Kan bortrykkelsen være "a slip through the wormhole"? - del 3 av 4.

Andakt av Spikeren.

Selv om det har kommet noen negative reaksjoner på denne andaktserien, har jeg likevel lyst til å fullføre den slik som jeg har tenkt. Jeg har nemlig såpass mange interessante vers som jeg har lyst til å dra fram at jeg synes det blir feil å stoppe når vi først er inne på dette emnet.

Til de som måtte mene at det er "New Age" dette handler om, eller at vi har "veket fra evangeliet", vil jeg bare si: Det jeg har gjort i denne andaktserien er å leke litt med tanken om at bortrykkelsen KANSKJE kan ha noe med såkalte "ormehull" å gjøre og stilt spørsmål om det KANSKJE kan finnes flere univers (eller himler, som Bibelen kaller det). Paulus snakker da vitterlig om at han ble rykket opp i den tredje himmel (2Kor 12,2), så med bibel i hånd kan vi si at der ihvertfall finnes 3 himler.

Når det gjelder Evangeliet som omhandler frelse ved tro, har jeg ikke berørt det engang. Det jeg har gjort er kun å se på endel bibelvers som KANSKJE kan samstemme med noen av de tingene man mener å se innenfor vitenskapen og rent menneskelige opplevelser. Jeg påstår altså ingenting. Jeg leker bare med endel tanker om hvordan det KAN være. Og siden Gud har skapt oss med intelligens, tror jeg også at vi har lov til å bruke den. Gjennom hele Bibelen blir vi faktisk oppfordret til å søke både visdom og kunnskap.

Lizzy viste til en litt interessant artikkel som stod i The Daily Mail for et par dager siden, der en lege ble operert for kreft. Under operasjonen forteller denne legen om en såkalt "out of the body" opplevelse. Jeg har lyst til å sitere noen setninger fra artikkelen: "I was now seriously frightened. What was going on? Would my untethered consciousness ever get back into my body — or was I destined to roam through eternity as a spirit? Was I dead? I felt like an astronaut who’d left his spacesuit, only to find that a suit was unnecessary to begin with."

Nå er ikke jeg så veldig opphengt i slike "out of the body" historier. Jeg bryr meg heller ikke særlig om disse historiene om himmel og helvete som det gjerne fortelles om. Det jeg synes er mest interessant, er den generelle beskrivelsen av det å være ånd, pluss at det synes å gå igjen en opplevelse av enten lys eller mørke.

Med dette i tankene har jeg lyst å vise til det som står i 2 Kor 5,4-5 "Så lenge vi bor i det jordiske telt, er vi nedtrykt og sukker. For vi vil ikke bli avkledd, men overkledd, så dette dødelige kan bli oppslukt av livet. Den som har gjort oss ferdige nettopp til dette, er Gud, for han har gitt oss Ånden som pant."

Ingen av oss ønsker å bli kledd nakne, særlig ikke for all offentlighet. Det ville ha vært en svært trauatisk opplevelse for alle og enhver, skulle jeg tro. Enda verre ville det ha vært om også livene vårt skulle blitt blottlagt slik at alle kunne se alt det vi har gjort, sagt og tenkt iløpet av livet.

Jeg tror det kan være noe av dette 2 Kor 5,4-5 ønsker å formidle til oss. For heller ikke sjelen vår ønsker å bli kledd naken, men den vil ubønnhørlig komme til å bli det den dagen kroppen vår dør. Da vil nemlig sjelen måtte forlate dette jordbundne teltet som den har bodd i mens vi var i denne verden.

I en slik situasjon vil vi føle et sterkt behov for å bli, ikke bare påkledd, men fullstendig overkledd. Og hvilken overkledning er det da vi behøver? Jo, vi behøver å bli overkledd med Jesus! Han som er hellig og ren og uten synd. Han som er arving til alle ting. Ja, Han som er selve Livet! Joh 14,6 Jesus sier: "Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg." Tenk hvor fantastisk det må være å bli "oppslukt av livet" - fullstendig overkledd med Kristus!

Derfor skal du lese meget nøye det som står i Fil 3,8-11 "Ja, jeg akter i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre, er så meget mer verd. For hans skyld har jeg tapt alt, jeg akter det for skrap, for at jeg kan vinne Kristus og bli funnet i ham, ikke med min egen rettferdighet, den som er av loven, men med den jeg får ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen, så jeg kan få kjenne ham og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser, idet jeg blir gjort lik med ham i hans død - om jeg bare kunne nå fram til oppstandelsen fra de døde!"

Men før du kan bli overkledd med Jesus, er du nødt til å ha den samme Ånd som Jesus har. Derfor skal vi strebe etter å bli mest mulig lik ham, både i væremåte, tanke og sinn. - "La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus!" står det i Fil 2,5. For å få dette til må vi lære Jesus å kjenne gjennom det som står om ham i Skriftene (Bibelen), og vi må lære Ånden å kjenne gjennom bønn og meditasjon.

Vi må altså forandres på innsiden, og det er sjelen vår vi må strebe mest etter å bevare - ikke kroppen, som mange idag blir lurt til å tro. Som Jesus sier i Mark 8,36 "Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel?" For som det står i 1 Kor 15,50 "Og det sier jeg, brødre: Kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike, og det forgjengelige skal ikke arve uforgjengelighet." Bibelen forteller oss flere plasser at Guds rike er et uforgjengelig rike. Når vi så vet at all materie før eller siden går til grunne, kan det tyde på at Guds rike også er et åndelig rike.

I denne verden lever vi i et fysisk tid-rom perspektiv som består av sykluser. Natt og dag, uker, måneder og år. Men i Guds himmel ser det ut til å være annerledes. Se bare hva som står i Åp 22,5 "Natt skal ikke være mer, og de skal ikke ha bruk for lys av lampe eller av sol, for Gud Herren skal lyse over dem. Og de skal herske i all evighet." Og i Åp 21,1 "Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer."

Dette er vanskelige ting for oss jordbundne mennesker å fatte og begripe. Derfor liker jeg det som står i 1 Kor 13,9-10: "For vi forstår stykkevis, og vi taler profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kommer, skal det som er stykkevis, forsvinne." Og 1 Kor 13,12: "Nå ser vi som i et speil, i en gåte, da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis, da skal jeg forstå fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut."

Så avslutter jeg denne nest siste delen av andaktserien med Kol 3,1-2: "Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La sinnet være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden."

Spikeren