Hva er årsaken til de økte urolighetene i verden?

Av P54.

Vi lever i en vanskelig tid hvor politisk korrekthet har tatt fullstendig overhånd og røster som tar til motmæle blir fortiet eller en får onde anklager mot seg. Vesten ble bygget på Bibelen, Guds ord, på en tid hvor forkynnere torde å forkynne sannhetene i Guds ord. Mennesker fikk møte Jesus, ble forandret og liv ble formet av Guds ords lære. Politikere som stod bak Grunnloven måtte offentlig bekjenne Jesus Kristus som Herre og Frelser. Landets lover ble formet av Guds ord og misjonærer ble sendt utover hele verden fra Vesten og ettersom industrien blomstret ble den også delt med andre land. Vesten ble velsignet av Bibelens Gud og alle land i verden fikk del i den teknologiske og industrielle oppblomstring som skjedde i de “kristne” vestlige land. Demokratiet og skoler kom som en følge av kristendommen og dette styresettet ble en modell for mange andre land.

Slik som med Israel i gamle dager som gikk til grunne da de ikke adlød Gud, lider nå også Vesten av samme grunn. Guds lover og undervisning fra Bibelen på skolene ble fra 1960-70 årene satt til side, og vi har da opplevd at velsignelsene gradvis ble tatt bort. Israel skulle være et lys for verden, slik som også Vesten skulle være. Politikere trengte ikke lenger bekjenne kristentroen og ikke-troende politisk korrekte politikere styrte kirken og utnevnte prester og biskoper, endog homoseksuelle. Det ble da åpent opprør mot Gud og kirken mister sitt lys og kraft. Den Gud og Jesus som er oppstått fra de døde er mer enn mektig til  å frelse folk fra synd idag som før, men når kirkens menn og kvinner anerkjenner hva Gud hater og ønsker å fri folk ifra har den mistet sin plass. Gud virker der sannheten forkynnes, ikke der den forties.

Det er sikkert mange politikere som støtter kristendommen, men også noen som går altfor langt i frihetens navn. All frihet er ikke frihet, man kan også bli slave av for mye frihet, en frihet som ikke fører til det gode. Jesus kom for å sette oss fri, det er fri fra synd. Han kom ikke for å sette oss fri til et syndig liv, da er vi slave av synden. Loven er til for å beskytte folket, slik som myndighetene har lover om fartsgrenser og annet er det for å beskytte folk. Slik er også Guds lover til for å beskytte folk, for å begrense syndere i hva de kan foreta seg, til beskyttelse for dem selv og andre. Det er Jesus som kan forandre liv slik at en ikke lenger er slave av synd eller trenger en lov for å hindre syndens makt. Loven er til for syndere, for å begrense ens frihet til å gjøre som en vil til skade for seg selv og andre.

Det er ikke alt av det nye som er bra, en skal ta imot nytt, men ikke forkaste det gamle som er verdifullt. Vi lever i en tid hvor dyreliv verdsettes mer enn menneskeliv, hvor folk heller redder bikkja si i nød enn et menneske de ikke kjenner hvis de må velge. Vi må ikke ta med oss alt fra USA, ikke alt fra USA idag er til vårt beste da de også har vendt seg fra Gud. Da jeg var barn lærte vi at kommunistiske land tok barna fra foreldrene og hjernevasket dem i statens skoler til å bli disipler av staten, mens begge foreldrene måtte jobbe. Og de måtte bo i høyblokker, mens vi i Vesten bodde i egne hus, mamma var hjemme og pappa jobbet. Samfunnet var ordnet, med lite kriminalitet og stress var det lite av. Søndag var det fri, folk var høflige og hadde tid til å snakke med hverandre.

Nå skjer det samme i Vesten, begge foreldre i jobb, de få barn som blir født sendes i barnehage i tidlig  alder og det er ikke hva Gud lærer som barna blir opplært i. Alt dreier seg om hvordan en liten klikk av byråkrater skal detaljstyre livet til alle, hva de skal tro og mene, hva de skal spise og hvordan de små skal formes til å se på staten som deres gud. Livet dreier seg om barnehage, skole, utdanning og karriere. Barn vokser opp og ser lite til foreldre, alle stresser, åpningstidene i forretninger utvides stadig slik at det blir enda mindre tid for familien å være sammen. Søndag er en dag satt til side som fridag i kristne land til minne om Jesu oppstandelse og det burde politikere stå fast ved. Ingen er så travelt opptatt at en en ikke kan handle de andre dager i uken.

Søndagsstengt er en tradisjon som er til gagn for folk, en dag familien kan være sammen uten at de er på arbeid eller skole. Søndagsåpne butikker i desember og ellers for butikker med en viss størrelse er totalt unødvendig. Med åpningstider fra 0700 til 2300 eller mer skulle det være mer enn nok tid for alle til å handle. I gamle dager hvor folk gikk, syklet eller brukte hest til butikken og åpningstiden var 8-10 timer greide de seg bra. Det er bare å innrette seg. Idag med bil og butikker nær sagt over alt er det meningsløst og ressurssløseri med så lange åpningstider og i tillegg ha åpent på søndager. Det er ikke handelsstanden som vil ha det, eller folket som trenger det. Enten er det politikere eller krefter utenfra eller de som vil avlive alt som har med kristne tradisjoner å gjøre.

Hva dreier jul, påske og pinse seg om idag? Det er fridager, ferie fra skole og arbeid som alle setter stor pris på, men hvor mange er det som tenker at det er kristne tradisjoner, et privilegium gitt av kristne politikere til minne om bibelske begivenheter, nødvendigvis ikke til rette tid, men likevel dager satt av til minne om Jesu fødsel, død og Den Hellige Ånds utgydelse. Hvor mange bryr seg om det idag, hvor mange tror på Jesus idag, hvor mange lærere, skoler og politikere er ikke Jesus og kristenfiendtlige, Bibel fiendtlige, ja stort sett fiendtlige til alt som har med kristendom å gjøre? Human etisk råd og Islamsk råd går sammen om å forandre Grunnloven, kristne symboler må fjernes fra kapeller og bedehus, halskjede med kors forbudt for NRK ansatte, lærere på skoler trues med oppsigelse hvis de synger kristne sanger for barna osv. En må ta slik hensyn til ateister, humanister og islamister at en må tie om sin egen tro, ja tie om sannheten. Selv i Norge kan en få drapstrusler ved å bekjenne frelse gjennom Jesus alene.

Har en ikke noe fast å tro på, forankret i sannhetene i Guds ord blir en åpen for hva som helst. Som en skolejente sa som et resultat av forvirring i skolens undervisning: “Så fint da, når jeg dør blir jeg jord og jorda blir grass og når kua spiser grasset blir jeg ei ku”. Barn og ungdom mangler helt faste holdepunkter, hva som er rett og galt, alt er tillatt. Den ene religionen er like bra eller dårlig som den andre fordi skolen lærer barna om alle religioner og de kan velge fritt, ingen faste holdepunkter, ingen faste grunnsannheter. Resultatet ser vi i dagens samfunn som er gått helt i oppløsning, vold og kriminalitet, rus, fyll, utroskap, overfylte fengsler osv.

Forskjellige steder i Norge opplever man at Mohammed er på navnetoppen, moskeer bygges med statsstøtte og islamisering skjer på åpen gate og på norske skoler og biblioteker uten hensyn til at det kan såre, støte eller fornærme kristne. Kristentroen skal undertrykkes til fordel for Islam, muslimer kan gjerne fortelle folk at Mohammed er større enn Jesus, at Jesus ikke døde på korset, bare besvimte og ble stjålet av disiplene, hvoretter Jesus flyktet til India og levde til Han var 125 år, giftet seg og hadde barn. Dette materialet stilles ut og distribueres i norske biblioteker og norske politikere støtter og stiller opp i åpningsseremonien til deres moske, samt at de får finansiell støtte.

Bibelen lærer oss at vi skal se til Israels historie og hva som skjedde med dem. Gud sa til Israel at hvis de fulgte gudene og skikkene til landene rundt seg skulle Han spy dem ut av landet slik Han gjorde med  folket som bodde der før Israel kom dit. De skulle ikke tilbe fremmede guder eller gifte seg med  folket som tilbad fremmede guder for det ville føre dem til fall. Vesten ble sterkt fordi de baserte sine lover på Guds lover, bekjente Jesus Kristus som Herre og Frelser og forøvrig brukte Guds ord som rettesnor. Samme folkeslag, samme Gud og Bibelen som rettesnor.

Vesten er i store problemer, de har forlatt Gud og Bibelen som rettesnor, de tar bort opplæring fra skoler og universiteter og fjerner det fra det offentlige. Kirken forkynner ikke lenger Guds ord og fremmede lands religioner, guder og folk flytter inn og påvirker Vesten til sine skikker, guder og religioner.

Vi må tie for ikke å støte dem, mens i deres land blir folk torturert og drept hvis de kommer til tro på Jesus eller forkynner om Ham. Kirker nektes bygd og de som allerede er der blir brent, gjerne med folk på innsiden. Kristne som forfølges i Midt Østen er der fortsatt, noen steder er de helt utryddet, men de muslimer som forfulgte dem får innpass i Vesten og bygger moskeer som fremmer den religionen som undertrykte de kristne i de land de kom fra. Vesten har sviktet oss sier de kristne i Syria og andre steder.  Får vi en dag smake samme medisin av de muslimer vi lar få fotfeste i våre land? Hva sier Gud?

2.    Mosebok 34, 14: Du skal ikke tilbe noen fremmed Gud, for Herren heter nidkjær, en nidkjær Gud er han.

2.    Mosebok 18, 3: Dere skal ikke gjøre som de gjør i landet Egypt, som dere bodde i. Og dere skal ikke gjøre som de gjør i Kana’ans land, som jeg vil føre dere til. Dere skal ikke vandre etter deres skikker.

3. Mosebok 18, 25: Landet ble urent, og jeg straffer det for dets misgjerning, så landet spyr ut sine innbyggere.

3. Mosebok 18, 5: Dere skal holde mine lover og mine bud, for det menneske som gjør etter dem skal  leve ved dem. Jeg er Herren.

2.    Mosebok 12, 49: Det skal være en og samme lov for den innfødte og for den fremmede som oppholder seg hos dere.

2.    Mosebok 24, 22: En og samme rett skal gjelde for dere, den skal gjelde for den fremmede som for den innfødte. For jeg er Herren deres Gud.

Nå finnes det riktignok mennesker som sier at dette er fra Gamle Testamentet og gjelder ikke idag, men i
Johannes 17, 17 sier Jesus: “Hellige dem i sannheten! Ditt ord er sannhet” og videre sier Jesus:

Matteus 5, 17: Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven og profetene! Jeg er ikke kommet  for å oppheve, men for å oppfylle.

Matteus 5, 18: For sannelig sier jeg dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel i loven forgå, før det er skjedd alt sammen.

Matteus 5, 19: Den som da bryter et eneste av disse minste budene, og lærer menneskene dette, han skal kalles den minste i himlenes rike. Men den som holder dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike.

Paulus tar også opp dette med loven og har dette å si:

1 Timoteus 1, 8: Vi vet jo at loven er god dersom en bruker den på lovlig vis.

1 Timoteus 1, 9: En må vite dette at loven ikke er gitt for den rettferdige, men for lovløse og ulydige, ugudelige og syndere, vanhellige og urene, fadermordere og modermordere, drapsmenn,

1 Timoteus 1, 10: Horkarer, menn som ligger med menn, menneskerøvere, løgnere, menedere, og hva det ellers kan være som strider mot den sunne lære- (underforstått: basert på sannhetene i Guds ord).

1 Timoteus 1, 11: etter evangeliet om den salige Guds herlighet, det som er blitt meg betrodd.

At Vesten nå sliter med alle sine problemer er fordi de sluttet å gjøre som Jesus og Guds ord sier i versene ovenfor, og hvis du tar en titt på Afrika, Midt Østen og andre land som ikke lærer eller gjør etter det Han sier så ser du hvilken elendighet de lever i. De landene som vender seg fra Gud går etterhvert nedenom og hjem hvis de ikke omvender seg. Vesten myrder millioner av barn i aborter fordi utdannelse og karriere går foran alt, de føder så få barn at de har ikke nok folk til å arbeide for seg for å bidra til pensjonen når de selv blir eldre. Derfor ser vi land i Vesten idag som tar inn folk fra andre land med andre religioner og guder, som har flere koner og mange barn, men de blir sett på som ung og billig arbeidskraft som skal arbeide for pensjonen til landets eldre. På sikt vil folkeslag som har bygd vestlige land forsvinne og andre folkeslag vil ta over, slik som andre folkeslag i tidligere tider har forsvunnet. Hva hadde Midt Østen vært idag om ikke Vesten hadde tilført dem oljerikdommer og moderne teknologi? De ville ridd sine kameler fortsatt. Til tross for sine rikdommer fra Vesten preges de landene av undertrykkelse og forfølgelse av ikke-muslimer. FN sier at 99% av kvinnene i Egypt blir seksuelt misbrukt, samtidig har landet 108000 moskeer. Ser du sammenhengen? Hvorfor overgir Vesten sine land til denne religionen?

Det er de vestlige land som må vende tilbake til Gud, vi hadde sannheten, men vendte oss fra den, vi skulle være lys for verden, men frafall, egoisme, grådighet, mangel på opplæring og forkynning av Guds ord, politisk korrekthet, humanisme og sekularisme tok overhånd. Vi fikk det for godt, slik som med Israel, i sine gode dager vendte de seg fra Gud. Med oljen kom frafallet, skatte og avgiftsgrådige politikere gjorde norske varer for dyre å eksportere og mye av industrien i Norge ble avviklet og solgt. Oljen gav høyere lønninger og mange gikk fra industrien for å bli oljearbeidere. Hva har Norge å falle tilbake på hvis oljen tar slutt? Med alle pengene ble det altfor lett å få trygd og altfor mange fant det mer lønnsomt å være trygded enn å arbeide. Det ble fokusert bare på rettigheter, men ikke på plikter. Med nye borgere som belaster systemet blir tingene ikke bedre og når antallet på de som har kommet kanskje blir opptil 8 doblet på grunn av familiegjenforening og de føder langt flere barn enn nordmenn blir det en problematisk fremtid. Spesielt hvis de fortsetter i sine gettoer, bygger sine moskeer og sprer Islam. Mange nordmenn har allerede konvertert til Islam og i Europa forøvrig er det snakk om hundretusener som har konvertert.

Det handler ikke om å hate, men å beskytte land og folk fra å bli islamisert på lang sikt. Da vil det bli forfølgelser slik som det er i muslimske land idag. Norge skryter altfor mye av sine velferdsordninger og rikdommer og med internett og mobiltelefoner sprer det seg fort hvilke land det lønner seg å komme til. God velferd og liten straff for ugjerninger samt verdens beste fengsler. Hvis Norge virkelig ville bruke oljepenger til å hjelpe andre hadde pengene vært langt bedre brukt og langt flere kunne blitt hjulpet hvis de hadde gjort noe for dem i de landene de kommer fra eller nabolandene. Da hadde vi sluppet religionskonflikter, kulturkonflikter og alle språkproblemene.

I Afrika trenger de profesjonell hjelp til treplanting, borre etter vann til drikke og for irrigasjon. Det blir da også lettere å dyrke mat. Det har vist seg at plantes det trær vil også regnet komme, men trærne trenger vann inntil de har vokst store og tett nok til at det skjer. Grunnen til alt regnet i regnskogene er jo fordi det er så mye trær der. Hogges trærne ned vil det også forandre på regnet, mange steder hvor det idag er ørken har det tidligere vært mange trær, de ble hogget ned uten at nye ble plantet og ørken ble resultatet. Se hvordan Israel har forandret landet siden de kom tilbake mens nabolandene fortsatt er ørken.  Araberlandene liker ikke å arbeide, men bruker slaver, tjenere og utlendinger til mye av sitt arbeid. De styrende har så mye penger og store palass og lever et komfortabelt liv og de bryr seg lite om å forbedre og dyrke jorden. Men de er misunnelige på hva Israel har fått til.

Norge har ikke behov for moskeer og religionen Islam og strengt tatt skulle noen bosette seg her burde de først fornekte læren til Mohammed. Vil de ikke det har de ikke noe her å gjøre. Selvfølgelig lærer Islam at en kan lyve hvis det fremmer hensikten, men skulle de først fornekte Mohammeds lære og så bli funnet å fremme den er det jo brudd på vilkårene og deportering skulle være neste skritt.

Det merkelige er at de forfulgte kristne flyktninger er det veldig få av, men mange muslimer og veldig mange arbeidsføre unge menn fyller Europa. Reiste de fra kone og barn for senere å få familiegjenforening? Alle de såkalte foreldreløse barna er vel ikke foreldreløse, men slik som meksikanerne  sendte sine barn  over grensen til USA vel vitende om at USA ikke hadde hjerte til å sende dem tilbake håpet de at hele familien kunne komme over for familiegjenforening. Det er planlagt spill og Norge gjør det altfor lettvint for de som ikke trenger å komme hit, men som kommer for velferdens skyld og for å bidra med spredning av Islam. De fattige og mest trengende og forfulgte folk er fortsatt i hjemlandet eller i forskjellige leirer i nabolandene. De kristne blir jo fortsatt forfulgt, voldtatt og drept mens de er på flukt, ja selv på asylmottak   i Europa, Sverige og Norge skjer det. Islam forfølger kristne og jøder overalt.

Håper politikere kan utvise “tøff kjærlighet”, ta riktige beslutninger og vite å skjelne mellom hvem som skal hjelpes og hvordan hjelpen skal best utføres, til beste for alle parter og for at landet ikke en dag blir overlatt til Islam. Mange kristne organisasjoner hjelper til lokalt i utlandet, med åndelig og annen hjelp og hadde sikkert satt pris på økonomisk støtte fra myndighetene i Norge. Økonomisk støtte til misjons og hjelpearbeid i utlandet trenger en kontrollinstans da det er mye korrupsjon og feilslåtte prosjekter. USA har brukt milliarder av dollar beregnet til oppbygging av Midt Østen, men innrømmer at pengene forsvant i korrupsjon. Min onkel jobbet i Norad, i Afrika, og fortalte at millionene forsvant i korrupsjon mellom etasjene i mottakerbygget. I militæret fortalte militærpresten meg at hans far var misjonær i India og Norge hadde sendt mange traktorer dit for å hjelpe bøndene med mer effektivt jordbruk. Traktorene stod der bare og rustet fordi bøndene ikke torde bruke dem da de trodde på jordguder og ved å pløye med traktor kappet de hodene av jordgudene. Altså må opplæring til først. Norge har hatt mange feilslåtte prosjekter, fiskeforedlingsanlegg, fiskebåter etc. Pengene må følges opp slik at de blir brukt til virkelig hjelp og ikke bare sløses bort.

Som et eksempel kan nevnes at Norge sendte penger til Sør Amerika for at ikke regnskogen skulle hogges ned i et visst område. Pengene blir gitt, men skogen blir hogget, bare et annet sted. Til sammenligning kan nevnes at Honda fra Japan ville hjelpe de samme folk til å bevare regnskog, men istedenfor å gi dem penger bygde de en teglstensfabrikk hvis produkter de produserte skulle brukes til å bygge hus slik at de slapp å kutte skog. Som strømkilde bruker de solpanel, det er jo nok sol der. Effektiv hjelp, ikke penger, men lokalt produserte produkter med ren strømkilde som hjelper befolkningen i lang tid framover og  bidrar til mindre avhengighet av regnskogen. Honda begynte planting av trær i Mongolia ørkenen for over 40 år siden og i New Zealand planter de to trær for hver bil de selger. Alle deres fabrikker har trær plantet rundt fabrikkområdene og mange andre økologiske prosjekter har de gående. Dette hører ingen om, men over hele verden vet de at Norge har verdens beste fengsler, liten straff, lønn og utdanning for innsatte, god velferd for fremmede, at Norge kjøper gater og rundkjøringer i utlandet og sløser stort med midler til helt og delvis mislykkede hjelpe- og misjonsprosjekter.

Gamle i Norge får mange steder dårlig stell, både sulter og tørster ihjel, dopes ned for å inaktiviseres, får beskjed om å gjøre det i bleia og vaske seg selv med våtservietter. Noen må gå ukesvis uten å få vasket seg. Norge er så rike at de har ikke råd til sine egne, men så fort lykkejegere kommer har de penger så det monner, penger de aldri kunne bruke på sine egne. Kommunene har flere bygninger som har vært aldersboliger, men som har stått tomme fordi de holdt ikke standarden og siden  kommunene ikke hadde  råd til modernisering stod de der tomme. Nå derimot når fremmede strømmer til landet fordi de har hørt gjetord om hvor lettvint det er å få velferdspenger i Norge blir plutselig disse tomme aldershjemmene modernisert og private som tar inn flyktninger i disse bygningene tjener seg søkk rike på penger Norge har for fremmede, men ikke sine egne borgere. Biblioteker utrustes med flere nye datamaskiner fordi det kommer “flyktninger”, men hvorfor hadde de ikke råd til det for sine egne landsmenn? Hvem styrer denne flommen av penger de har for fremmede, men ikke sine egne?

Jeg håper politikere ved Guds hjelp kan påvirke de rette personer i de rette posisjoner slik at Norge kan finne nåde hos Gud til omvendelse og prioritere riktig slik at ikke fremtidens barn må lide under åket til Islam. Det er mye å rydde opp i for i lang tid har det vært politikere som har jobbet mot sannhetene i Guds ord, politiske og religiøse krefter har undergravet og infiltrert samfunn og institusjoner slik at Norge kom på feil kurs.

Politikere må søke Guds hjelp og visdom og de trenger sikkert mange støttepartnere i bønn for Satan går rundt som en brølende løve og søker med alle midler å stoppe de som fremmer Guds sak. Går du imot tidsånden i denne verden og det som er politisk korrekt vil du gjerne møte motstand fra folk som anklager en for å være trangsynt, rasehater, fremmedhater, islamofobi, homofobi, komme med usannheter, påstander og masse annet. Husk da Nehemias bygde opp igjen Jerusalems murer hadde de våpen i den ene hånden og mureskjeen i den andre. Motstanden var stor, men han gav ikke opp for det. Fienden ville stoppe arbeidet, men dette er hva Nehemias sa til folket:

Nehemja 4, 14: Og da jeg så dem (folket) oppstilt, gikk jeg fram og sa til stormennene og forstanderne og til hele folket: Vær ikke redd dem (fienden), tenk på Herren, den store og forferdelige. Og kjemp for deres brødre, deres sønner og døtre, deres koner og deres hjem!

Det er fremtiden for Norge og Norges folk som står på spill, vi må ikke lulles inn i en søvn som sier at alle religioner fører fram, at det er den samme Gud osv. Dra til et hvilket som helst land hvor Islam dominerer og du finner undertrykkelse, flerkoneri, innavl, analfabeter og forfølgelse av kristne og jøder. Vi må ikke  tro at Norge eller Vesten unnslipper dette hvis vi lar Islam få grobunn og vokse. Polygami er allerede akseptert i England hvor de også har sharia dommere. Kravene til forandringer i lovverket i retning sharialov øker i takt med prosentandelen av muslimer i landet. Fred og kjærlighet i Islam betyr noe helt annet enn hva vi tenker på. Selv i land hvor Islam er i minoritet blir muslimer som blir kristne forfulgt og drept. Målet for Islam er at religionen styrer politikken og alle underordner seg sharialoven. At de taler   fred og kjærlighet er kun ordbruk for å passivisere folket, i bakgrunnen jobbes det aktivt ved lobbyvirksomhet og infiltrering for å fremme islamske interesser. Det er en av Islams lære å ta over land ved å befolke det, noe de gjennom hele historien har gjort. Det er politikeres ansvar å beskytte land og folk, svikter de ender vi opp med konflikter i samfunnet for friheten i Vesten har vært for stor til at de vil underordne seg sharialov. En kirke som har forlatt Gud og å bli kvitt monarkiet i Norge som noen vil er et skritt i prosessen som må til for at Islam og sharia lov kan utbre seg. Frankrike valgte å bli en sekulær stat, se hvordan de lider nå, for ikke å snakke om problemene i England, Tyskland og Sverige.

Må Gud styrke politikere i arbeidet og gi visdom til å ta rette avgjørelser. 

Vennlig hilsen,
P54

PS! Hva skjer i Midt Østen idag? Byer ligger i ruiner. Tyrkia, et NATO land, hadde nylig et kupp hvor tusener ble arrestert på kort tid. Erdogan bygger opp en Islamsk stat og ønsker å gjennopprette det Ottomanske rike. Erdogan leser flittig “Mein Kampf”, (Jihad), en bok forøvrig veldig utbredt i Saudi Arabia og Hitler var en av de tidligste støttespillere til det muslimske brorskapet. Er invasjon av Syria og ødeleggelse av Damaskus neste? Israel? Da Adolf Hitler bygde opp maktbasen sin ble advarsler ignorert av de fleste. Noen flyktet mens de kunne. De fleste endte opp i tyranneriet som fulgte. Hva skjer idag?

"How fortunate for governments that the people they administer don't think" -- Adolf Hitler.