Quo Vadis, Norvegia?

Av Pluto

- Et samfunn ute av kontroll, og et Folk uten valgmulighet!

TAKK for gode refleksjoner, Beverfjord - samt ikke minst det essensielt grunnleggende spørsmål som du (indirekte) spør deg selv og oss andre om - og som vi alle i denne forbindelse MÅ stille oss selv i samvittighetens navn: Hva viljer, evner og rent praktisk kan vi gjøre i den situasjonen vi i dag befinner oss, hvor forfallet brer om seg på alle samfunnsnivå?! Så det er et meget betimelig spørsmål fra deg Beverfjord, som du her stiller; «Er det ikke snart tid for å bli enige om og definere hva vi ønsker som alternativ til det mål som den politiske PK-eliten arbeider mot og som vi motsetter oss?» 
-

SVÆRT mange er vi nordmenn, som har forsøkt å gi et slags svar på dette i korte eller lengre innlegg både her på SC og andre steder hvor folket ytringsfrihetlig kan skrive frimodig fritt fra hjerte og sinn. - Det meste er blitt så ekstremt i dagens turbulente samfunn, at jeg er fristet til å formulere det hele i én setning: La oss gjøre det motsatte av hva dagens politisk-korrekte regime postulerer og administrerer gjennom sine ulov-aktiviteter. For nesten alt av fornuft og visdom fra tidligere tider er verdirelativiserende snudd på hodet eller rett og slett nullet ut i orwelliansk 1984-pk-modus; hvor galskap er normalitet og normalitet er galskap. Som en beskrev det: «Skole er ikke lenger skole, Forsvar er ikke lenger forsvar og Kirke er ikke lenger kirke»…

SOM du sikkert har forstått, Beverfjord, så er det en grunn til at jeg engasjerer meg som «aktiv leser». Det er kun gjennom opplysning og kunnskap som vi kan bevisstgjøre vårt eget folk, slik at et politisk alternativ kan vokse fram som en motkraft overfor dagens kosmopolitiske nomenklatur, som det global-politiske EU-systemets apparatsjiker kan betegnes som. All dømmekraft og sjelelig styrke av sunn fornuft og ditto instinkt ligger i hjernen vår; likeså det mentale forsvar og den kritiske sans, og det er kun indoktrinering og frykt (ofte følges-kombinert) som kan få mennesket til at ikke vilje og/eller våge å respondere normalt i en unormal situasjon.

VI kan aldri oppgi oss seg selv og vår egenverdi som selvstendigtenkende individer. Dét ville i såfall være å kapitulere overfor naturens hellige vesen og skaperverkets Gudgitte livskraft for det meningsfylte liv. Nasjonen og familien ved mor-far-barn er her grunnstammen for den identitære og rotfaste helhet som gir oss trygghetens forutsigbarhet i denne jordiske tilværelse som vi er en del av. Politikk er nettopp å ivareta denne arv og de tradisjoner som binder oss sammen som ett Folk i et fritt og selvstendig Norge. Vi er en del av våre forfedres stemmer, og aldri skal våre stemmer forstumme! -

JEG fremhever dine to meget konsise innholds-formulerte avsnitt fra deg, Beverfjord vedrørende din respons på mitt hovedinnlegg. Det er adekvate svar og betimelige spørsmål som du lufter her (sitat);

– «Hva er opposisjonens alternativ? Folk ønsker sosial-, økonomisk- og helsemessig trygghet. De ønsker frihet fra frykt for kriminalitet og terror, frihet fra sekulær og religiøs undertrykkelse og tyranni, frihet fra nød og fattigdom, frihet til å ytre det som ligger dem på hjertet og frihet til å tro. Hva skal vi så gjøre for å komme i mål? Fortsette å diskutere mens verden omkring oss går mot ødeleggelsen?» -

– «Hva er det en ”folkealternativ opposisjon” kan tilby folket som et alternativ? Kristendommen er avskaffet som normgivende standard for liv og levnet, og folk vil ha brød og sirkus og en hedonistisk livsstil hvor fornøyelser og tilfredsstillelse av sine egne lyster er livets mål og mening. Andre vil ha islam, New Age, satanisme, Hare Krishna, ateisme, og mye annet ”alternativt” i stedet for det som i tusen år har vært Vestens og Norges kulturelle grunnlag – det kristne evangelium.» - (sitat slutt) -

ÉN ting er helt sikkert vedrørende dagens problemfylte samfunns-situasjon: Vi kan faktisk ikke gjøre stort annet enn «fortsette å diskutere mens verden omkring oss går mot ødeleggelsen» (som du beskrev det), men samtidig prøve å organisere oss etterhvert som forholdene legges til rette i og med at krisemaksimeringen og samfunnsproblemene fortsetter under en Solberg-Jensen-regjering som

IKKE vil endre dagens nasjons-dødelige kurs. Og denne fastlåste EU-babelske destruksjons-ferd mot stupet vil med tiden frembringe politisk-klarsynte lederemner som en naturnødvendig nødverge-folkelig mot-reaksjon. - For ikke vil vi da sitte her på Spikers Corner eller andre steder for at allerede nå nedtegne vår egen dødsnekrolog over oss selv og vår europeisk-sivilisatoriske histories endelikt, men tvert om: Spre Ordet og Kjemp for Alt hva Du og Vi har Kjært!

TURBO-KAPITALISMENS Internasjonale: Dagens liberal-marxistiske konsensus-regime her i Vesten har gjennom de siste 45 år lagt grunnlaget for den samfunnsoppløsning som vi nå står overfor. Dette system-paradigmet er basert på en sekulær-materialistisk profitt- og kapital-akkumulert konsum- og forbruker-(u)kultur som har formet Vestens mennesker til et mer eller mindre degenerert vesen for nytelsessykens «bruk og kast»-mentalitet, hvor hedonisme, nihilisme, selvopptatthet, egoisme, ånds-forflatethet, moraloppløsning, normoppløsning, fremmedgjorthet, selviskhet, grådighet, misunnelse, asosial livsførsel og amoralitet preger vårt engang så nøysomme og pliktoppfyllende samfunn her i Europa. Slik har vi fått et korrumpert, avstumpet og usolidarisk «samfunn» som er ved at forfalle til kaos og voldelig anarki, hvor kriminaliteten vil bre seg som en pest med de følger det vil få for hver og en av oss!

EN politisk-symbiotisk samforståelse mellom det sosial-liberale sosialdemokratiet og de borgerlige partier oppsto når sosialdemokratiet annammet den globale markedsideologien og de høyre-liberale partiene annammet kulturrelativismen (også kalt «kulturmarxisme»). Begge disse materialistiske «livsanskuelser» er basert på overnasjonalitets-prinsippet, og dermed i direkte motstrid med nasjonalstatsprinsippet. Det politisk-korrekte (selvmords)paradigmets internasjonale agenda og målsetting både betinger og krever «det grenseløse (verdens)samfunn», hvor nasjonal suverenitet og folkelig selvråderett dermed står i veien for at oppnå menneskehetens «det nye vi» av en «global landsby». Det er her multikulturalismen skal gjøre den «ideologiske påvirkningsjobben» med at skolere og omforme mennesket - ikke i Guds- og Naturens ånd, men i deres uhellige ånd av Gullkalvens materialisering for å skape det vegeterende rotløse konsum-mennesket, hvor kapitalmaktens oligarker og deres internasjonale partivesen skal bli «den nye Herre og Mester» på vegne av den politisk-korrekte nye verdensorden.

PK-TRUMFKORTET: Og her kommer masseinnvandringen inn i bildet. For å få et folke-gjenstridig Europa, som ikke vil la seg og sine nasjoner utrydde, så er masseinnvandringen fra andre kontinent det siste og avgjørende trekket fra EU-globalistene sin side. Dette er politisk kynisme på sitt verste, hvor man i tidsklemmende desperasjon åpnet alle sluser sommeren 2015. Jeg kaller dette for dolkestøtet mot det europeiske folk, hvor vår europeisk-ættede blodlinje langsom vil svinne hen og forgå OM dagens EU-regime får gjennomført sine morderiske planer.

LØSNINGEN finnes ikke på kort sikt her i Norge: De samfunnsproblem vi står overfor er så omfattende, og pk-makten som etablissementet besitter er nærmest totalitært altomfattende, at vi faktisk må danne en bred partistrukturell Folkebevegelse om vi skal kunne redde Norge for framtiden. Vi er i den (paradoksalt nok ulykksalige) situasjon at landet vårt fremdeles fungerer bedre enn de fleste land i Vest-Europa (takket være oljepenger), og samtidig, så har vi størst innvandring fra ikke-europeiske land målt i forhold til folketallet. Norge følger Sverige og Tysklands EU-tilpassede Multikulti-linje, og vi har nærmest ingen grenseberedskap om det svenske systemet skulle bryte sammen. Dagens Solberg-Jensen-regjering fører i virkeligheten en EU-politikk på autopilot mot en - for landet Norge - katastrofal kurs som vil ødelegge vårt land fullstendig hvis dagens politikk ikke forandres med en radikal omlegging av dagens politikk. Tre faktiske momenter av tilnærmet dystopisk karakter fra virkeligheten:

# Det finnes ingen opposisjon i dagens Storting som vil en kontrær politikk vs. dagens globalistisk-initierte multikulturalistiske politikk.

# Fremmedinnvandringen fortsetter uforminsket. Intet «tak» settes antall inntrengere, hvilket betyr at dagens innvandringspolitikk vil senke vårt land ned i den dypeste armod av fattigdom, kriminalitet og vold. Med andre ord en fremmedgjøringsprosess som vil utarte i voldsorgier av daglig terror, som sluttelig vil rive opp våre røtter slik at alt norsk liv visner hen for alltid.

# Frp vil fortsatt ingenting annet enn å være med å styre sammen med partiet Høyre, som har nøyaktig samme global-politiske agenda som Arbeiderpartiet i Norge. Det vil si en fortsatt EU-doktrinær politikk, hvor målsetningen er et grenseløst, føderalt Europa (etter USA-modell) for en verdensorden underlagt De forente nasjoner som styrende verdensorgan med fri flyt av mennesker, varer, kapital og tjenester. Alle skjønner at dette er klodens totale anarki om dette Utopia hadde blitt virkeliggjort. EU og den vestlig-politiske, selvbestaltede «elite» vil skape dette «mini-FN» her på europeisk jord. Den indoeuropeiske folk (Den hvite mann og kvinne) er de som skal ofres for at EU-globalistene skal kunne gjennomføre dette markeds-globale prosjekt. -

SÅ lenge de «fornuftige» innenfor Frp IKKE forstår denne sammenheng, men ser EU og USA sin liberal-materialistiske globaliseringspolitikk som prioritert retningsgivende, så finnes det ikke noe håp fra den kanten. Frp er og blir, ut i fra den rådende blå-blå-liberale koalisjon, et haleheng til Civita-Høyre og Erna Solbergs multikulturelle dødsvisjon. Fremskrittspartiet er det partiet som har sveket oss mest; fordi mange nordmenn trodde at dette var partiet «for folk flest» som ville vokse seg store og forstandige i takt med den eksistensielle krisen som vi i dag er ved begynnelsen av, og som de gamle partiene er total-ansvarlig for ved sin kriminelt uansvarlige adferd gjennom flere tiår!

KATASTROFEN i Norge i dag er, at vi er uten en politisk ledelse som forstår alvoret, og som nekter å se på de langsiktige konsekvensene; at dagens politikk ikke er bærekraftig og derfor ender med et nasjonalt havari som er en direkte trussel mot våre liv og framtidige liv. Hadde Fremskrittspartiet ment alvor, og forstått hvor skadelig dagens folke- og lands-svikefulle politikk er, så hadde partiet forlengst gått ut av regjering og proklamert seg som et norsk-nasjonalt uavhengighetsparti; hvor partiet utmeislet en norsk-solidarisk selvbergingspolitikk, og hvor norsk kultur, norsk ånd og norsk tro ville ligge til grunn for en nyskapende politikk for Norges- og Nordmenns selvbevarelse!

FREMSKRITTSPARTIET sin umulige spagat-politikk skrev jeg om på nettstedet HRS i anledning utgivelsen av Christian Tybring-Gjedde sin bok «Mens orkesteret fortsetter å spille»;
EPILOG: Det altoverskyggende grunnproblem av i dag er befolkningseksplosjonen og den eskalerende fremmedinnvandringen til Europa fra asiatiske, afrikanske og arabiske land! Dette er den ultimate fare vi i dag står overfor; og hvor den global-politiske multikulturelle ideologi om «det grenseløse samfunn» som EU-prosjektet går ut på, i virkeligheten er en akutt trussel mot oss selv som individer, våre hjem og våre fedreland her på europeisk jord! Det å kreve en absolutt Stopp for all ikke-europeiske migrasjon til Europa og Norge er det viktigste politiske krav i vår tid!

NESTEN alt menneskeskapt kan reverseres i en politisk kontekst, MEN, er vi først blitt en minoritet i egne hjemland her Vest i Europa, hvor fremmede fra andre kontinenter har fått institusjonell majoritetsmakt, så ikke veien lang til at vi folkelig utsletter oss selv som (rettmessig og naturrettslig bevaringsverdig) folkegruppe! Jeg hadde en kommentar om dette på Snaphanen.dk for et par dager siden angående den politiske filosofen og forfatteren Guillaume Faye sine advarende ord over samme tema med tittelen «The Colonisation of Europe»;
 
RELATERT:
Jeg skrev noen ord om «Ny Jord» - som passer bra til det du her er inne på, Beverfjord, hvor jeg kommer inn på dagens «ugress i Vår Herres hage» og hedonismens sjelløse forflatning;
 
Dette vil også kunne interessere deg vedrørende en kommentar fra meg om en genuin Nordmann av menneskelig storformat: BØRRE KNUDSEN – EN KJEMPER FOR LIVET.

Her skriver jeg noen ord om «Abortus Provocatus - Livets ukrenkelighet».

Pluto