Epost til Folkebevegelsen mot innvandring (FMI), 20 oktober 2017

Av Odd S. Beverfjord.

Folkebevegelsen mot innvandring (FMI) summerer opp på sin førsteside,vedtektenes formålsparagrafer, §§ 2.1-2.6, og lyder slik i to avsnitt:

“Vi arbeider for en lovgivning og en praksis som sikrer at Norge forblir en enhetlig nasjonal stat med basis i vår norske og kristne kulturarv og folkets historiske fellesskap.

“Folkebevegelsen Mot Innvandring er en tverrpolitisk opplysningsorganisasjon som arbeider for å stoppe den fremmedkulturelle masseinnvandring til Norge.”

Det er ikke noe galt med innvandring som sådan. Innvandring er den internasjonale bevegelsen av mennesker til et destinasjonsland hvor de ikke er innfødte eller hvor de ikke har statsborgerskap for å bosette seg eller residere der, som fastboende eller naturaliserte borgere, eller å ta arbeid som en arbeidsmigrant eller midlertidig som fremmedarbeider. Innvandringen til Norge består av mange ulike grupper, som for eksempel arbeidsinnvandrere, familieinnvandrere, flyktninger, utdanningsinnvandrere og personer med norsk bakgrunn som flytter tilbake til Norge etter å ha bodd en periode i utlandet.

Det er heller ikke noe galt i å hjelpe flykninger og mennesker i nød. Det er en kristenplikt. En flyktning er enhver person som befinner seg utenfor det land han er borger av på grunn av velbegrunnet frykt for å bli forfulgt på grunn av rase, religion, nasjonalitet, politisk oppfatning eller tilhørighet til en spesiell sosial gruppe (FNs konvensjon om flyktningenes rettigheter fra 1951 med tillegg av 1967, art 1. A).

Etter norsk rett har alle flyktninger som oppfyller vilkårene i flyktningedefinisjonen rett til asyl. Asyl betyr et fristed og beskyttelse mot forfølgelse. Utlendinger som frykter for å bli forfulgt i sine hjemland kan få asyl i Norge dersom de oppfyller vilkårene for å bli anerkjent som flyktning. De får etter søknad oppholdstillatelse med grunnlag i status som flyktning, jf. utlendingsloven § 28.

Navnet «Folkebevegelsen mot innvandring» oppfattes som at foreningen er imot innvandring. Det virker både dumt og frastøtende. I foreningsvedtektenes innledning går det frem at det er fremmede kulturer FMI er redde for. Selv har jeg bodd i land med nordamerikansk, søramerikansk og østasiatisk kultur. Det er ingen ting å være redd for. I Norge har vi hatt jøder og hinduer og buddhister og andre kulturinnslag blant befolkningen i mangfoldige år. De har arbeidet og stelt med sitt og latt andre være i fred. Og samer har vi hatt i uminnelige tider, uten at det har skadet noen.

FMI bør endre sitt navn på foreningen sin og presisere hva slags og hvilken kultur de ikke ønsker – om det er islam eller om det gjelder alle mennesker, herunder sydamerikanere, og kulturer som ikke har bakgrunn i norsk kultur (fremmedkulturer). FMI bør også tydeliggjøre om det er hudfarge og “rase“ de har problemer med.

FMI er heller ikke en folkebevegelse. Så navnet er svært misvisende. Foreningsnavnet “Folkebevegelsen mot innvandring“, slik det fremstår, kan oppfattes som rasistisk og fiendtlig innstilt til alle innvandrere. Med en slik presentasjon kan de ikke regne med å vinne sympati og tilslutning for sin sak og øke medlemsantallet.

Med vennlig hilsen,
Odd S. Beverfjord

-------------------------------
Svar fra FMI:

From fmi@fmi.no
Friday, October 20, 2017 5:58 PM
To O Beverfjord

O. Beverfjord

Takk for henvendelse. FMI ønsker alle folks rett til eget hjemland og vi er imot den politisk styrte og villede masseinnvandring. Foreslår de leser vedtektene.

Mye har vært diskuter opp gjennom tiden innad i FMI, være seg bytte av navn, hvordan man ordlegger seg (generelt om retorikk) og hvordan drive lobbyvirksomhet mot politikerne. For tretti år siden da FMI ble stiftet var allerede Norge på vei mot stupet som nasjonalstat. I dag, i 2017 kan man trygt si at Vårt Norge er på vei utfor stupet. Å bruke mer energi på å diskutere navn-endring, retorikk, hvem man henvender seg til osv. ser jeg på som nytteløst og bortkastet tid. Det er på tide å handle. Det gjelder spesielt alle disse som bruker tid på å diskutere uvesentlige ting i de forskjellige debattforum.

Med stolt norsk hilsen

Bjørnar Røyset
Formann i FMI