Finnes det en stor plan bak det som nå skjer i de vestlige landene?

Colonnaded street in Laodicea.
Andakt av Spikeren.

Med utgangspunkt i Dan Odfjells artikkel "Riksmedienes løgn og vranglære", der han kommer inn på sosialismens ødeleggende makt, har jeg lyst til å forsøke å sette dette inn i et litt større perspektiv.

Under Odfjells artikkel skrev Herr Tangen bl.a. følgende i en kommentar: "Kommunismen og islamismen er ideologier som vil ta over verden. Så lenge de har vestlige land som felles fiende samarbeider de. Hvis det finnes en stor plan bak det hele så har de hittil lykkes veldig bra!"

Jeg tror Herr Tangen har rett. For som Karl Marx sa: "Democracy is the road to socialism." og "Socialism leads to communism.

Men jeg tror det finnes en enda større plan bak det som nå skjer i de vestlige landene, og stikkordet her tror jeg er "Laodikea". I Johannes Åpenbaring kapitel 3, vers 14 til 22, leser vi om den siste av de 7 menighetene som Jesus taler til. Denne menigheten heter Laodikea og navnet betyr "Folket styrer". Med andre ord: Demokrati, som i praksis vil si Folkestyre. 

Laodikea er satt sammen av to greske ord:

1) "Laos", som betyr "folk".
2) "Dike", som betyr "justis".

"Dike" sikter forøvrig til de greske gudinnene Themis og Dike, som tilsvarer den romerske "Lady Justice", kjent som "Iustitia" eller "Justitia" etter latin: Iustitia. (Også her ser vi hvordan kvinner utgjør en dominerende maktfaktor.)

Laodikea var en stor handelsstad i sørvest Frygia ved elven Lykus. Laodikea het først Diospolis men Antiokus II, som forskjønnet byen, kalte den Laodikea etter sin hustru Laodike. Her fantes det tidlig en kristen menighet (Kol 2,1) som hilses av Paulus (Kol 4:15) og som lå Epafras (som betyr "den hengivne") ømt om hjertet (Kol 4,12-13).

Paulus ønsket at hans brev til Kolosserne skulle leses opp i Laodikea. I dette brevet taler Gud ved apostelen Paulus ikke minst om Kristi storhet. Herrens Ord åpenbarer at Kristus er fra evighet av, og at Han er Hodet for menigheten. Dette understrekes på bakgrunn av vranglære som ville gi større plass til åndsmakter, verdens lærdommer, filosofi og regler om mat, drikke, dager og tider, enn til læren om Kristus. Guds ord til menigheten i Kolossæ er klar: Kristus står over all skapningen. I Ham bor hele Guddomsfylden. Kristus oppfylte Guds lov og seiret over alle makter. Og Kristus er den troendes liv - ved Faderens høyre hånd.

Det som kjennetegner menigheten i Laodikea er at den er lunken. Den er "hverken kald" (dvs. uomvendt) "eller varm" (brennende i ånden). Begge disse tilstander er på sitt vis klare. Det er bedre å være kald enn å være lunken. For den som er lunken misbruker Guds ord, og det er vanskelig å vekke ham. Men den som ennå er kald, har ikke på samme måte misbrukt nåden og kan derfor ennå vekkes.

Menigheten i Laodikea var uvitende om sin lunkne tilstand og levde i åndelig selvtilfredshet. Den sa; "Jeg er rik" - et uttrykk som er valgt med henblikk på at Laodikea var en rik handelsstad. I Johannes Åpenbaring 3,14 rådes derfor menigheten til bl.a. å kjøpe "øyensalve" - et ord som henspiller på den berømte medisinske skole som fantes i Laodikea, der man særskilt beskjeftiget seg med øyensykdommer og tilvirkningen av øyensalve.

Vi leser hele teksten til Laodikea:

Åp 3,14-22 "Skriv til engelen for menigheten i Laodikea: Dette sier han som er Amen, det trofaste og sannferdige vitne, opphavet til Guds skaperverk: Jeg vet om dine gjerninger; du er verken kald eller varm. Hadde du bare vært kald eller varm! Men du er lunken, ikke kald og ikke varm. Derfor vil jeg spytte deg ut av min munn. «Jeg er rik,» sier du, «jeg har overflod og mangler ingen ting.» Men du vet ikke at nettopp du er elendig og ynkelig, blind, fattig og naken. Derfor gir jeg deg det råd at du kjøper gull av meg, lutret i ild, så du kan bli rik, og hvite klær som du kan kle deg med og skjule din nakne skam, og salve til å ha på øynene dine, så du kan se. Alle som jeg har kjær, dem refser og tukter jeg. La det bli alvor og vend om! Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg. Den som seirer, ham vil jeg la sitte sammen med meg på min trone, likesom jeg selv har seiret og satt meg med min Far på hans trone. Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene!"

Ser du likhetene mellom Laodikea og Norge - og dagens vestlige land forøvrig? Ser du hvordan vi alle har blitt lunkne i vårt forhold til Kristendommen som hele vår vestlige sivilisasjon i sin tid ble bygget på? Ser du hvordan vi alle har sovnet i velferd og materialisme? - "Vi er rike", sier vi, "vi har overflod og mangler ingen ting." 

Ser du selvtilfredsheten i ordene "det er typisk norsk å være god", som sosialisten sa, før hun først sviktet og bedro det norske folk, for deretter å bosette seg i Frankrike? Idag har vi valgt en globalist til å styre landet, og av henne blir vi ironisk nok fortalt at "Norge er verdens beste land å bo i".

Men i forhold til kristendommen er vi like lunkne som de var i Laodikea. De færreste ser ut til å skjønne at vi er like elendige og ynkelige, blinde, fattige og nakne som de var. For som Ole Paus sa engang: "I Norge har vi alt, men det er også alt vi har."

Laodikea var som vi sa den siste av de 7 menighetene Jesus taler til i Johannes Åpenbaring. Gjennom disse 7 menighetene ser vi det som kalles for de bibelske "tidshusholdninger", og det er her den store planen avsløres. Her får vi nemlig se Guds store plan gjennom hele historien, hvor de 7 menighetene representerer hver sin spesielle tidsepoke. Nedenfor finner du en enkel fremstilling over disse 7 menighetene med deres navn, betydning og kjennetegn, samt en liten kommentar om hvilken tidsepoke de representerer:
Spikeren