NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

lørdag 18. januar 2014

UNESCO avlyser jødisk utstilling etter brev fra araberlandene

document.no

Av Hans Rustad

israel.irina.bokovoa.marvin.hierI to år har UNESCO arbei­det med en utstil­ling som doku­men­te­rer jødisk til­knyt­ning til Israel i 3.500 år. Rett før åpnin­gen får UNESCO et brev fra 22 ara­biske land som er opp­rørt over en slik utstil­ling midt under freds­for­hand­lin­gene. Hva gjør UNESCO? Avly­ser utstil­lin­gen som var kom­met så langt at invi­ta­sjo­nene var sendt ut.

Reak­sjo­nene er sterke på jødisk hold. Hvor­dan kan en utstil­ling om jøde­nes røt­ter i Israel være pro­vo­se­rende, hvis det ikke er slik at mot­par­ten betvi­ler disse røt­tene? Det er ikke ukjent at den pale­stinske siden gjør nett­opp det. Pale­sti­nerne liker ikke å høre om jøde­nes årtu­sen­lange til­knyt­ning til Israel. De vil gjerne være først, og se på jødene som inntrengere.

Ved å avlyse har UNESCO vist at de bøyer seg for ara­ber­lan­de­nes ver­sjon. Offi­si­elt gjør UNESCO det for å fremme fred.
UNESCO is deeply com­mit­ted to the success­ful out­come of the peace process in order to achieve sta­bi­lity in the region and we have a respon­s­i­bi­lity in ensu­ring that cur­rent efforts in this regard are not endange­red,” wrote director-general Irina Bok­ova on Wed­nes­day to the exhibit’s cohost, the Los Angels-based Simon Wie­sent­hal Center.
Utstil­lin­gen er laget i et sam­ar­beid mel­lom UNESCO og Simon Wie­sent­hal Cen­ter. Arbei­det har vært grun­dig og alt er blitt nøye kon­trol­lert. UNESCO vet alt om hva som går og ikke går, og hva som kan sies. Samme dag som bre­vet fra ara­ber­lan­dene kom, hadde man god­kjent de siste detaljer.

Leder av Wiesenthal-senteret, rab­bi­ner Mar­vin Hier, kjø­per ikke UNESCOs “hen­syn”. Han sier UNESCO tar parti og bry­ter en avtale med jøder og Israel som er av stor sym­bolsk betyd­ning. Han skri­ver i et brev til UNESCOs leder Irina Bukova:

Les mer på document.no