Oslosenteret for fred og menneskerettigheter

Det er nå 10 år siden Oslosenteret for fred og menneskerettigheter så dagens lys. Derfor fikk jeg det for meg å se litt nærmere på hva som foregår på dette som populært blir kalt for "Bondeviks Fredssenter". Men først litt historikk og fakta:

I januar 2006 presenterte Kjell Magne Bondevik stiftelsen Oslosenteret for fred og menneskerettigheter, eller «The Oslo Center». Senteret ble offisielt åpnet 31. august samme år. Bondevik viderefører i dette arbeidet sin særlige interesse for menneskerettigheter, demokratiutvikling og interreligiøs og interkulturell dialog.

Bondevik uttalte i forbindelse med lanseringen; «Det er en gammel drøm som går i oppfyllelse. Jeg har lenge tenkt at når jeg slutter i politikken, skal jeg vie all min tid til fattige og forfulgte. Vi skal gradvis bygge oss opp, slik at det blir full drift fra høsten av, da med 5-6 personer på heltid. Jeg vil benytte meg av nettverket jeg har fra tiden som statsminister. Jeg har en del åpne dører.»

Oslosenteret for fred og menneskerettigheter er en uavhengig stiftelse i Norge der personer med erfaring og kompetanse i internasjonale spørsmål kan samarbeide for fred og menneskerettigheter. Stiftelsen ble etablert 31. august 2006. Senterets arbeid har fra starten vært knyttet særlig til tre hovedområder: menneskerettigheter, demokratiutvikling og interreligiøs og interkulturell dialog.

Initiativtager og leder er tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik.
Direktør for senteret fra 1. januar 2009 er Simon Rye.

Som styreleder fikk Bondevik med seg forhenværende statsminister og stortingspresident Thorbjørn Jagland (Ap). Finlands tidligere president Tarja Halonen sitter også i styret. Einar Steensnæs, tidligere statsråd i Bondeviks regjering og stortingsrepresentant for KrF, er senterets direktør. Også andre av Bondeviks tidligere medarbeidere er tilknyttet senteret. Arbeidet består hovedsakelig gjennom kontakt og dialog med beslutningstakere, organisasjoner og premissgivere i Norge og internasjonalt.

Senteret har fått en rekke støttespillere innen næringslivet. Økonomisk støtte gis uten andre forbehold enn de som følger av Oslosenterets statutter og god regnskapspraksis. Senteret finansieres gjennom donasjoner over fem år fra blant annet Statoil, Hydro, Aker og DnB NOR. Disse dekker opp et budsjett på inntil 10 millioner kroner i året. Finansieringen av Oslosenteret, med betydelige pengegaver fra næringslivet stilt til disposisjon for senteret rett etter Bondeviks avgang som statsminister, har møtt kritikk fra enkelte hold.

Oslosenteret er finansiert gjennom avtaler med private selskaper. Disse bidragene gis uten andre forbehold enn de som følger av Oslosenterets statutter, strategi og god regnskapspraksis.

Sponsorer

• Canica AS
• Dag Dvergsten
• Ivar S. Løges Stiftelse
• James Raimer
• Svenska PostkodLotteriet
• Arne Fredly
• DNB ASA
• Eiendomsspar AS
• Havila Shipping ASA
• Nordic American Tankers LMT
• Norgesgruppen ASA
• Rica Hotels AS

Programpartnere

    Club de Madrid
    En verden i dialog
    International IDEA
    National Democratic Institute
    Den norske Helsingforskomitè
    Religioner for fred
    Search for Common Ground
    South Sudan Youth Participation Agency Network

Strategiske partnere

    The Carter Center
    The Crisis Management Initiative
    The Oslo Center US Foundation
    Partnership for Change
    Universitetet i Oslo

Regnskap


2014 2013
DRIFTSINNTEKTER

Tilskudd 15 933 494 13 076 423
Andre inntekter 3 222 769 1 679 033
SUM DRIFTSINNTEKTER 19 156 264 14 755 646DRIFTSKOSTNADER

Personalkostnader 6 767 475 6 396 322
Ordinære avskrivninger 24 366 27 906
Andre driftskostnader 12 240 251 8 450 145
SUM DRIFTSKOSTNADER 19 032 091 14 874 373DRIFTSRESULTAT 124 172 -118 908FINANSPOSTER

Annen renteinntekt 76 913 125 836
Finansinntekter 142 556 276
Annen rentekostnad -2 -839
Finanskostnader -45 600 2980
RESULTAT AV FINANSPOSTER 173 868 128 253ÅRSRESULTAT 298 040 9 345OVERFØRINGER

Overført annen egenkapital 298 040 9 345
SUM OVERFØRINGER 298 040 9 345

De som måtte ønske å se nærmere på hva Oslosenteret for fred og menneskerettigheter driver på med, kan gjøre dette ved å gå inn på senterets hjemmeside og klikke på "Nyheter og informasjon". Så kan man selv gjøre seg opp sine egne tanker om dette er en tjenelig institusjon, eller om det bare er nok en kjekk tumleplass for den politisk korrekte "Gutteklubben Grei" hvor de kan presse norske myndigheter til å kaste enda mer såkalte "bistandsmidler" ut i den vide verden?

Spikeren