Kan bortrykkelsen være "a slip through the wormhole"? - del 1 av 4.

Andakt av Spikeren.

Det var en kveld jeg satt og lekte med tanken om bortrykkelsen. Jeg lurte på hva som egentlig vil komme til å skje den dagen Herren stiger ned fra himmelen og tar oss bort, slik som det står i 1 Tess 4,16-17: "For Herren Selv skal med et rop, med en overengels røst og med Guds basun stige ned fra himmelen. Og de døde i Kristus skal stå opp først. Deretter skal vi som lever og er igjen, bli rykket opp i skyer sammen med dem, for å møte Herren i luften. Og så skal vi alltid være med Herren." Da kom det plutselig en underlig tanke over meg: Mon tro om bortrykkelsen kan være "a slip through the wormhole"?

Som de fleste sikkert vet, opererer vitenskapen idag med en hypotese om at det kanskje kan finnes flere paralelle universer.

Veldig enkelt forklart mener man at et "wormhole", eller "ormehull" på norsk, er enslags tunnelforbindelse mellom disse universene. Foreløpig er dette bare teori og hypotese, men idèen er likevel interessant, da særlig i bibelsk sammenheng. For Bibelen taler jo nettopp om minst tre forskjellige tilværelser: Vår egen tilværelse, Guds tilværelse og fortapelsens tilværelse - eller i bibelsk terminologi: Jorden, Himmelen og Helvete.

Om det nå skulle finnes slike paralelle univers med "ormehull" som kan åpne og lukke enslags tunnelforbindelse mellom disse, vil det likevel være umulig for noe fysisk legeme å reise gjennom en slik tunnelforbindelse, ganske enkelt fordi "ormehullet" vil rive legemets molekyler i filler. Men jeg er ganske sikker på at det som kalles for sjelen vil kunne reise gjennom et slikt "ormehull" uten å ta skade.

Så blir spørsmålet: Finnes det noe i Bibelen som gir oss belegg for en slik teori? Nå har ikke jeg hverken vitenskapelig eller teologisk utdannelse, så dette blir bare et slags "mindgame". Men nedenfor har jeg forsøkt å samle endel bibelvers som kanskje kan gi oss noen små indikasjoner på at teoriene om paralelle univers og "ormehull" faktisk kan ha noe for seg. La oss se litt nærmere på dette.

1 Tess 4,16-17 beskriver hvordan bortrykkelsen vil komme til å skje: "For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren."

1 Kor 15,51-53 beskriver også denne hendelsen: "Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle bli forvandlet, i ett nu, i et øyeblikk, ved den siste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal oppstå uforgjengelige, og vi skal bli forvandlet. For dette forgjengelige bli ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige bli ikledd udødelighet."

Her ser vi altså at det første som vil skje er at Herren kommer ned fra himmelen. Men han kommer ikke helt ned til jorden, for det står at vi skal rykkes opp for å møte Ham i luften. Når dette skjer skal alle som "døde i Kristus" (dvs. de som døde i troen på Guds kommende Messias) og alle vi som idag venter på Jesu gjenkomst "rykkes opp i luften, for å møte Herren".

Så, i 1 Kor 15,51-53 får vi vite en hemmelighet: De døde skal oppstå uforgjengelige, og vi skal bli forvandlet! Vi skal nemlig alle bli ikledd udødelighet. Ja, det står til og med at dette skje! - Hvorfor det?

Kan det være fordi vi skal gjennom et "ormehull"? Kan det være at våre legemer forvandles, rett og slett fordi vi skal overleve reisen til et nytt univers og inn i Guds rike? For denne reisen vil komme til å skje i ett nu, i et øyeblikk, som Bibelen sier. Så her er det altså snakk om "instant travel".

Tanken forsterkes av Paulus' ord i 1 Kor 15,50 "Og det sier jeg, brødre: Kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike, og det forgjengelige skal ikke arve uforgjengelighet.", og ikke minst Jesu egne ord i Joh 3,5: Jesus svarte: "Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født av vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike." Vi altså forvandles før vi kan komme inn i og arve Guds rike.

Og hva må vi forvandles til? Jo, Jesus sier klart og tydelig at vi må forvandles (fødes på ny) til Ånd! Joh 3,3 Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Ingen kan se Guds rike hvis han ikke blir født på ny.» For som han sier i Joh 3,6: "Det som er født av kjøtt, er kjøtt, men det som er født av Ånden, er ånd."

Vi som er kristne snakker stadig om at vi er "gjenfødt" og at vi har fått Den Hellige Ånd i våre hjerter. Dette er altså den åndelige gjenfødelse. Men i bortrykkelsen ser det ut for at det vil komme til å skje en fysisk gjenfødelse, slik at våre fysiske legemer forvandles til et åndelig legeme. Og her nytter det ikke med et hvilket som helst åndelig legeme. Nei, her må vi forvandles til et Hellig Åndslegeme!

Bibelen lærer oss at mennesket består av 3 komponenter. Det er "legeme", "sjel" og "ånd".

  • Legemet er selvsagt vår fysiske kropp som en dag vil dø og gå i oppløsning slik som all annen fysisk materie i universet vil komme til å gjøre.
  • Sjelen er vårt "liv", som Bibelen sier. Sjelen er "den vi er", eller vår "personlighet" om du vil.
  • Ånden er bindeleddet mellom sjelen vår og Gud. Ånden er den trådløse kommunikasjonsenheten som gjør oss istand til å sende (be) og motta (bønnesvar) til og fra Gud.

Så spørs det da om vi (sjelen) benytter oss av denne åndelige kommunikasjonsenheten, eller om vi kun velger å leve etter vårt fysiske legeme som uansett vil gå til grunne en dag.

Da må vi i såfall huske på Jesu ord i Luk 12,23 "Livet (sjelen) er mer enn maten og kroppen mer enn klærne."

Vi er med andre ord mer enn bare et fysisk legeme som trenger mat og klær. Vi er nemlig også en sjel, og det er den vi må være mest opptatt med å bevare. For det er sjelen som bærer potensialet til et evig liv i seg, enten i Himmelen sammen med Gud (Han som er Kjærlighet og Lysenes Far), eller i et evig fortapelsens mørke i det som Bibelen kaller for Helvete.

Nå har jeg mange flere bibelvers som jeg mener kanskje kan bekrefte teorien om at vi skal gjennom et "ormehull" og inn i et nytt univers når bortrykkelsen skjer, men det blir såpass mye at jeg tror jeg må dele opp denne andakten i minst 2 deler. Men som en foreløpig avsluttning vil jeg råde alle og enhver til å bruke sin åndelige kommunikasjonsenhet til å opprette kontakt med Gud så snart som mulig. For vi ser klart og tydelig at vi nå lever i det som Bibelen kaller for "de siste tider" og bortrykkelsen kan skje når som helst.

Mark 13,35 "Så våk da! For dere vet ikke når husets herre kommer, enten det blir om kvelden, midt på natten, ved hanegal eller om morgenen."

Spikeren