En "strålende" verden

Av May-Harriet Seppola.

Olle Johansson  er professor ved Karolinske institutet I Stockholm  og leder for “The Eksperimental Dermatalogi Unit ved Department of Neurascience" ved KI.

O.Johansson er født I 1953. Medisinsk doktorgrad ved Karolinske institutet.

Hans sentrale fagfelter er celelbiologi, histologi og nevrobiologi.

Gjennom 3 tiår har han forsket på risikofaktorer ved radiofrekvent, ikke-ioniserende straling.

Ikke-ioniserende stråling omfatter UV (ultrafiolett)-stråling, radiosignaler, felt fra kraftledninger o.l. UV-stråling omtales ikke nærmere her.

Høyfrekvente felt
Inkluderer felt fra radiosendere, mobiltelefoner og mikrobølgeovner.

Lavfrekvente felt
Inkluderer felt fra dataskjermer m.m.

Ekstremt lavfrekvente felt (ELF)
Slike felt skyldes overføring og omforming av elektrisitet til energiformål, det vil si felt fra kraftlinjer og elektriske “apparater”.

På 1980–tallet ble Johnsson oppmerksom på  at strålingen fra den tids dataskjermer kune utløse en spesiell hudreaksjon, som han ga  navnet “screen dermatisis”.

Omsider fikk dette probemet mye oppmerksomhet, noe som banet vei for en strålingsfri teknologi.

Etterhvert ble hans forskning mere forkusert på helseeffekter ved stråling fra mobilmaster, trådløse nettverk, mobiltelefoner, m.m.

Statens strålevern har uttalt følgende:

“På bakgrunn av dagens kunnskap og anbefalte retningslinjer “antar” man at bruk av mobiltelefoner og trådløst nettverk ikke innebœrer noen risiko for helseskader“.

Men ifølge uttalelser fra den “Russiske Nasjone Komite For Beskyttelse av Ikke-ioniserende Stråling" (RNCNIRP), som I 2011 kom med en resolusjon “Electromagnetic fields from mobilphones- “Healtheffects on children and teenagers “ hvor, RNCNIRP gjennongikkkortsiktige og langsiktige effekter av mobilbruk for barn;

  • Mulig reduksjon av intellektuelle evner og kognisjon I sammenheng med en mulig økning av mottagelighet for epileptiske anfall, “ervervet demens” og degenerasjon av hjernestrukturer.
  • Resultatet av kliniske studier har vist at kronisk eksponering for RF(EMF) mobilstråling  kan fore til “Borderline psykomatiske lidelser".

Siden 2000 har det vœrt en jevn vekst I forekomster av barnesykdommer identifisert som “mulige sykdommer fra bruk av mobiltelefon.

En spesiell bekymring er økning av sykdom i alderen 15-19 år.

Sammenlignet med 2009 har antall CNS (sentralnervesystemslidelser) blandt 15-17 åringer økt med 85 %.

Antall personer med epilepsi har økt med 36 % og antall lidelser av psykisk utviklingshemming har vokst med 11 %.

Antall blodsykdommer og immunstatuslidelser har økt med 82 %.

8 av 10 epidemiiologiske studier fant en significant økning av nevrobiologiske symptomer eller kreft hos folk som bodde mindre enn 500 meter fra en mobilmast.

Mikrobølger gir DNA-brudd og reduserer vitaliteten til sœdceller.

I et forsøk ble sœdprøver fra 29 friske donorer plassert under en bœrbar pc, som lastet ned via et trådløst nettverk.

4 timer senere var 24,5 %  av spermiene i de eksponerte prøvene immobile mot 13% i de uekspnerte prøvene

Avkom av mus eksponert for mobilstråling under graviditet utviklet ADHD liknende adferd / hyperaktivit og fikk nevrologiske skader.

El-overfølsomme utgjør ca. 3,6 % av befolkningen, noe som utgjør 150.000 mennesker.

I Norge har EMS ingen klar status.

Kilde: “Folkefiender" av Trond Skaftetsmo.

Modern life is killing children with the number of youngsters diagnosed with cancer rising 40 per cent in the past 16 years because of air pollution, pesticides, poor diets and radiation, scientists have warned.

New analysis of government statistics by researchers at the charity Children with Cancer UK found that there are now 1,300 more cancer cases a year compared with 1998, the first time all data sets were ”pulished”:

"Smart Meters & Surveillance: What Are Your Rights worth”:


 

Ha en fortsatt god jul & et strålende nytt år!


May-Harriet