Endetidens profeter - del 1 av 2

Av Odd S. Beverfjord.

Deres syner var tomhet, og deres spådommer løgn, de som sier: Så sier Herren, enda Herren ikke har sendt dem, og som håper på at deres ord skal bli stadfestet.
Esek 13:6 

I Rogaland er det for tiden stor interesse for en amerikansk mega-kirke som heter Bethel Church. Den ligger i Redding, en liten by i California, og hovedpastorene er ekteparet Beni og Bill Johnson. Størst fokus på ”Bethel-teologien” i Norge finner vi i Normisjon ved IMI-kirken i Stavanger. Det synes å være er en tett utveksling av idegrunnlag, teologi og erfaring gjennom talere og konferanser. IMI-kirken er således på vei til å bli er del av den såkalte Ny-Apostoliske Reformasjonen som Bethel Church tilhører, en New Age-bevegelse (neo-paganisme) forkledd som kristendom. De forkynner en annen Kristus og et annet evangelium. Det en avlegger av ”Trosbevegelsen”, en pinsekarismatisk bevegelse som begynte forførelsen av kristne på 80-tallet (Matt 24:24)

Den Ny-apostoliske bevegelse begynte med John Wimber og Peter C. Wagner.

Som vi ser oppfyllelsen av profetiene i Matt 24:24 og 2Tess 2:3 om forførelsen og frafallet som skal skje før syndens menneske (antikrist) åpenbares, kan det være tid for igjen å lytte til advarselen til pastor David Wilkerson fra april 1999 i sin tale om høytidssamlingens vanære og skam. Men først et kort sammendrag av trosbevegelsen og fremgangsteologiens (2Pet 21-3) opprinnelse og læregrunnlag.

E. W. Kenyon: "If Jesus' physical death could pay the penalty for Sin as some contend, then why is it necessary that a Christian die? If a Christian dies physically, does he not pay the penalty of his own sin?  If physical death is the penalty for sin, then why do not the whole human race pay their own penalty, and save themselves, for all die? But we hold that the physical death of Jesus did not touch the sin issue at all."  (Daniel R. McConnell, A Different Gospel (Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 1988), 23, 28 note 23)

E. W. Kenyon regnes som Trosbevegelsens ”bestefar”. Kenyon var sterkt påvirket av New Thought Movement, en okkult ”mental-vitenskapelig” utvikling som har sin opprinnelse i oldtidens gnostisisme og neoplatonisme (New Age Encyclopedia). Kenneth Hagin, Trosbevegelsens ”far”, fikk sine idéer  om det nye evangeliet fra Kenyon.

Trosbevegelsen lærer JDS-doktrinen (Jesus died spiritually – Jesus døde åndelig) og således fornekter den Herre som kjøpte dem (2Pet 2:1). Trosbevegelsen forkynner et annet evangelium og en annen Jesus (Gal 1:8-9). Bøker med denne falske læren, som Bibelen kaller ”djevlers lærdommer” (1Tim 4:1) selges fortsatt i karismatiske miljøer.

I en preken holdt i april 1999 gikk pastor David Wilkerson i New York sterkt i rette med fremgangsteologien (trosbevegelsen), ”hellig latter”, og evangelisten Benny Hinn. I sin tale med tittelen ”Reproach of the Solemn Assembly" (Høytidssamlingens vanære og skam) advarte Wilkerson sin 7000 medlemmer store Times Square Church og ba dem brenne alle bøkene skrevet av propagandister for disse lærdommer. Han ba også sine menighetslemmer om å holde seg unna evangelist Rodney Howard-Browne's Good News korstog som skulle finne sted i New York i tiden 7 juli til 14 august samme år.

I sin tale rettet Wilkerson anklager om blasfemi mot fremgangsteologien til bibellærer Kenneth Copeland og omtalte trosforkynner Kenneth Hagin Sr. ”Det er et amerikansk evangelium oppfunnet og spredt av rike amerikanske evangelister og pastorer”, sa Wilkerson. Han beskrev hvordan en av talerne ved en av Kenneth Copelands konferanser skrøt av at han eide en hund til $15,000 (105.000 kroner), en ring til $32,000 (225.000 kroner) og skulle selge sin 8000 square-foot (750 kvadratmeter) store bolig for å kjøpe et enda større. Wilkerson sier han reagerer mot tanken om at den Hellige Ånd ikke kan utgytes før man befant seg i pengestrømmen.

”... og av havesyke skal de med opdiktede ord utnytte eder til sin vinning. ”  2Pet 2:3

I et menighetsbrev angrep Wilkerson også manifestasjoner som er vanlig i moderne ”vekkelser” og sa, ”Jeg gråter når jeg ser disse videoene som blir sendt til meg fra hele landet. Hele grupper av kropper rykker og kaster seg uten kontroll, faller til gulvet, ler hysterisk, sjangler rundt som fylliker... Hva som helst som ikke finnes i Skriften må avvises ubetinget - forkastes totalt! Wilkerson nevnte Benny Hinn og Rodney Howard-Browne som eksempler på disse som har gjort seg skyldig i forfalskninger av den Hellige Ånds manifestasjoner...”
 
Talen som Wilkerson holdt, “The Reproach of the Solemn Assembly” ble lagt ut på internet hvor den fortsatt kan leses. Man kan også lytte til den på YouTube.


Her følger en oversettelse av David Wilkersons tale fra en engelsk avskrift.
Advarslene er mer aktuell idag enn noen gang før.

Våkne opp, dere eldste! Våkne opp, dere pastorer! Våkne opp, dere hyrder! Se på kirken. Ta på dere byrden. Bær den. Hvorfor skulle vi ta på oss byrden av høytidssamlingens vanære? Joel sa, ”fordi såkornet er råttent og kornet er utskjemt.”  –David Wilkerson

Høytidssamlingens vanære og skam!
(The Reproach of the Solemn Assembly)
av David Wilkerson

Avskrift fra lydbånd med opptak av en “Message at Times Square Church”
Oversatt til norsk av Odd S. Beverfjord etter en engelsk avskrift.

Sefanja 3:18 – ”Dem som sørger for høytidens skyld, samler jeg. De er fra deg, vanære tynger på dem.”

Dette er en profeti av Sefanja som består av to deler. Det har å gjøre med Israels barn... og med det åndelige Sion (som er Jesu Kristi menighet i de siste dager). Først og fremst talte han til jødene – at Gud skulle samle sammen de fordrevne... men han skulle føre tilbake kun de som var fortvilet og sørget over den elendige situasjonen i Israel... Han ville komme i hu alle som var tynget av vanæren... av alt det redselsfulle og gruoppvekkende som foregikk i Guds hus. Til de som var tynget av det, sa han: ”Jeg vil samle dere.” Til disse ga han store løfter...

Denne profetien er også til Jesu Kristi menighet i de siste tider. I det gamle testamentet ble Israels barn kalt til høytidsfest i syv dager. Den åttende dagen ble kalt en høytidssamling. Det var da de samlet seg til et spesielt møte hvor de la alt til side og rettet sitt blikk mot deres himmelske Far og priste og tilba ham. Det står skrevet: ”Den åttende dagen skal dere ha en høytidssamling”. Gjennom hele det gamle testamentet representerer høytidssamlingen den menigheten som er utvalgt av Gud med behov for å møte Herren.

Dette er Jesu menighet i de siste dager. Ifølge Sefanja kommer Guds Hus i de siste dager til å bli vanæret. Det hebraiske ordet her betyr ”skam og vanære”.

Det vil være skam og vanære i Guds hus. Vi snakker ikke her om den frafalne, liberale moderne kirke... Herren sa han vil ta seg av den kirken på dommens dag. Vi kan be for dem, men vi skal ikke sørge over det som ikke er kirken.

Gud ser etter det folk som er full av sorg og gremmes over den vanære som blir fostret i Jesu Kristi menighet i disse siste tider. Jeg taler om den menighet som ble skapt på pinsedagen. Jeg taler om den menighet som ble født under under Paulus’ og apostlenes forkynnelse. Den menigheten som ble født i læren om Jesus Kristus som Herre og Gud. Den menigheten av gjenfødte kristne er under angrep. Den menigheten lider under vanære.

Det er blitt profetert at i denne tid med vanære, skam og skandale vil Gud oppreise en hellig rest, noen gjenværende, som vil sørge og gråte over denne tilskitningen. . .  

Gud vil la det være en rest som ikke vil sitte rolig mens alt dette invaderer menigheten. Gud sier: ”Jeg vil la det være et folk som ikke vil være tilfreds med å gå sin egen lystige vei og ikke bryr seg om hva som skjer mens disse sjarlataner og penge-gale falske profetene kommer inn i Guds hus og bryter ned alt innen rekkevidde.

Gud vil samle seg et folk som vil sørge over dette... Om du virkelig elsker Herren og du elsker hans menighet, da kan du ikke se på som rettskaffent det som skjer i dag (og jeg vil nevne ved navn disse skjenslene denne morgen). Dersom du etter å ha hørt hva jeg har sagt om denne skjenselen, kan gå ut av denne kirken og si til deg selv, ”Jeg står fast på Matteus 16:18 ’dødsrikets porter skal ikke få makt over denne kirken’, jeg vil ikke bekymre meg, Gud har alt under kontroll”.

Det er ikke nok. Gud bruker mennesker. Gud bruker mennesker til å utføre hans arbeide. Han sender ikke engler. Engler gråter over det, men Gud bruker ikke engler til å gjennomføre hans forsett. Han bruker sorgtyngede gråtende menn og kvinner... Dommen står ved døren, Jesus kommer. Herrens dag er nær.

Våkne opp, dere eldste! Våkne opp, dere pastorer! Våkne opp, dere hyrder! Se på kirken. Ta på dere byrden. Bær den. Hvorfor skulle vi ta på oss byrden av høytidssamlingens vanære? Joel sa, ”fordi såkornet er råttent og kornet er utskjemt.”

Et evangelium blir forkynt som får alt det kommer i berøring med til å visne bort. Alt som er grønt og gudfryktig og rent visner bort. Såkornet er råttent... det er hungersnød, for Herrens rene ord blir ikke forkynt... der er ingen beitemark. Hjordene er forlatt og sultne. Elvene tørker ut. En fremmed og ukjent ild fortærer pastorene. Esekiel sier at hyrder tråkker ned de gode beitemarkene og spiser det beste selv.

Hva er de skammelige og vanærende ting som foregår i Jesu Kristi menighet i dag?

Det er først og fremst det råtne såkornet som blir forkynt av grådige ”hyrder”. Dette er kjent som fremgangsevangeliet.

Dette er en av de største vanærene noen gang begått i Jesu menighet i kirkens historie. Dette perverterte ”evangeliet” forgifter store mengder mennesker – til og med i Kina, Afrika og over hele verden. Det er et amerikansk evangelium oppfunnet og spredt av rike amerikanske ”evangelister” og ”pastorer”.

Rik! 

Det alarmerer meg at så mange mennesker kan lytte til lydbånd og se videoer som kommer ut av disse fremgangskonferansene uten å gråte over dem. Denne giften har spredd seg over hele verden. Cuba er i ferd med å åpnes og de klør etter å komme seg inn der med sitt fremgangsevangelium og si til dem, ”dere har vært fattige nok nå, Gud vil at alle kubanere skal bli rike.” 

I forrige uke fikk jeg en video som nylig var tatt opp i Kenneth Copeland’s møter. Jeg hørte på talerne og jeg ble målløs.

Forsamling, les det nye testamentet og du vil se at apostelen Paulus nevnte de falske profetene ved navn. Jeg sier deg at dersom du kan lytte til det jeg vil si deg uten å gremmes, da er du blind. Du er åndelig blind. Ditt hjerte er hårdt. Et hjerte med et skjold rundt som hindrer det rene evangeliet i å trenge gjennom. Ditt sinn er blitt så gjennomdampet og oppløst av dette forvirrede evangeliet at du ikke kan forkynne sannheten. Du kan ikke vise dem noe annet i Skriften fordi de har et skjold over hjertet. Hårdhjertet.

Noen av dere vil ikke motta det [jeg sier]. Hvis du har fôret din sjel med Copeland’s og Hagin’s lydbånd og videoer, så vil du ikke komme til å like det du får høre nå. Forsamling, jeg er en hyrde [d.v.s. pastor], jeg er blitt kalt av Gud. Jeg ga denne menigheten et løfte. Så lenge vi står på prekestolen, hvis vi så noen ulver i fåreklær komme for å røve flokken, så ville vi stå opp og rope ut og advare mot dem. Det er opp til dere å gjøre noe med det.

Denne uken satt jeg og lyttet til talerne på denne konferansen og jeg ble så sjokkert og såret. Herrens byrde ble lagt på meg. Derfor er det jeg forkynner dette budskapet. Gremmes over det.

Jeg siterer ord for ord hva som ble sagt. Talerne hadde vanskelig med å komme seg frem fordi alle menneskene løp til og stappet sine penger i lommene deres. Grunnen til at de gjør det er den nye læren som sier, ”gi ikke til de fattige, gi bare til de som er velsignet. Du vil bli velsignet selv bare når du gir til den som er velsignet. Det er sløsing med penger å gi til de fattige. Hvis du vil bli velsignet, da må du finne den mest velsignede evangelist eller pastor du kan finne, fordi den som har fått mye mottar mye, den som har lite skal bli fratatt selv det han har. Hvis du finner den mest velsignede fremgangsrike forkynner og gir ham penger, så vil du bli velsignet. Han blir mere velsignet, hvis han gir til de som er mest velsignet. . . ”.

Det er et pyramidespill. Hvis disse menn [drev med dette] i den sekulære verden, ville de ha vært i fengsel. Et ponzi-spill. Pyramidespill. Mannen på toppen som fremtrer som den helligste og taler høyest. Hundrevis av mennesker løp frem til lommene bulte ut. Synderen må vel si, ”Er dette det frie evangeliet? Dollarsedler?”

Hør hva som ble sagt. Taleren gikk opp og han sa, ”Hvis en fattig enke rekker til deg fem dollar (35 kroner) da bør du ta imot. Elias tok enkens siste måltid. Du er den velsignede, du fortjener det, du tar det.

Den samme taleren sa, ”Jeg bor i et hus på 8000 kvadratfot [sirka 750 m2]. Jeg skal bygge et enda større nå. Et som kong Salomo ville vært stolt av. Jeg kjøpte nettopp en hund for femten tusen dollar. Ser du denne praktfulle ringen på min finger; Jeg var på Jamaica og betalte bare 32,000 dollar for den. Jeg vil du skal vite at når folk i min hjemby går forbi mitt herskapshus og ser min Rolls Royce stå der i innkjørselen, da vet de at der er en Gud i himmelen.”

Si meg nå, hva er evangeliet? Si ikke at du ikke kan gråte over dette.

En av talerne stod opp og sa, ”Vi gjorde en avtale med broder Copeland at i de neste 365 dagene skulle ingen av oss ha det vondt en eneste dag. Vi kommer ikke til å ha et øyeblikk med nedtrykthet og motløshet. Vi kommer aldri til å bli syk eller i nød for noe. Vi skal glede oss over all velsignelsen. Vi avviser all lidelse, all smerte, alle økonomiske problemer.” Det er greit hvis du befinner deg på toppen av dynga.

Her er det som gremmer meg mest. Dette ble forkynt. ”Den Hellige Ånd kan ikke bli utgytt over deg uten at du først er i pengestrømmen. Den Hellige Ånd kan ikke gjøre sitt verk før du har fremgang.”

Tenk over dette! Hvordan påvirker det deg? Hva gjør det med deg når du ser fattige mennesker som lever fra hånd til munn plutselig sier, ”løp etter pengene”, og mennesker løper vilt omkring overalt mens de sier at de krever rikdommene?

Deretter får jeg se folk smyge seg som slanger ut av stolene sine og ned på gulvet. Jeg ser evangelisten stå opp og hvese som en slange og folk som faller over alt. Forsamling, hva er det som foregår?

Odd S. Beverfjord