NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

søndag 24. juli 2016

Tanke-manipulatorene - del 3 av 3

Av Odd S. Beverfjord.

Freud (1856-1939); Psykoanalyse

Menneskets eksistens har ikke noe formål. Det er ingen mål i menneskets tilstedeværelse på jorden. Der finnes ingen Gud ... og siden det er slik, er alt tillatt.

Sigmund Freud var sterkt tiltrukket av Darwins teorier fordi de tilbød en ekstraordinær og  avansert  menneskelig kunnskap. (Dr. A.A. Brill, The Basic Writings of Sigmund Freud)

Freud trodde at mennesket er motivert hovedsakelig av erotisk lyst og seksuell fornøyelse. Alt begynner og slutter med sex. Drevet av en ubevisst higen etter å tilfredsstille sitt erotiske og seksuelle begjær blir mennesket undertrykt av samfunnet (den rådende kulturelle, moralske normgivende standard). Denne undertrykkelsen gjør ham ulykkelig. Konsekvensen av konflikten mellom meneskets glede-søkende instinkter og undertrykkelsen som utøves av vårt samfunn er nevroser. Behandlingen er å ha seksuelle forhold og samleier i hytt og pine.

Freuds lære, og særlig hans etikk, er et produkt av hans oppfatning av den menneskelige rase. Menneskets eksistens har ingen hensikt. Det er ingen mål i menneskets tilstedeværelse på jorden. Det finnes ingen Gud ... og hvis det er slik, er alt tillatt. (Boris Sokoloff, The Permissive Society)

Freud la grunnlaget for ekstrem toleranse for menneskets atferd. Han la frem den logiske konklusjonene at menneskets atferd var evolusjonskjedens høyeste form. Han benyttet begreper som id, ego og superego, som i transaksjonsanalyse (teori om personlig vekst og utvikling) tilsvarer begrepene barnet, den voksne, og foreldre. Freuds konstruksjoner av id, ego og superego er en satanisk forfalskning av den bibelske beskrivelsen av mennesket som ånd, sjel og legeme.

Psykologi idag

Psykoterapi er den eneste form for behandling som, til en viss grad, ser ut til å skape sykdommen den behandler.

Moderne psykiatri oppsto av visjonen om at mennesket må forandre seg selv og ikke være avhengig av hjelp fra en imaginær Gud. For snart et århundre siden ... ble den menneskelige psyke fravristet fra de famlende hendene til organisert religion og ble plassert i naturens verden som en gjenstand for vitenskapelig studie. Psykologiens epoke ble født. Ved slutten av andre verdenskrig ble mange av de klokeste hodene i den nye generasjonen magnetisert av en tro på denne nye vitenskapen om psyken. Under overbevisning om at en måte var nå åpen for å lindre menneskehetens forvirring og lidelse, ble studiet av sinnet et standard arbeidskurs ved universiteter.

Mot denne  overveldende kraft av håp for mennesket var organisert religion hjelpeløs. Læren om menneskenaturen og sjelen som hadde ledet den judeo-kristne tradisjon i nesten to tusen år skulle nå bli endret. Men selv om psykiatri i sine mange former preger vår tids kultur, har håpet som den en gang inneholdt sakte ebbet ut. Det magiske løftet om en forvandling av menneskesinnet gjennom psykiatri har forsvunnet i det stille.

Et stort antall psykoterapeuter er nå overbevist om at de østlige religionene har en forståelse av sinnet som er langt mer komplett enn noe ennå forutsett av vestlig vitenskap. Samtidig er de mange guruer i ferd med å reformulere og tilpasse de tradisjonelle systemer i samsvar med språket og atmosfæren i moderne psykologi. (Consciousness: Brain States of Awarness, and Mysticism, ed. Daniel Goleman, Richard Davidson, Psychiatry and the Sacred) Transcendental Meditasjon (TM), yoga, østlige religioner, hypnose, Extra Sensory Perception (ESP), astrologi, sjamanisme, og mye annet blir anvendt  av mange psykologer til behandling av klienter. De fleste av disse forsøk på å se inn i skjulte ting er ikke bare knyttet til hedenske religioner, men også til okkultisme. Jesus sier, ”Jeg er veien, sannheten og livet.” Når mennesket forkaster evangeliet om Jesus Kristus er det åpent for alle typer demonisk forførelse og overtro.

Tallrike studier har vist at mengden av "psykologiske" problemer i samfunnet øker proporsjonalt med økende antall psykologer og psykiatere. Jo større antall behandlingsinstitusjoner og jo mer de er kjent, jo større er antallet personer som søker deres tjenester. Psykoterapi er den eneste form for behandling som, i det minste i en viss grad, synes å skape sykdommen den behandler. (Jerome Frank, professor emeritus, John Hopkins University School of Medicine) Den såkalte ”vitenskapen” med sitt evangelium om evolusjonsteorien, og psykologi med Selvet som gud er faktisk rivaliserende religioner som begge oppfatter kristendommen som felles fiende.

William Kirk Kilpatrick, professor i psykolog (Boston College) som til slutt innså at hans hengivenhet til psykologi førte ham langt fra bibelsk kristendom, skriver i Psychological Seduction: Til tross for opprettelsen av en virtuell hær av psykiatere, psykologer, sosiologer, rådgivere og sosialarbeidere, har det ikke vært noen nedgang i hyppigheten av psykiske lidelser, selvmord, alkoholisme, narkotikamisbruk, barnemishandling, skilsmisse, mord og annen kriminalitet. I motsetning til hva man kunne forvente i et samfunn så nøye analysert og ivaretatt av eksperter på mental helse, har det vært en økning i alle kategoriene.

Effekten av evolusjonsteorien

Det er intet absolutt rett og galt. . . selv i vårt rettssystem er lovverket  noe som må endres for å gjenspeile endringer i folkeviljen.

Når skillet mellom mennesker og dyr blir utvisket fører det til både degradering av menneskeliv og opphøyelse av dyreliv. Ifølge Bibelen var mennesket en separat skapning fra dyrene, selv om Gud brukte samme "gulvplan" for begge. Men hvis evolusjon er sant, så er mennesket bare et litt høyerestående dyr, ikke fundamentalt forskjellig fra dyr som Bibelen lærer.

En grunnleggende idé bak evolusjonstenkningen er at kontinuerlig endring er det som er normalt og forventet. Dette ender opp med å manifestere seg selv i slike ting som relativistisk moral (det er ingen absolutt rett og galt). Selv i vårt rettssystem er lovverket  noe som må endres for å gjenspeile endringer i folkeviljen, slik som eksemplifisert i innledningen til Del 1.

Moderne psykoanalyse forsøker å føre mange av de menneskelige forhold og problemer tilbake til evolusjonære opphav. Begrepet "survival of the fittest" (som faktisk er en tautologi som ikke har noen forklaringslogikk) har blitt brukt på mange områder for å rettferdiggjøre dominans av en gruppe over en annen. I utgangspunktet blir "den som har makt har rett” den operative normen.

Selv om darwinister og moderne evolusjonister (angivelig) forkaster rasisme, var rasisme begrunnet i et evolusjonært synspunkt som at ikke-kaukasiske raser var en menneskelig underart allment praktisert på slutten av 1800-tallet og tidlig på 1900-tallet. Faktisk er “The Preservation of Favoured Races  in the Struggle for Life” (bevaring av favoriserte raser) undertittelen på Darwins bok ”The Origin of Spices” (Artenes opprinnelse). Dette inkluderte menneskeraser. Blant de etisk forkastelige ekstremiteter drevet fram av  evolusjonteoriens tilhengere og deres motbydelige filosofi , ble tusenvis av australske aboriginere drept for bruk som vitenskapelige forsøksdyr, slik nasjonalsosialistene under siste verdenskrig brukte jøder og andre som disse sosialistiske rasistene kalte ”untermenschen”. Noen ”forskere” trodde den australske urbefolkningen kunne være det manglende mellomledd ("the missing link") mellom aper og mennesker.

Betegnende for evolusjonsteoriens tilhengere og deres menneskeforakt  er også historien om Ota Benga, en afrikansk pygme som ble stilt ut på St. Louis World Fair (sammen med andre) og senere overført til apehuset i Bronx Zoologisk hage. Dyrehagens direktør hevdet han "ikke har evne til læring". Pygme-mennesket var mao å betrakte som en grønnsak.

Darwinismen og evolusjonlæren er opphavet til rasisme og menneskeforakt. Det lar seg ikke gjøre å være tilhenger av evolusjonslæren uten å være rasist. Ateistiske livssynsorganisasjoner, som Humanetisk Forbund (HEF), og våre politikere har sørget for å få evoluskonslæren inn i grunnskolen. De lærer opp barn til å bli rasister, for deretter senere å fordømme dem for å være rasister idet de fremstiller seg selv som mennesker med en høy moral. Hykleriet er perfeksjonert.

Sekulær filosofi og evolusjonsteorier bryter ned mennesket og ødelegger all sannhet . Følgelig motsier det de evige verdier og fører til desperasjon, degenerasjon, korrupsjon av rettssystemet, fordumming og ødeleggelse av utdanningssystemet, moralsk forfall, og til slutt sosial ruin.

Sluttning

Kommunikasjonsmodellen, Lashwell 48 lyder: ”HVEM sier HVA gjennom hvilken KANAL til HVEM med hvilken EFFEKT.” (Hvem = kilde/avsender; Hva = budskap; Kanal = medium; Hvem = audiens/mottaker; Effekt = virkning/resultat).

Vi har nå sett på en del av det budskapet og noen av de kanaler djevelen bruker for å bryte ned samfunnet og ødelegge mennesket. Den moralske og etiske effekten av budskapet (ideologiene) kan summeres i fem ord: Hovmod, egoisme, arroganse, makbegjær, menneskeforakt. Noe av den fysiske effekten er abort, kriminalitet, drap, krig, sosial utrygghet, fattigdom.

Det står skrevet: Men dette skal du vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider.  For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, stortalende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, vanhellige, ukjærlige, upålitelige, baktalende, umåtelige, umilde, uten kjærlighet til det gode, svikefulle, fremfusende, oppblåste, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud, som har gudfryktighets skinn, men fornekter dens kraft -- og disse skal du vende dig fra. 2Tim 3:1-5

Men så høyt har Gud elsket verden at ha ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv.

Jesus tok våre synder på sitt legeme og bar dem opp på Golgatas kors. Han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjrrninger, straffen ble lagt på ham for at vi skulle ha fred, og i hans sår har vi fått legedom. (Jes 53:5)

Odd S. Beverfjord.

Litteratur:
Bibelen – Guds Ord
Hal Lindsey, Satan is Alive and Well on Planet Earth
Dr. C. R. Solomon, The Rejection Syndrom
Dave Hunt, The Seduction of Christianity
Dave Hunt, Beyond Seduction
Jason D. Browning, Institute of Creation Research, Impact of Evolutionary Theories