NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

lørdag 2. juli 2016

Kristne Fundamentalister

Av Odd S. Beverfjord.

Illustrasjon: ”Dernières prières des martyrs chrétiens” (Kristne martyrers siste bønn), maleri av Jean-Léon Gérôme (1824-1904). Kristne fundamentalister henrettes i Colosseum under keiser Nero.

Globalistene og multikulturistene og den islamofile PK-eliten har funnet opp flere nye skjellsord for å karakterdrepe de som har et annet livssyn og ønsker en annen politikk og motsetter seg islamisering/globalisering og oppløsning av nasjonalstaten. Kristne høyreekstremister og kristne fundamentalister er et par av skjellsordene som anvendes for å skape forakt for kristne.

Fundamental betyr "grunnleggende", "essensielt", "opprinnelig". Ordet brukes i sammenhenger som f.eks. fundamentale menneskerettigheter, fundamental lære, fundamentale motsetninger, fundamentale forskjeller, fundamentalt viktig, fundamentalt nivå, fundamental endring, etc.

En fundamentalist er en som forholder seg til det grunnleggende, essensielle og opprinnelige, dvs. det originale og ekte i en lære eller idé/tanke. En kristen fundamentalist er en som tror på og forholder seg til Evangeliet om Jesus Kristus, som er det fundamentale i kristendommen. dvs. det grunnleggende – det som kristendommen er bygget på.

En ekstremist er en som har beveget seg til yttergrensen fra sentrum. Kristus er sentrum i kristendommen. Den som følger Jesu lære er ikke ekstremist, for Jesus og hans evangelium er sentrum. Biskopene er verken fundamentalister eller ekstremister i forhold til kristendom. Biskopene i Dnk fornekter Jesus lære og har designet sin egen Frelser – en Kristus og et evangelium som er skreddersydd så det passser de som ikke tror på bibelen og Jesu lære. Men i forhold til sin egen lære kan man si at biskopene er fundamentalister.
Det fundamentale, dvs. det sentrale, i den kristne lære og tro er dette:

I sitt første brev til "Guds menighet" i Korint, minner apostelen Paulus "de som er helliget i Kristus Jesus" om det evangeliet han forkynte dem: "at Kristus døde for våre synder og at han ble begravet og stod opp den tredje dag etter Skriftene." Han sier til "de hellige i Kristus" at av dette evangeliet er de frelst, hvis de holder fast på det ordet om korset han forkynte. Biblen sier også at Jesus skal komme igjen for å dømme levende og døde.

Jesus bød at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag. De som hadde sett og møtt Herren etter oppstandelsen skulle vitne om hans død og oppstandelse. Det første Paulus og apostlene forkynte var budskapet om en korsfestet og oppstanden Frelser og Gjenløser, vår Herre Jesus Kristus.

På Golgata tok Jesus vår plass på korset. Han tok våre synder på sitt legeme og bar dem opp på korset og bestenket "nådestolen" (Hebr. 9:1-12) med sitt eget blod. Han døde for våre synder og stod opp fra de døde til vår rettferdiggjørelse, for at vi, ved troen på Guds frelsesverk i Kristus Jesus, skal lære frelse å kjenne ved syndenes forlatelse og stå rettferdiggjort i Kristus for Guds og Lammets trone på Herrens dag og arve det evige liv. Dette er hjertet i evangeliet om Jesus Kristus. Ordet om korset er den fred og det bånd og den kjærlighet som binder alle sanne kristne sammen – de som har fått den Hellige Ånd i sitt hjerte som segl på at de er Guds barn og tilhører Herren (Ef. 1:13). De er forløst og betalt med Jesu blod som ble utgytt da Gud, i sin ufattelige kjærlighet til en fallen og fordervet menneskehet, ga sin enbårne Sønn og tok vår plass på korsets tre og kjøpte oss til frihet med sitt blod. Han frigjorde oss fra tomme ritualer og religiøs sakralisme, fra religiøs trelldom og slaveri – fra lovens forbannelse. Han frigjorde oss til å tjene den eneste sanne Gud og tilbe ham alene – i ånd og sannhet. De som tror dette og handler etter det, er fundamentalister.

Den som tror evangeliet, påkaller Herrens navn (person), bekjenner sin syn og lærer frelse å kjenne ved syndenes forlatelse, vil motta løftets Hellige Ånd, Sannhetens Ånd som veileder oss til sannheten (Kristus). Og Åndens frukt er er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Slike mennesker er kristne fundamentalister.

Kristne som holder fast på at man skal elske Gud (elohim Yahweh) over alle ting og sin neste som seg selv, er kristne fundamentalister. Det som holder fast på at man skal elske sine fiender og be for de som forfølger dem, er kristne fundamentalister. De som er villig til å gi sitt liv for at andre skal få leve, er kristne fundamentalister. Det nye testamentets evangelister og forfattere, blant dem apostlene Peter og Paulus, var kristne fundamentalister. De første kristne var stort sett alle fundamentalister.

Som vi ser av listen med noen kristne fundamentalister nærmere vår tid, så er de som Main Stream Media idag henger ut som kristne fundamentalister i godt selskap.

Johan Huss (evangelist, martyr),
William Tyndale (bibeloversetter, martyr),
Martin Luther (reformator),
John Harvard (grunnlegger av Harvard University)
James Pierpont (grunnlegger av Yale University)
Hans Egede ("Grønlands apostel"),
John Bunyan (evangelist, forfatter),
John Wesley (grunnlegger av Metodistkirken),
John Newton (evangelist),
Robert Raikes (Søndagsskolens grunnlegger),
William Wilberforce (leder for anti-slaveri-kampanjen i Storbritannia),
William C. Townsend (Wycliffe Bible Translators),
James Hudson Taylor (China Inland Mission),
Florence Nightingale (den moderne sykepleies grunnlegger)
William Booth (Frelsesarméens grunnlegger),
David Livingstone (legemisjonær til Afrika og oppdager),
Hans Nielsen Hauge (evangelist og grunder),
Lars. O. Skrefsrud (norsk misjonær til India)
David Livingstone (legemisjonær til Afrika og oppdager)

Dette er bare en håndfull utenlandske og norske kristne fundamentalister, men det kan nevnes utallige andre. Bare i Kina er det mange millioner kristne fundamentalister. I Nord Korea og i muslimske land med grunnlovsfestet rasisme og kristendomsforfølgelse bør man kunne anta at alle kristne er fundamentalister.

Av ikke-kristne fundamenalister kan nevnes,
Adolft Hitler (nasjonalsosialisme)
Karl Marx (kommunisme)
Josef Stalin (kommunisme)
Mao Tse Tung (kommunisme)
Pol Pot (kommunisme)
Richard Dawkins (ateisme)
Aldous Huxley (humanisme)
Mark Twain (humanisme)
J. Robert Oppenheimer (humanisme)
Albert Einstein (humanisme)
Julian Huxley (globalisme)
Ban Ki-moon (globalisme)

Dessuten, politikere og folkevalgte som tar sine partiprogrammer på alvor, er fundamentalister. Det samme gjelder ledere og tilhengere av religioner, trosretninger og ideoligier som f.eks. islam, hinduisme, humanisme, satanisme, evolusjonisme, darwinisme, globalisme, multikulturisme, kommunisme, sosialisme (nasjonal og internasjonal), objektivisme, etc.

For de som ønsker å vite mer om kristne fundamentalister anbefales Foxe’s Book on Martyrs

Odd S. Beverfjord.