NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

søndag 17. juni 2018

Oslo PRIDE (Hovmod) og solidaritet

Oslo Pride 2018 varer fra fredag 22. juni til søndag 1. juli.
Andakt av P54.

Norge ble et fritt land med egen Grunnlov for litt over 200 år siden. Grunnloven ble formet med Bibelen som fundament for landets lover. Landet fikk kristen formålsparagraf. Kristne startet skoler for at alle skulle lære å lese Bibelen. Kristne bygde bedehus og sykehus, til legedom for kropp og sjel. Skoledagen ble startet med bønn. Norge var fritt og hadde lite med vold og kriminalitet. Friheten  bestod i å adlyde hva Guds ord sa. Gud beskyttet og velsignet landet.

Etterhvert kom politiske partier på banen som ville få bort kristendommen. “Stryk kristenkorset av ditt flagg, heis det rent og rødt.” De ville bli fri, leve slik de ville. Lover ble forandret, de lover som var innført basert på Guds ord og til vår beskyttelse. Umoral, vold og kriminalitet øker i så stor grad at man ikke har fengselsplass nok. Man vil ha frihet fra Gud og Hans ord og blir istedet slaver av synd som ødelegger land og folk. Nye religioner uten Gud og Frelser blir støttet økonomisk av myndighetene og får fotfeste i landet. Forstår vi hva som bragte velsignelser til landet og hva som tar disse velsignelser bort? Kirken som engang forkynte Guds ord til folket er ikke lenger tro til Guds ord. Menneskelagde lover skal vi holde, men Guds ord skal ikke lenger være retningsgivende for rett og galt.

I 2016 var regnbuens farger på regjeringens nettside. Solidaritet til ofrene i Orlando. Hva med alle titalls tusener som blir torturert og drept ene og alene fordi de bekjenner seg til Jesus, har Bibel eller  går i kirke? Hvor er solidariteten til dem? Har de ofrene noen minnedag? Hvor er korset  på regjeringens nettside? Er de kristne mindre verdt? Er de ikke en del av mangfoldet? Skal vi akseptere at de mennesker som tror på den samme Gud og Jesus som var med på å bygge vestlige land, velsignet og beskyttet dem, blir forfulgt verden over? Land som sendte misjonærer og humanitær hjelp verden over. Nå har disse vestlige land vendt seg bort fra Gud og får oppleve det samme som Israel fikk oppleve. Derfor fikk vi Bibelen av Gud, for at vi skulle lære av Israels historie. Vesten forkaster nå Guds vei og åpner seg opp for andre lands religioner. Vi kaller det frihet, men ser ikke at vi graver vår egen grav. Vi kaller det kjærlighet, men forstår ikke hva kjærlighet er.

Hva er regnbuen symbolet på? Guds kjærlighet. Hvordan utrykte Han den? Han dømte jordens befolkning for dens ondskap i vannflommen. Han gav oss regnbuen som tegn på at Han ikke igjen skulle dømme jorden ved flom, men ved ild. Slik som regnbuens blåfarger symboliserer vannet så symboliserer de gul-oransje fargene ilden. Guds kjærlighet ble uttrykt ved dom over hele jorden i flommen hvor Han sparte rettferdige Noah og familien og alle de dyr som var med på arken. Arken er idag Jesus Kristus. Guds kjærlighet dømte Ninive. Guds kjærlighet dømte Sodoma og Gomorra. Guds kjærlighet dømte Jesus på korset. Guds kjærlighet skal igjen dømme verden. Med ild. Nasjoner opprettholdes eller styrtes av Gud, de som har Guds ord, lyset, og så vender seg bort og støtter det som Gud avskyr risikerer Guds dom, et utrykk for Hans kjærlighet slik at det fører til omvendelse, at mennesker kommer til Jesus Kristus for frelse og blir nye skapninger som vender seg fra syndens vei.

Ikke hån Gud ved å bruke regnbuen som tegn på frihet til et liv som er i strid med Guds skaperverk. Regnbuen skal minne oss om Guds dom over ugudeligheten på jorden. Det skal minne oss på at Han har lovet ikke å sende flom over jorden en gang til, men at Han igjen vil dømme ugudeligheten på jorden ved ild. Vil et land ha Guds beskyttelse og velsignelse må det også innrette seg etter Guds lover.

Ordspråkene 14, 34: "Rettferdighet løfter et folkeslag, men synd er en skam for folkene."

Matteus 24, 12:. "Og fordi urettferdigheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste."

Er ikke alt dette profetert i Bibelen? Hva kaller Gud det som vi kaller frihet og kjærlighet? Les selv:

Esekiel 16, 49: "Se, dette er synden som din søster Sodoma gjorde seg skyldig i: hovmod (PRIDE). Hun og døtrene hennes hadde nok mat, ro og trygghet. Men hun ga ikke de hjelpeløse og fattige en håndsrekning. 50 Hovmodige var de og gjorde slikt som jeg har avsky for. Men da jeg så det, drev jeg dem bort."

Jesaja 3, 8: "For Jerusalem har snublet, og Juda har falt, for med ord og gjerninger står de Herren imot, og de setter seg opp mot hans herlighet. 9 Ansiktene deres vitner mot dem. Som Sodoma kunngjør de sin synd og skjuler den ikke. Ve dem! De fører ulykke over seg selv."

Lukas 21, 25: "Og det skal skje tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene engstes i fortvilelse når hav og brenninger bruser, 26 mens mennesker faller i avmakt av redsel og gru for det som kommer over jorderike; for himmelens krefter skal rokkes. 27 Og da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med kraft og megen herlighet."

Peters andre brev 2, 4: "For Gud skånte ikke engler som hadde syndet, men styrtet dem ned i avgrunnen, hvor de holdes i varetekt med mørkets lenker til dommen. 5 Heller ikke skånte han den gamle verden. Bare Noah, rettferdighetens talsmann, og sju andre ble beskyttet da Gud førte storflommen over de ugudeliges verden. 6 Byene Sodoma og Gomorra la han i aske og dømte dem til ødeleggelse; han gjorde dem til et avskrekkende eksempel for dem som senere ville leve et ugudelig liv."

Peters andre brev 3, 3: "Først og fremst må dere vite at det i de siste dager skal komme folk som farer med spott og følger sine egne lyster. 4 Hånlig sier de: «Hva med løftet om hans gjenkomst? Fedrene våre er døde, men alt er som det har vært fra skapelsen av.» 5 De som sier slikt, glemmer at det fra eldgammel tid var himler og en jord som steg fram av vann og består ved vann, i kraft av Guds ord. 6 Og ved det gikk verden den gang under da den ble oversvømt av vann. 7 Men de himler og den jord som nå er, er i kraft av det samme ordet spart til ilden. De holdes oppe helt til dommens dag, da ugudelige mennesker skal gå fortapt."

Peters andre brev 3, 10: "Men Herrens dag skal komme som en tyv, og da skal himlene forgå med veldig brak, og himmellegemene skal komme i brann og gå i oppløsning, og jorden og alt som er bygd på den, skal brenne opp. 11 Da nå alt dette går i oppløsning, hvor nødvendig er det da at dere ferdes i hellighet og gudsfrykt, 12 mens dere venter på at Guds dag skal komme, og fremskynder den. Da skal himlene oppløses i ild og himmellegemene smelte i brann."

Hva er det som er avskyelig for Gud? Tenk over det. Gud dømmer fortsatt nasjoner.

3. Mosebok 18, 22: "Du skal ikke ligge med en mann slik som en ligger med en kvinne. Det er avskyelig. 23 Du skal ikke ha samleie med et dyr av noe slag og gjøre deg uren ved det. Heller ikke skal en kvinne by seg fram til et dyr og pare seg med det. Det er motbydelig. 24 Gjør dere ikke urene med noe slikt! For de folkeslagene som jeg vil drive ut for dere, har gjort seg urene med alt dette. 25 Landet er blitt urent. Jeg straffet det for synden så landet spydde ut dem som bodde der. 26 Men dere skal holde mine forskrifter og lover og ikke gjøre noen av disse avskyelige gjerninger, enten dere er født i landet eller er innflyttere der. 27 For de som bodde i landet før dere, gjorde alle disse avskyelige gjerningene, og landet ble urent. 28 Da må ikke landet spy dere ut fordi dere gjør det urent, slik det har spydd ut det folkeslaget som var der før dere. 29 For alle som gjør noe av dette som er avskyelig, skal støtes ut fra folket sitt. 30 Så hold dere da til det jeg har bestemt, og følg ikke noen av de avskyelige forskriftene som de har fulgt før dere! Gjør dere ikke urene ved dem! Jeg er Herren deres Gud."

P54