter jeg med denne pakten AK skal inngå. For flere år siden trodde jeg at dette var en fredspakt. Dette trodde jeg fordi det later til å være en vanlig misforståelse blant troende, og det blir gjentatt som en sannhet til stadighet. Men når man leser teksten, står det på ingen måte at det er snakk om noen "fredspakt" eller "fredsavtale"!

Daniel 9:27a:

Og én uke skal gjøre pakten fast for de mange (1930)
I én uke skal han stadfeste en pakt med de mange (2011)
Han skal stadfeste en pakt med mange for én uke (1988)

Denne idéen om en "fredspakt" er, meg bekjent, basert utelukkende på dette verset. Jeg kan ikke se annet enn at en slik lesning av teksten er fundert på tradisjon alene.

Dette ser jeg på som mer sannsynlig (med utgangspunkt i at AK vil framstå som Messias):

Slik det står, framstår det som om dette er snakk om en allerede eksisterende pakt. Og sett i sammenheng med neste ledd i det aktuelle verset, tror jeg det ligger implisitt at leseren skal forstå at det er snakk om Sinaipakten. 

Sånn her ser det ut: 

Og én uke skal gjøre pakten fast for de mange; og i midten av uken skal slaktoffer og matoffer ophøre (1930)
I én uke skal han stadfeste en pakt med de mange, etter en halv uke gjør han slutt på slaktoffer og grødeoffer. (2011)
Han skal stadfeste en pakt med mange for én uke. Midt i uken skal han bringe matoffer og slaktoffer til å opphøre. (1988)

Både kristne og jøder leser Jer 31:31 som et messiansk vers: Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus.

Men der kristne ser dette verset oppfylt av den nye pakt ved Jesus Kristus, venter jødene fremdeles på noe helt annet. Jødene venter fremdeles på Messias, og når han kommer, tror de at han vil gjenoppta tempelofringene. Og det er det jeg tror Daniel 9:27 beskriver; at AK vil framstå som Messias, bekrefte og styrke Sinaipakten, bygge det jødiske tempelet i Jerusalem, og gjenoppta ofringene der, som er helt nødvendig for jødene om de skal leve etter nevnte pakt.

Daniel 11:40-44:

I endetiden skal kongen i sør støte sammen med ham, og kongen i nord skal storme fram mot ham med vogner og hestfolk og mange skip. Han drar inn i land etter land og farer over dem som en flom. Han drar inn i det fagre landet, og titusener skal falle. Men disse skal slippe unna hans hånd: Edom og Moab og de fremste av ammonittene.  Han rekker hånden ut mot land etter land, og heller ikke Egypt skal gå fri. Han får makt over alle skjulte skatter, gull og sølv og alle kostbarheter i Egypt. Selv libyerne og nubierne må følge ham. Da skal rykter fra øst og fra nord skremme ham, og han drar ut i stor harme for å utrydde mange og vie dem til døden.

AK skal altså være en stor hærfører, noe som igjen ikke stemmer med noen "fredspakt". Vi ser at han vil slå ned Israels motstandere. Som vi ser vil han"dra inn i det fagre landet", og videre i vers 45 vil han "slå opp sine kongelige telt" der, ved Jerusalem.

Dette er også - igjen - interessant ift hva som er profetert som den messianske tidsalder. Se: Jes 11:16, 19:23-25, 27:12-13, Mik 7:12, Sak 14:18-19.

AKs krigerske framferd, gir seg også uttrykk i Åp 13:4b:  Og de tilba dyret og sa: Hvem er lik dyret og hvem kan stride mot det?

Daniel 11:45a:

Han slår opp sine kongelige telt mellom havet og det fagre, hellige fjell.

"Det fagre, hellige fjell" her vil være Sionfjellet i Jerusalem. Tanken her er at AK søker å oppfylle de messianske profetiene i Jes 2:1-4 og Jes 18:7, om at Jerusalem vil være hovedpunktet under Jesu styre i tusenårsriket, og at Jesus vil herske fra tempelet i denne perioden.

2. Tessalonikerbrev 2:4:

Han er den som står imot og som opphøyer seg over alt som blir kalt gud eller helligdom, så han setter seg i Guds tempel og gir seg ut for å være Gud.

Det er lett for oss kristne å tenke at alle i hele verden vil forstå at AK er en lurendreier når han setter seg i tempelet og gir seg ut for å være Gud. Men jeg er ikke helt sikker på at det nødvendigvis er rett. Vi kristne har jo godtatt Jesu guddom. Dette gjør vi helst med NT i hånd, men det går helt fint å bruke utelukkende GT, noe kristne misjonærer gjør ofte og med hell for å konvertere jøder.

Så vi kristne vil (forhåpentligvis) forstå hva som er i ferd med å skje når AK gir seg ut for å være Gud i tempelet. Men mange jøder - og sikkert også ikke-troende, som ikke har satt seg inn i Skriften - vil sannsynligvis tro AK er den profeterte Messias. Og Messias vil i tusenårsriket ha pilegrimer til Jerusalem for å lovprise og tilbe ham. Den ekte Messias, altså. Dette står beskrevet i Jes 60, Jes 18:7 og Sak 14:16-18.

Daniel 11:45 - 12:1:

Disse versene bør leses i sammenheng, men er i norske (vel... alle, egentlig) oversettelser "kunstig" delt opp av et kapittel.

For: I Dan 11:45b står det at "Men så går det mot slutten med ham, og det er ingen som hjelper ham."

Og i Dan 12:1 står det at "Det skal komme en trengselstid som det ikke har vært fra den dagen noe folkeslag ble til og til den tiden."

I Matt 24:15-22, snakker Jesus om "trengsler så store som det aldri har vært fra verdens begynnelse til i dag, og som det heller aldri mer vil bli." Da han like før har skrevet at disse vil komme etter at "den ødeleggende styggedom som profeten Daniel har talt om", er det nærliggende å tenke at det er snakk om de samme begivenhetene her.

Men hvordan er det mulig hvis det allerede har "gått mot slutten for AK"?

Svaret finner vi Åp 13:3, 12 og 14.

Åp 13:3: Et av dyrets hoder så ut som om det hadde fått banesår, men det dødelige såret ble leget, og all verden undret seg over dyret og fulgte det.

Åp 13:12: All den makt det første dyret har, bruker det andre dyret etter oppdrag fra det første. Det får hele jorden og dens folk til å tilbe det første dyret – det som hadde fått sitt banesår leget.

Åp 13:14: Det forfører dem som bor på jorden, med de tegn det får makt til å gjøre i dyrets tjeneste. Og det sier til jordens folk at de skal lage en billedstøtte til ære for dyret – det som var såret med sverd, men livnet til.

Det vil altså se ut for verden som om AK møter sin endelikt, men han vil komme tilbake med ny vigør. For verden vil det se ut som om han står opp fra de døde.

Oppsummering:

Jeg ser at dette ble litt komplisert. Men kort oppsummert vil det se sånn her ut:

  • AK vil drive krig mot Israels fiender, og vil bekjempe dem og underlegge seg dem.
  • Han vil lage seg en base ved Jerusalem.
  • Han vil sørge for at tempelet blir bygd igjen, og der vil daglige offer gjenopptas.
  • Etter 3 1/2 år med tempelofringene, vil AK få et banesår, fra hvilket han vil bli leget, og han vil deretter sette seg i tempelet, erklære seg selv å være Gud, og opphøre ofringene.

(Og her er min helt egne vurdering og stalltips: Når vi ser at et nytt tempel begynner å bygges i Jerusalem... Da er det på tide å forberede seg.)

All hans framferd vil stemme overens med profetiene i GT, og mange vil la seg lure. Og den eneste måten å lure jødene på, er at han selv er jøde, sånn som profetiene sier at Messias skal være.

Alt dette er vi advart mot, bl.a. i Matt 24, og hvis vi bare klarer å holde hodet kaldt, skal det være umulig å unngå den ekte Jesus når Han kommer tilbake.

Matt 24:23-31:

"Om noen da sier til dere: ‘Se, her er Messias’ eller: ‘Der er han’, så tro det ikke! For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre selv de utvalgte vill. Nå har jeg sagt dere det på forhånd! Om de altså sier til dere: ‘Se, han er ute i ødemarken’, så gå ikke dit ut, eller: ‘Se, han er i et rom der inne’, så tro det ikke. For slik som lynet går ut fra øst og lyser like til vest, slik skal det være når Menneskesønnen kommer. Hvor åtselet er, vil gribbene samles.
Så snart denne trengselstiden er over, skal solen bli formørket og månen miste sitt lys. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, da skal alle folkeslag på jorden bryte ut i klagerop, og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med stor makt og herlighet. Når basunen lyder, skal han sende ut sine engler, og de skal samle hans utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra den ene enden av himmelen til den andre."

Lillemor