Politikerne gir bort landet vårt til EU

Nå må det norske folk våkne før all makt er sneket ut av Norge gjennom bakdøra på Stortinget! De folkevalgte har bestemt at de vil flytte hele finanstilsynet til ESA i Brussel. Dette innebærer myndighetsoverføring til EU og avståelse av norsk suverenitet som krever 3/4 flertall etter Grunnlovens §115. Det er første gang siden 1992 at paragrafen tas i bruk. Flere juridiske eksperter har advart mot å gjøre dette, da det potensielt strider mot Grunnloven og får presedens for andre områder. Likevel vil Stortinget hastebehandle suverenitetsavståelsen uten en offentlig utredning.


Hva er ESA?

Overvåkingsorganet ESA og EFTA-domstolen vil kunne gripe inn og gjøre vedtak direkte overfor norske banker, pensjonskasser og andre finansinstitusjoner i Norge. Dette blir en overnasjonal instans som overtar myndighet fra det norske finanstilsynet. I tillegg til at myndighet flyttes fra nasjonalt nivå til ESA og EFTA-domstolen, er forslaget problematisk fordi det reelt sett knytter Norge til EUs tilsynsbyrå, som vi ikke er fullverdig medlem av, som nettopp § 115 krever.

Det er i tre typer situasjoner at ESA kan treffe direkte bindende vedtak:

  • Ved brudd på EØS-retten.
  • Tvister mellom nasjonale finansmyndigheter om grensekryssende virksomhet.
  • Tiltak i krisesituasjoner. 

Det er EUs ministerråd som avgjør når det foreligger en krisesituasjon, også for Norge.

Protester og advarsler

Dette er et angrep på Grunnloven, sier Vedum i den åpne høringen i Stortingets finanskomité torsdag 12. mai 2016.

Jurister uttaler seg og advarer. Jussforsker Eirik Holmøyvik skrev i 2013 at Stortinget skritt for skritt undergraver Grunnlovens bestemmelser.

Likevel vil Stortinget hastebehandle saken for å få den gjennom før sommerferien, helst uten vår viten.

Finansminister Siv Jensen hevder imidlertid at dette ikke har noe med suverenitetsavståelse å gjøre:
Det handler ikke om selvråderetten eller hvordan Norge skal regulere norsk finansnæring, det handler om hvordan vi skal føre et effektivt tilsyn med finansinstitusjonene både her hjemme og i hele det europeiske markedet.

Samtidig står hennes egen finanspolitiske talsmann og sier at han ikke er bekymret for denne suverenitetsavståelsen:
- Nei, jeg er ikke bekymret for denne suverenitetsavståelsen, sier Frps finanspolitiker Hans Andreas Limi.

Så mens Stortinget nå ønsker å avgjøre saken i hurtigtogsfart, har EFTAs overvåkingsorgan for lengst ansatt en mann til å gjennomføre vedtaket Stortinget ennå ikke har fattet. Hele den åpne stortingshøringen var egentlig bare et spill for galleriet, for alt sammen er jo rigget og bestemt på forhånd, uten hensyn til Grunnlov og folkemening. Her burde faktisk både Konge, Statsminister og Justisminister trådt til og satt foten ned, for det er jo direkte lovbrudd dette som våre folkevalgte nå driver på med.

Og for å omgå Grunnlovens bestemmelser mot å avgi suverenitet til organer Norge ikke er medlem i, vil ikke Ap, Høyre og Frp legge myndigheten over finansmarkedet og -tilsynet i Norge direkte under EUs fire finansmarkedsorganer.

I stedet skal ESA i utgangspunktet få utkast til vedtak fra EU og kopiere dem. Men for å beholde skinn av selvstendighet, får ESA formelt rett til å fatte selvstendige beslutninger og fravike beskjeden som kommer fra EU.

Hva kan vi gjøre?

For det første er det viktig at alle som en ta seg tid til å støtte den underskriftskampanjen som dere finner helt til slutt i denne artikkelen. Deretter må vi spre informasjon om det som nå er iferd med å skje.

For det andre må vi vise politikerne at vi finnes! Skriv til dem og si din mening, enten via vanlig post, eller via email. Det er nettopp derfor vi har en database med politikernes epost adresser. Jo flere som skriver, dess mer må politikerne ta oss på alvor. Vi har så mange tekniske muligheter idag at ingen har noen som helst unnskyldning for å slentre unna. Er man glad i Norge og det norske folk, så er dette det minste man må kunne gjøre!

Spikeren


INFO
Jan Hårstad holder foredrag førstkommende mandag over temaet:
Europeisk skjebnetid – analyser og kommentarer til den dagsaktuelle situasjonen!
Etterfølgende samtale.
TID: Mandag 30. mai – kl. 19:00 til 21:30
STED: Antropos Bokhandel, Josefinesgate 12, 0351 Oslo

UNDERSKRIFTSKAMPANJE

Nei til å flytte finanstilsynet til EU
Nå må folket våkne før all makt er sneket ut av Norge gjennom bakdøra på Stortinget! De folkevalgte har bestemt at de vil flytte hele finanstilsynet til ESA i Brussel. Dette innebærer myndighetsoverføring til EU og avståelse av norsk suverenitet som krever 3/4 flertall etter Grunnlovens §115. Det er første gang siden 1992 at paragrafen tas i bruk. Flere juridiske eksperter har advart mot å gjøre dette, da det potensielt strider mot Grunnloven og får presedens for andre områder. Likevel vil Stortinget hastebehandle suverenitetsavståelsen uten en offentlig utredning. Skriv under på at du fortsatt vil ha et fritt og selvstendig Norge!
Støtter du denne kampanjen? 
Trykk JA, jeg vil skrive under