NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

onsdag 14. august 2013

Biskoper nekter å be for Israel

VL:

Når Kirkeledere blir anti-Bibelske:
Kirkeledere vil ikke være med på nasjonalt bønneopprop som ber om at politikere skal behandle Israel snillere og at «båndet mellom mor, far og barn» må vernes sterkere.


Bønn «om større forståelse for Israels situasjon blant de folkevalgte» gjør at folkekirke-biskoper og Kirkerådets leder ikke vil være med på oppropet «Bønn for valget 2013» 


her er hva Kirkelederne ikke har "samvittighet" til å be over:

Et oppgjør med alle former for rasisme og antisemittisme, en større forståelse for Israels situasjon blant de folkevalgte, og politikere som bidrar til rettferdige og fredelige løsninger på konflikter, i Midtøsten og andre steder i verden

– Skal du be for Israel, må du også be for Palestina, sier Den norske kirkes øverste valgte leder, Svein Arne Lindø, til Vårt Land.

– Ensidig. – Det er trist at et opprop som på mange måter har en prisverdig grunntone og gode formuleringer, på et par punkter inneholder ensidige passasjer. Jeg reagerer på at man sier at norske politikere ikke tenker nok på staten Israels interesser. Og jeg kan ikke slutte meg til bønnen om at valget vil gi «et sterkere vern om familien og båndet mellom mor, far og barn», sier Den norske kirkes biskop i Borg, Atle Sommerfeldt.

Så godt som hele bredden av norske kirke- og organisasjonsledere står bak oppropet som Nasjonalt Bønneråd er initiativtaker til. Men ledere i Den norske kirke glimrer med sitt fravær.

Biskoper og Kirkerådets leder reagerer mot det de oppfatter som «for ensidige» og «konkrete politiske» formuleringer.

– Av prinsipielle grunner finner jeg ikke å kunne svare positivt på henvendelsen på vegne av Den norske kirke, sier Bispemøtets preses, Helga Haugland Byfuglien.

Uenig preses. Hun påpeker også at noen av formuleringene i oppropet har et innhold som hun personlig ikke kan slutte seg til.

– Hva er det?

– Bønnen for Israel. Jeg leser også punktet om «et sterkere vern om familien og båndet mellom mor, far og barn» i retning av debatten om ekteskapslovgivning og homofiles rettigheter.

Jon Steinar Kjøllesdal, Nasjonalt Bønneråds koordinator, sier at man har forsøkt å gjøre bønne-oppropets form så inkluderende og bredt som mulig. Han er glad for at mange kristne ledere her står sammen. Blant de 19 som så langt har undertegnet oppropet er biskop Bernt Eidsvig i Den katolske kirke, søster Else-Britt Nilsen (valgt leder i Norges Kristne Råd), Anne-Lise Søvde (daglig leder i paraplyorganisasjonen Norsk råd for evangelisering og misjon, NORME) og nasjonale ledere i en rekke frikirkesamfunn og lutherske organisasjoner.

– Bra helhet. – Dette oppropet er for meg en helhet, og jeg synes denne helheten er viktig og bra, sier synodeformann Arnfinn Løyning i Den evangelisk Lutherske Frikirke.

– Jeg har heller ingen problemer med at bønnen «om større forståelse for Israels situasjon blant de folkevalgte» er med. Israel har kommet under press fra så mange kanter at jeg synes våre politikere skal få den utfordringen, tilføyer Løyning.

– Generelt er det problematisk når bønneopprop blir så konkrete som dette. For da kommer man lett farlig nær et politisk terreng som kirken skal vær forsiktig med å gå inn i, sier Kirkerådets leder, Svein Arne Lindø.

– Stem grønt! Kirkemøtet i Den norske kirke gjorde i april et vedtak som ble forstått som en oppfordring til kirkemedlemmene om «å stemme grønt» ved årets stortingsvalg.

Kirkemøtet utfordret alle kirkens medlemmer «til å la hensynet til en forsvarlig klimapolitikk og arbeid for global rettferdighet få betydelig vekt ved de politiske valg».

– Hvordan rimer det at kirken kan gi råd om valg ut fra klimapolitiske vurderinger, men ikke ut fra et videre perspektiv som i dette oppropet?

– Som kristne skal vi selvsagt be for valget. Men dette bønneoppropet er relativt konkret og det går inn i politiske enkeltsaker, som er både aktuelle og viktige. Jeg kan innestå for mye i oppropet, men noe er problematisk. I den grad konkrete temaer blir formulert må de være forankret i vedtak i Kirkemøtet og kirkelige fora, dersom vi skal slutte oss til slike opprop. Vi har ikke slike vedtak i flere av de politiske temaer som blir berørt i dette oppropet, sier Lindø.

Han opplyser at Kirkerådet kommer til å sende oppfordring til alle menighetene i Den norske kirke om å be for stortingsvalget på gudstjenestene før valget.