Forhåndssensur av hensyn til befolkningens beste?

Idag kan vi lese en foruroligende artikkel på document.no der Hans Rustad skriver om sensurspøkelset som ligger og lurer. Rustad skriver bl.a. følgende på document.no:

Her­rene Helge Røn­ning, Fran­cis Sejer­sted og Eivind Smith hadde fre­dag en used­van­lig vik­tig artik­kel i Aften­pos­tens kul­tur­del: Sen­sur­for­bu­det kan stå for fall.

Vi kjen­ner “alle” para­graf 100; Trykke­fri­het bør finde sted. Den hol­des frem, og synes vik­ti­gere enn noen gang. Ingen­ting  kan rokke den, skulle man tro.

Så kom­mer de tre her­rer og for­tel­ler at det fore­lig­ger et for­slag om sen­sur, ikke post fes­tum  - dvs etter at et skrift er utkom­met som vek­ker så sterke reak­sjo­ner at det hav­ner for ret­ten og kan­skje inn­dras av en dom­stol i mel­lom­ti­den. Nei, det fore­lig­ger et for­slag om å sette trykke­fri­he­ten ut av kraft, sus­pen­dere den, gjen­nom for­hånds­sen­sur; dvs nekte bestemte bud­skap å komme ut.

Les hele artikkelen HER

Kommentarer