OPPROP: NORGE UT AV EØS!


Hvorfor skal EU bestemme over Norge når folket har sagt nei?

Vi krever at folkestyret respekteres!


Det norske folk har sagt nei til EU-medlemskap i folkeavstemming to ganger, og i over ti år har det vært et solid flertall mot norsk medlemskap på målinger. I dag er det mulig for oss å bestemme vår egen utenrikspolitikk, valuta- og pengepolitikk, fiskeri- og landbrukspolitikk. Et EU-medlemskap ville utelukket dette. Norsk EU-tilpasning pågår likevel for fullt gjennom EØS-avtalen. Siden 1994 har EØS vært i stadig forandring. Hvert år blir flere hundre EU-regler og direktiver tatt inn i norsk lov. Norge fremforhandlet en vetorett, men ulike regjeringer unnlater å bruke den. Dette undergraver vårt nasjonale folkestyre og demokrati, og hensynet til miljø og solidaritet.

    SIGNER OPPROPET   

 
Vi mener at det er Stortinget, Høyesterett, norske kommunestyrer, Sametinget eller partene i norsk arbeidsliv, og ikke EU, som skal bestemme over for eksempel:

  • Norsk arbeidsliv og hvordan kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet best kan føres
  • Norsk distriktspolitikk, som arbeidsgiveravgiften
  • Anbudsregelverket, og om man ønsker at det offentlige, frivillige organisasjoner eller private skal drive omsorgstilbud
  • Hvilke tiltak som er best for å oppnå likestilling
  • Om brevpost, kollektivtransport og jernbane i Norge skal konkurranseutsettes
  • Hvordan norske banker skal reguleres
  • Hvordan norske naturressurser som olje, gass og mineraler kan forvaltes og hvordan vannkraften i Norge best kan brukes til å bygge industriarbeidsplasser
  • Hvordan vi best kan forvalte norsk fisk, jord og skog, og verne om naturgrunnlaget for samisk kultur
  • Hvilke regler vi skal ha for å sikre et sunt landbruk og trygge matvarer her i landet

Underskriverne av dette oppropet krever at EØS-avtalen sies opp og erstattes av en handelsavtale.

Norge er EUs femte største handelspartner. Vi har en mengde varer EU ønsker å kjøpe – som fisk, olje, gass og mineraler. Vi har også en kjøpesterk befolkning som kjøper varer fra EU i konkurranse med varer fra USA og Asia. Verdien på vareimport fra EU har økt med 250 prosent siden 1992.

EU inngår normale tosidige handelsavtaler med andre land. EØS-avtalen, der Norge blir underlagt stadig nye direktiver gjennom EUs frie flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft, er et særtilfelle i verden. Avtalen betyr press for mer private løsninger og mindre offentlig, nasjonal styring. Vi mener at Norge må forhandle frem en jevnbyrdig, tosidig handelsavtale med EU, med minst like gode vilkår for fiskeri og landbruk som i dag. Vi mener at det er det norske folk gjennom en folkeavstemming som skal avgjøre vårt forhold til EØS.

    SIGNER OPPROPET   

Kommentarer