Åpent brev til Statens Strålevern

Av May-Harriet Seppola.

Jeg referer til Deres nettside om automatiske strømmålere.

Sitat: “Innan 1. januar 2019 skal alle husstandar i Noreg ha installert straummålarar (smartmålarar, smartstraum, strømmålere), der straumforbruk som er lese av, automatisk blir overført frå kunde til netteigar.

Det er fleire teknologiar som er aktuelle når netteigarar etter kvart skal gjennomføre fjernavlesing av straumforbruket. Nokre sender signal via straumnettet, mens andre sender via mobilnettet. Felles for desse teknologiane er at strålinga vi blir utsett for, alltid vil vere kortvarig og svak, og det vil ikkje vere innebere noko helserisiko å få slike sendarar installerte i bustaden.

Sidan den svake strålinga frå smartmålarane ikkje vil føre til negative helseeffektar, kan ikkje Strålevernet gi netteigarar retningslinjer for bruk. Viss straumkundar ønsker å reservere seg mot installering av smartmålarar, er det ei sak mellom netteigar og kunde.” Sitat slutt.

Jeg led av den store misforståelse at Statens Strålevern var den som skulle beskytte befolkningen mot strålinger som virker inn på vår helse.

Lovens saklige virkeområde

Loven kommer til anvendelse på enhver tilvirkning, import, eksport, transport, overdragelse, besittelse, installasjon, bruk, håndtering og avfallsdisponering av strålekilder. Loven kommer videre til anvendelse på menneskelig aktivitet som medfører forhøyet naturlig ioniserende stråling fra omgivelsene.

Loven gjelder også planlegging og beredskap mot uhell, ulykker og andre hendelser.

Statens strålevern tar kun utgangspunkt i strålingen fra automariske målere. Hva med “coctailblandingen” av mobiltelefon, wifi og andre ting i huset som reagerer samtidig?

Ronald M. Powell har doktorgrad i anvendt fysikk fra Htward Universitet.

Allerede i 2013 gjorde han en analyse av “smartmålere" og helseskader, der han understreker  at virkningene av radiofrekvent strålinguten at mennesker legger merke til dem, f.eks. økt hyppighet av DNA -skader, kreft og redusert fruktbarhet, nevrologiske virkninger på søvn hukommelse, lœring og annen adferd. Ufødte barrn og små barn påvirkes.

Biologiske effekter av elektromagnetiske felt – EMF – ser ut til å kunne være additive og kumulative: jo flere kilder, jo sterkere virkning, – og jo lenger tid, jo større risiko for virkning. Det betyr at jo flere kommuniserende ting vi har rundt oss, jo større sjanse for biologisk skadelige virkninger. Og jo flere naboer med «smarte målere», jo mer eksponering.

De offentlige grenseverdiene er forøvrig beregnet utfra strålingens oppvarmingsevne ved kontinuerlig signal. «Smarte målere» leverer «utbrudd» som er korte, firkantpulset og polariserte. De har kraftigere biologisk effekt av helt andre slag enn oppvarming, men kommer sjeldnere og er altså ganske korte, noe som viser at grenseverdiene er irrelevante fordi skader skjer selv uten oppvarming.

En sender skal sende måleravlesningene med faste intervaller til nettoperatøren som eier strømnettet. Avlesningsintervallene kan f.eks. være ett døgn eller én time, men der er eksempler på at med litt feil og ugunstige nettverkstyper (maskenett) kan man komme opp i 190.000 meldinger på et døgn. (Visjonen er egentlig enda oftere: Tanken er et strømmarked som er kontinuerlig og «friksjonsfritt». Det betyr kontinuerlig avlesning, men det er urealistisk.)

Teknologiene til denne kommunikasjonen er mobildata og / eller en variant trådløse lokalnett. En nødløsning for nettoperatøren er å bruke kabelbasert bredbånd, for det er dyrere å installere, og mindre fleksibelt. Uansett vil trådløse løsninger være reserveløsning som automatisk koples inn. Lyse Elnett presenterer rikignok kablet kommunikasjon som første opsjon for dataoverføring mellom måler og dem selv, men gjør det klart at det gir abbonenten er liten merutgift ved installasjonen.

Dessuten er altså tanken at målerne skal kommunisere med ting i huset, dels for å megle strømforbruk, dels for å muliggjøre nye tjenester for kundene, som samtidig betyr nye markeder der nettoperatøren får en forretningsmessig nøkkelposisjon, omtrent slik kabeloperatøren har på TV-siden gjennom boksen som tilbyr deg kanalene, lagring og filmer, og dessuten samler inn dine brukerdata.

Til disse kommunikasjonsoppgavene, som først «siver inn» etterpå, brukes WiFi, Bluetooth og andre kommunikasjons-løsninger for korte avstander. Dette markedet er enormt, næringsinteressene tilsvarende, og mange vil kjempe om kontrollen: nettoperatører, tjenesteleverandører, forbrukerutstyrsprodusenter, betalingsformidlere, strømmeklere og Google. For å bygge opp dette markedet vil ting selges med trådløs kommunikasjon påslått i utgangspunktet uten at kunden vet det, slik som Tesla-bilene, fordi det er smart forretningsstrategi. Men om man vil åpne hjemmet for slik internkommunikasjon – og datainnhenting – er i prinsippet ens eget valg.

Føyd til 25.01.16: I Tyskland har en føderal domstol besluttet at man ikke kan sette opp mobilmaster i et borettslag med mindre alle beboere er enige. Burde ikke det være tilfelle også for «smarte målere»?

Strålevernet og helsemyndighetene kan vi ikke regne med, for de sitter inne i sin egen boble, der de stadig får bekreftet fra sine egne at alt er vel og at formalitetene er i orden, ettersom grenseverdiene ikke overskrides og lov og forskrift forøvrig sier at strålingen skal holdes så lavt som praktisk mulig. Og dessuten får de vite – også fra sin egen klan – at det ikke foreligger bevis på helsemessige konsekvenser som er tilstrekkelig sterke til at de behøver hensyntaes.

I 2011 slår det russiske strålevernet fast at kronisk eksponering for TF stråling over tid leder til flere typer alvorlige helseproblemer hos barn og unge, bl.a. økt sjanse for hjernekreft.

Det russiske strålevernet har i mange år advart sterkt mot skadelige helsevirkninger. Russiske helsemyndigheter anbefaler blant annet at både barn under 18 og gravide kvinner å avstå fra å bruke mobiltelefon.

Mennesket er som andre dyr helt avhengig av å utnytte elektromagnetiske felt – i nervesystemet, i celler og i omgivelsene. Vi er også avhengige av at de feltene vi omgir oss med, er så svake at de ikke forstyrrer. Referansene under viser at nå gjør de ofte det – selv når de er svakere enn dagens strålegrenser.

De generelle virkningene på dyrelivet kan summeres opp slik:

Forstyrret orienteringsevne, forstyrret celleutvikling, påvirket celledeling, endret immunforsvar, forstyrret reproduksjon, målbare skadevirkninger på arveanlegg (DNA), tydelige virkninger på nervesystemet, påviselig dårligere fruktbarhet, ugunstige virkninger på dyrelivet nær sendemaster.

Det som forundrer meg er at både Statens strålevern og helsemyndighetene i Norge virker så uhyre kunnskapsløse og skyver fra seg ansvaret for noe som er til de grader helsefarlig.

Over hele kloden protesterer våkne mennesker på dette monstret som blir brutalt dratt over våre hoder og regningen får vi som forbrukere fordi politikerne er mere opptatte av å eksportere mere strøm til utlandet og det hjelper lite å få en legeerklœring i egen bolig så lenge naboen innstallerer dette uhyret som overvåker oss 24/7 og dertil sørget for at folk blir syke.

Jeg ønsker en dokumentasjon på at vedlagte data er feil og at det ikke er skadelig, selv om Statens strålevern har overlatt ansvaret til diverse nettselskap, som ikke informerte om dette før de startet med installasjonen i noen fylker.

"Smarte strømmålere" avgir helseplagende stråling 24 timer i døgnet. Selv om dette ikke er merkbart for mange, er det nok av dem som har fått helseplager som konsentrasjonssvikt, hodepine, el-overfølsomhet m.v. som en direkte konsekvens av å ha fått s-meter installert i sitt umiddelbare nærmiljø, I SITT EGET HJEM!

Signeres av: alle strømkunder.


May-Harriet