Norge anerkjenner dødsstraff

Norge har sanksjonert Den europeiske menneskerettskonvensjonen (menneskerettsloven av 21.05.1999)


Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms

Section I - Rights and freedoms
 
Art 2.Right to life
1. Everyone's right to life shall be protected by law. No one shall be deprived of his life intentionally save in the execution of a sentence of a court following his conviction of a crime for which this penalty is provided by law.
2. Deprivation of life shall not be regarded as inflicted in contravention of this article when it results from the use of force which is no more than absolutely necessary:
        a.       in defence of any person from unlawful violence;
        b.      in order to effect a lawful arrest or to prevent the escape of a person lawfully detained;
        c.       in action lawfully taken for the purpose of quelling a riot or insurrection.
 
 
Norsk oversettelse

Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter

Del I - Rettigheter og friheter
 
Artikkel 2. Retten til liv
1. Retten for enhver til livet skal beskyttes ved lov. Ingen må med hensikt bli berøvet livet unntatt ved fullbyrdelse av en dom avsagt av en domstol etter å være funnet skyldig i en forbrytelse som loven bestemmer denne straff for.
2. Berøvelse av liv skal ikke anses å være skjedd i strid med denne artikkel når den er en følge av en bruk av makt som ikke går lenger enn absolutt nødvendig:
        a.       for å forsvare en person mot ulovlig vold;
        b.      for å foreta en lovlig pågripelse eller for å hindre en person som holdes i lovlig forvaring i å flykte;
        c.       å slå ned opptøyer eller opprør på lovlig måte.
 

Norge har, gjennom Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter, godtatt at en tiltalt kan dømmes til døden og henrettes dersom en domstol har ”funnet tiltalte skyldig i en forbrytelse som loven bestemmer [dødsstraff] for”.

Norsk lov gir ikke domstolene adgang til å idømme dødsstraff, men det er helt i orden dersom det skjer i andre land, forutsatt at loven i vedkommende land gir adgang til det. Norge anerkjenner m.a.o. at muslimske land har dødsstraff for frafall fra islam og for andre forbrytelser, for eksempel for å ha sex utenom ekteskap og for å ha blitt voldtatt. Det er altså ikke av frykt for at utviste Mulla Krekar vil bli henrettet som hindrer norske myndigheeter fra å sende ham tilbake til hjemlandet, idet Norge har skrevet under på at man godtar dødsstraff.
 
Vi bør også ha i minnet at UDI/UNE og norsk domstol ikke har betenkeligheter med å sende kristne asylsøkere tilbake til det islamske landet de flyktet fra, for å bli torturert og henrettet for sin kristne tro.

Så hva er der da som hindrer myndighetene fra å sende slike som Mulla Krekar tilbake til hjemlandet? Har myndighetene inngått en spesialavtale med Mulla Krekar som allmennheten ikke skal ha kjennskap til?

Artikkel 2, punkt 2. Dersom politiet dreper en person under arbeidet med å slå ned opptøyer eller opprør, ref. bokstav c., så skal det ikke betraktes som berøvelse av liv ”i strid med denne artikkel”. Med andre ord, et slikt drap må forstås som autorisert, regelrett henrettelse.
 
Det står faktisk at den utøvende makt (politiet) har rett til å ta liv (drepe) når det slåes ned på opptøyer eller opprør på en lovlig måte. Men de har ikke rett til å drepe dersom de gjør det på ulovlig vis. Det skulle vært interessant å få klarlagt hva som menes med å drepe på ulovlig vis når det slåes ned på opptøyer og opprør.
 
Norge og Europa oversvømmes i disse dager av muslimer og styresmaktene fortsetter islamiseringen og avkristningen. Kulturkollisjonen kan føre til at etniske nordmenn og européere gjør opprør mot det de ser er maktelitens vei mot diktatur og undertrykkelse. Forbereder politikerne en snarlig total islamisering av Europa?
 
Vi skal ikke undervurdere våre politikeres intelligens. De vet hva de gjør. De vet at det de gjør er ondt. De vet at de bedrar og fører folk bak lyset.
 
Er artikkel 2 i Den europeiske menneskerettskonvensjonen utarbeidet med sikte på å kunne slå ned et tenkt opprør mot islamiseringen og innføring av islamofascistisk diktatur?
 
 
Odd S. Beverfjord