Vitne til Vanvidd - av Peder Jensen (Fjordman)

Foto: smp.no
Vi på SC har lyst til å slå et slag for boken "Vitne til vanvidd" av Peder Jensen (Fjordman).

Dette gjør vi fordi også vi er bekymret over hvordan islam- og innvandringskritikkere blir behandlet av både politikere og norske medier. For det er hverken rasistisk, fascistisk eller på noen som helst måte ekstremt å ønske å beskytte og bevare Norge og norske verdier.

I forbildelse med vårt ønske om å promotere boken, mente Jensen det kunne være greit om vi la ut den meget gode bokanmeldelsen som Kjell Skartveit postet ut på document.no, 19 januar, 2016. Derfor gjør vi nettopp dèt.

Spikeren.

Vitne til vanvidd - av Peder Jensen


Bokanmeldelse
av Kjell Skartveit.

Den tredje desem­ber sa his­torik­eren Bård Larsen i et inter­vju med Dagen at Peder Jensen, bedre kjent som Fjord­man, var som fas­cist å regne. Årsak? Peder Jensen mener Europa må beskytte seg mot islam.

Peder Jensen ble land­skjent etter Anders Behring Breiviks ter­rorhan­dlinger 22. juli 2011. Uten at Peder Jensen vis­ste noe, hadde Breivik brukt hans tek­ster i sitt man­i­fest, og dermed ble islamkri­tik­eren Fjord­man umid­del­bart koblet opp mot Breiviks virke­lighet­sopp­fat­ning og ter­rorhan­dlinger. Uten at Jensen hadde mulighet til å forsvare seg, opp­stod det en his­to­rie der mytene flo­r­erte og få sjekket fakta. Nå har han skrevet bok om hva som skjedde da han ble en av Norges mest forhatte menn.

Fjordman!

Boken Vitne til van­vidd er et forsvarsskrift og må selvføl­gelig leses som det, men det gjør den ikke min­dre inter­es­sant. Peder Jensen er ryd­dig i sin argu­men­tasjon og utled­ning og han besit­ter en kunnskap få kan matche, noe som gjør ham farlig for sine mot­standere. Men hans mot­standere går sjelden inn i mate­rien, de stem­pler ham som ekstrem på grunn av hold­nin­gen til islam, og dermed er debat­ten død. Peder Jensen gir seg imi­dler­tid ikke, selv etter den for­mi­da­ble mot­standen han har møtt, og Vitne til van­vidd bærer preg av det. Å si at Jensen burde bal­ansert sine argu­menter for å få boken tatt på alvor blir der­for feigt spill, det ville vært å kreve at han skulle gått på akkord med det han tror på.

I boken gjør Peder Jensen rede for sine opplevelser etter 22. juli 2011, hvor­dan han erfarte det å bli en jaget per­son, omtalt i pressen ikke bare som Anders Behring Breiviks ide­ol­o­giske men­tor og inspi­ra­tor, men også som direkte medans­varlig for Breiviks myrderier. Han opplevde at pressens rett til å angripe én de mis­liker var vik­tigere enn forsvaret av sannheten. Fjord­man ble sam­funns­fiende.

Jensen bruker en rel­a­tivt stor del av boken på å analy­sere Breiviks man­i­fest. Peder Jensen var ikke den eneste som fikk sine tek­ster kopiert inn i en masse­morders kom­pendium, og Jensen prob­lema­tis­erer grundig om for­fat­tere som får sine tek­ster mis­brukt på denne måten, virke­lig kan være medans­varlig for han­dlin­gene.

Peder Jensen lar oss få innsikt i et man­i­fest mange har meninger om, men som svært få har lest, og det mest over­rask­ende er muli­gens de pro-islamske sidene til Breivik. Breivik var opp­tatt av ter­rorled­eren Osama bin Laden og nevner ham flere ganger. Han beun­dret bin Ladens ter­ror­nettverk og måten han arbei­det på.

Boken omhan­dler også rettssaken. Det er inter­es­sant lesning, som da Jensen tar for seg Breiviks uttalelser om at han øns­ket å skape en hek­se­jakt på kul­turkon­ser­v­a­tive og fre­delige anti­is­lamis­ter. Breivik hadde et helt annet syn på vold og demokrati enn Peder Jensen, og hadde ham ikke som for­bilde, men beun­dret den rev­o­lusjonære kom­mu­nis­ten Che Gue­vara. For å si det på en annen måte; Peder Jensen ful­gte en poli­tisk diskurs som så etter utveier på Europas og Vestens prob­le­mer, mens Breivik så på dem som påskudd til masse­myrderier. Hvor­for prob­lema­tis­erte aldri pressen det?

Et annet vik­tig tema for Jensen er Breiviks mulige sinnssyk­dom, og Jensen går grundig gjen­nom pros­essen som til slutt førte til at Bre­vik ikke ble reg­net som sinnssyk. Han drøfter argu­men­tasjo­nen for at Breivik er syk, og har mer enn nok av kilder til å sannsyn­lig­gjøre at det er til­fel­let.

Den siste delen av boken er inten­siv og preget av et veldig engas­je­ment. Her tar han et kraftig oppgjør med AUFs bånd til Fatah Youth, Anniken Huit­feldts relasjoner til ter­rordømte palestinere, Ray­mond Johansen og Jonas Gahr Støres sam­taler med rep­re­sen­tan­ter for Hamas. Det er lett å forstå at Jensen rystes av Arbei­der­par­ti­ets dobbelt­moral når han selv opplevde seg tvunget til å for­late hjem­lan­det på grunn av sin kri­tikk av islam og falske anklager om kobling til ter­ror­isme. Hans reflek­sjoner av dagens poli­tiske land­skap og debat­tk­lima holder et godt nivå, selv om noen nok vil si at tem­per­a­turen til tider blir vel høy. Men med tanke på for­fat­terens bak­grunn er det til å leve med, det gir boken nerve.

Det er det klas­siske dilem­maet som møter oss: Hvor­dan skal demokratiet beskytte seg mot udemokratiske krefter? Peder Jensen mener islam og ube­grenset mus­limsk innvan­dring er uforen­lig med ønske om å bevare demokratiet og fre­den i Europa, men det gjør ham ikke til en fas­cist, snarere tvert imot.

Det er bekym­rings­fullt hvor­dan mot­standere av dagens innvan­dringspoli­tikk stadig blir stem­plet som fas­cis­ter, og dermed utstøtt fra den offentlige poli­tiske sam­talen. Peder Jensen har med sin bok vist at virke­ligheten er langt mer kom­pleks enn det pressen like å frem­stille den, han har skrevet en analyse av vår tids vik­tig­ste hen­delser som bør være oblig­a­torisk lesing for enhver som ønsker å få et skikke­lig overb­likk over en vik­tig epoke i norsk his­to­rie.

Boken er å få både som e-bok og i papir.

Kjell Skartveit.
-------------------------

Min bok "Vitne til vanvidd" kan kjøpes usignert hos for eksempel Haugen bok eller Tanum.no. Den selges også som e-bok. De som vil ha signerte eksemplarer kan bestille dette direkte fra meg på e-post pederjensen1975@gmail.com, og betale litt ekstra for porto. Haugen bok er OK til å bestille innenfor Norge, men dyre på frakt utenfor Norge. Da bør man heller kjøpe e-bok.

Vennlig hilsen Peder Jensen.


UNDERSKRIFTSKAMPANJE
Nei til å flytte finanstilsynet til EU
Nå må folket våkne før all makt er sneket ut av Norge gjennom bakdøra på Stortinget! De folkevalgte har bestemt at de vil flytte hele finanstilsynet til ESA i Brussel. Dette innebærer myndighetsoverføring til EU og avståelse av norsk suverenitet som krever 3/4 flertall etter Grunnlovens §115. Det er første gang siden 1992 at paragrafen tas i bruk. Flere juridiske eksperter har advart mot å gjøre dette, da det potensielt strider mot Grunnloven og får presedens for andre områder. Likevel vil Stortinget hastebehandle suverenitetsavståelsen uten en offentlig utredning. Skriv under på at du fortsatt vil ha et fritt og selvstendig Norge!
Støtter du denne kampanjen? 
Trykk JA, jeg vil skrive under