Henvendelse om pass og visumkontroll ved svenskegrensen

Etter å ha skrevet til Justisminister Anders Anundsen angående min bekymring når det gjelder islamsk ekstremisme, fikk jeg følgende svar fra ham:

Spikeren.

Henvendelse om pass og visumkontroll ved svenskegrensen

Takk for e-posten din, hvor du uttrykker bekymring over den trusselen som returnerte fremmedkrigere kan representere mot Norge.

Det er satt i verk flere tiltak for å fange opp returnerte fremmedkrigere og ikke minst hindre at de utfører angrep i Norge. Blant annet er det implementert en varslingsrutine fra PST via lokalt politi til kommunene, for å sikre at det kommunale apparatet kan sette inn aktuelle tiltak når en fremmedkriger har returnert, I tillegg jobber PST tett på miljøer og individer som kan utgjøre en trussel.

Trusselbildet er som kjent skjerpet, og det er behov for å styrke innsatsen rettet mot fremmedkrigere, radikalisering og økende polarisering mellom ekstreme miljøer. Det er ingen tvil om at utviklingen både er påtagende og bekymringsfull. Det er stadig flere personer som har dratt fra Norge til Syria eller Irak for å delta i kamper som fremmed-krigere, og mørketallene antas å være betydelige. Ekstrem islamisme er nå en av de største truslene mot Norge. Jeg deler med andre ord din bekymring.

Regjeringen vil derfor styrke arbeidet på dette området gjennom å opprette til sammen 30 nye stillinger i PST sentralt og fem stillinger i politidistriktene. Dette er en del av forebyggingsarbeidet i Regjeringens satsning på beredskapskjeden, og oppfølging av handlingsplanen mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Regjeringen har allerede styrket PSTs kapasitet for å forebygge og bekjempe radikalisering og voldelig ekstremisme, blant annet ved å styrke PSTs spaning og informasjonsinnhenting på nye kommunikasjonsplattformer og andre radikaliseringsarenaer.

Minst like viktig er at de returnerte fremmedkrigerne som har begått kriminelle handlinger, i eksempelvis Syria eller Irak, skal straffeforfølges. Med det gir vi et tydelig signal om at vi ikke tolererer at de opererer utenfor lovverket, uavhengig av hvor forbrytelsen begås.

Vi kan innføre grensekontroll i helt spesielle tilfeller, men er bundet av flere internasjonale avtaler som gjør at vi ikke kan stenge grensene mot våre naboland på generell basis. Jeg tror vi heller må fokusere på å forebygge og bekjempe voldelig ekstremisme. Det er et viktig arbeid som må utføres, hver dag over hele landet.

Takk igjen for ditt innspill.

Med vennlig hilsen
Anders Anundsen

Kommentarer