Bibelen, Guds Ord

Andakt av P54. 

⦁    Bibelen ble komplettert i år 100 etter Kristus.

⦁  Bibelen er ikke en bok bare for jøder og kristne, men for alle mennesker. Bibelen er en samling av 66 bøker, skrevet over en periode på 1500 år i 3 forskjellige kontinenter med 40 skribenter på 3 forskjellige språk. Bibelen har ett gjennomgangstema, Gud’s åpenbaring av seg selv, Hans kjærlighet og frelsesplan for alle mennesker. Bibelen har ingen motsigelser og hele skriften er inspirert av Gud.

⦁    Bibelen begynner med å åpenbare at Gud skapte himmelen og jorden og alt som i den er. Bibelen åpenbarer at alle mennesker er syndere på grunn av synden til det første mennesket, Adam. Fordi vi alle er syndere og det faktum at Gud ikke kan ha sameksistens med synd så er vi alle fortapte. For å redde oss fra vår fortapte tilstand så elsket Gud oss så høyt at Han sendte sin Sønn Jesus, født av en jomfru, til jorden for litt over 2000 år siden for å dø for våre synder. Jesu blod ble utøst, til renselse for våre synder. Ved å ta imot Jesus som vår Frelser, ved tro alene, tilbyr Gud oss evig liv siden bare Jesus har levd et syndefritt liv. Bibelen forteller også at alle ting er skapt av Jesus og for Ham. I slutten av Bibelen fortelles det at Jesus skal komme igjen.

⦁    Hvem inspirerte Bibelen og hvorfor?

⦁    2.Timoteus 3, 16: Den hele Skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet, 17: forat det Guds menneske kan være fullkommen, duelig til all god gjerning.

2. Peter 1, 20: For dere vet først og fremst dette, at ikke noe profetord i Skriften er gitt til egen tydning. 21: For aldri er noe profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av Den Hellige Ånd.

⦁    Hvem er Gud?

⦁    1.Mosebok 1, 1: I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.

⦁    Salme 90, 2: Før fjellene ble født, og du skapte jorden og jorderike - ja, fra evighet til evighet er du, Gud.

⦁    Kolosserne 1, 16: For i ham (Jesus) er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, enten det er troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter. Alt er det skapt ved ham og til ham. 17: Han (Jesus) er før alle ting og alt består ved ham.

⦁    Johannes’ Åpenbaring 1, 8: Jeg er Alfa og Omega, sier Gud Herren, han som er og som var og som kommer, Den Allmektige. 18: Jeg er den levende, jeg var død, og se, jeg er levende i all evighet. Og jeg har nøklene til døden og dødsriket.

⦁    Hvem er Gud i det Gamle Testamentet?

⦁    2. Mosebok 3, 13: Da sa Moses til Gud: Men når jeg nå kommer til Israels barn  og sier til dem:  Deres fedres Gud har sendt meg til dere! - og de så spør meg: Hva er hans navn? - Hva skal jeg da svare dem? 14: Da sa Gud til Moses: JEG ER DEN JEG ER. Og han sa: Så skal du si til Israels barn: JEG ER har sendt meg til dere. 15: Så sa Gud til Moses: Så skal du si til Israels barn: Herren (Jehovah, Jeg er), deres fedres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, har sendt meg til dere. Dette er mitt navn til evig tid. Det skal de kalle meg fra slekt til slekt.

⦁    Hvem er Gud i det Nye Testamentet?

⦁    Johannes 1, 1: I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. 2: Han var i begynnelsen hos Gud. 3: Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noget blitt til av alt som er blitt til. 14: Og Ordet blev kjød og tok bolig iblandt oss, og vi så hans herlighet - en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far - full av nåde og sannhet. 18: Ingen har nogensinne sett Gud; den enbårne Sønn, som er i Faderens skjød, han har forklaret ham.

⦁    Johannes 8, 23: Han (Jesus) sa til dem: Dere er nedenfra, jeg (Jesus) er ovenfra. Dere er av denne verden, jeg er ikke av denne verden. 24: Derfor sa jeg til dere at dere skal dø i deres synder. For dersom dere ikke tror at JEG ER DEN JEG ER, skal dere dø i deres synder. De sa da til ham: Hvem er du? Jesus sa til dem: Nettopp det jeg sier dere! 26: Mangt har jeg å si og dømme om dere! Men han som har sendt meg, er sanndru, og det jeg har hørt av ham, det taler jeg til verden. 27: De skjønte ikke at det var om Faderen han talte til dem. 28: Jesus sa da: Når dere får opphøyet Menneskesønnen, da skal dere forstå at JEG ER DEN JEG ER. Og av meg selv gjør jeg ingenting, men slik som Faderen har lært meg, slik taler jeg dette. 56: Abraham, deres far, frydet seg til å se min dag. Og han så den og gledet seg. 57: Judeerne sa da til ham: Du er ennå ikke femti år og har sett Abraham? 58: Jesus sa til dem: Sannelig, sannelig sier jeg til dere: JEG ER før Abraham ble til.

⦁    Johannes 18, 4: Jesus visste om alt det som skulle skje med ham. Han gikk fram og sa til dem:  Hvem leter dere etter? 5: De svarte ham: Jesus fra Nasaret! Jesus sier til dem: JEG ER! Men også Judas som forrådte ham, sto der sammen med dem. 6: Da han sa til dem: JEG ER, vek de tilbake og falt til jorden. 7: Da spurte han dem igjen: Hvem leter dere etter? Og de sa: Jesus fra Nasaret. 8: Jesus svarte: Jeg sa dere at JEG ER. Er det da meg dere leter etter, så la disse gå!

⦁    Jehovah, navnet som Gud gav seg selv og som i de hebraiske skrifter ble skrevet “YHWH” (Yahweh), betyr den selv-eksisterende, den evige eller som det er skrevet på norsk “Jeg er den jeg er”. Vi vet ikke den riktige uttalelsen av “YHWH” og Herren blir gjerne brukt istedet. Jesus, gresk “Iesous” og som på hebraisk ble skrevet Yehoshua (Josva) betyr “Gud (Jehovah eller Herren) frelser”. Jesus ble også gitt navnet Emmanuel som betyr “Gud med oss”. (Hebraisk bruker “Y “ og gresk “I” der vi bruker “J”)

⦁    Hva sa Gud om å elske Ham og din neste i det Gamle Testamentet?

⦁    3.Mosebok 19, 9: Når I høster grøden i eders land, så skal du ikke skjære kornet helt ut til den ytterste kant av din aker, og de aks som blir liggende efter innhøstingen, skal du ikke sanke op, 10: Og du skal ikke holde efterhøst i din vingård og ikke sanke op de nedfalne bær i din vingård; du skal la dem ligge til den fattige og den fremmede; jeg er Herren eders Gud. 11: I skal ikke stjele, og I skal ikke lyve, og ingen av eder skal gå svikefullt frem mot sin næste. 12: I skal ikke sverge på løgn ved mitt navn, så du vanhelliger din Guds navn; jeg er Herren. 13: Du skal ikke frata din næste noget med urett og ikke rane noget fra ham; du skal ikke la en dagarbeiders lønn bli natten over hos dig til om morgenen. 14: Du skal ikke banne en døv og ikke legge støt for en blind, men du skal frykte din Gud; jeg er Herren. 15: I skal ikke gjøre urett i dommen; du skal ikke holde med nogen fordi han er ringe, og ikke gi nogen rett fordi han er mektig; du skal dømme din næste med rettferdighet. 16: Du skal ikke gå omkring og baktale folk, du skal ikke stå din næste efter livet; jeg er Herren.17: Du skal ikke hate din bror i ditt hjerte, men du skal irettesette din næste, forat du ikke skal få synd på dig for hans skyld. 18: Du skal ikke hevne dig og ikke gjemme på vrede mot ditt folks barn, men du skal elske din næste som dig selv; jeg er Herren

⦁    5.Mosebok 6, 4: Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er EN. 5: Og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt.

⦁    Hva sier Gud om å elske Ham og din neste i det Nye testamentet?

⦁    Markus 12, 29: Jesus svarte: Dette er det første av alle budene: Hør Israel! Herren vår Gud, Herren er EN. 30: Og du skal elske Herren din Gud av hele din sjel og av all din fornuft og av all din makt. Dette er det første budet. 31: Det andre, som er like stort, er dette: Du skal elske din neste som deg selv! Det finnes ikke noe annet bud som er større enn disse.

⦁    Romerne 12, 9: Kjærligheten være uten skrømt; avsky det onde, hold fast ved det gode! 10: Vær ømhjertede mot hverandre i broderkjærlighet; kappes om å hedre hverandre! 11: Vær ikke lunkne i eders iver; vær brennende i ånden; tjen Herren! 12: Vær glade i håpet, tålmodige i trengselen, vedholdende i bønnen. 13: Ta eder av de hellige i deres trang; legg vinn på gjestfrihet! 14: Velsign dem som forfølger eder; velsign, og forbann ikke! 15: Gled eder med de glade, og gråt med de gråtende! 16: Ha ett sinnelag mot hverandre; attrå ikke det høie, men hold eder gjerne til det lave; vær ikke selvkloke! 17: Gjengjeld ikke nogen ondt med ondt; legg vinn på det som godt er, for alle menneskers åsyn! 18: Såfremt det er mulig, da hold I på eders side fred med alle mennesker! 19: Hevn eder ikke selv, mine elskede, men gi vreden rum! for det er skrevet: Mig hører hevnen til, jeg vil gjengjelde, sier Herren. 20: Om da din fiende hungrer, så gi ham å ete; om han tørster, gi ham å drikke! for når du gjør dette, sanker du gloende kull på hans hode. 21: La dig ikke overvinne av det onde, men overvinn det onde med det gode!

⦁    Hvorfor trenger vi frelse?

⦁    Romerne 3, 10: For det står skrevet: Det finnes ikke én som er rettferdig, ikke en eneste. 23: for alle har syndet, og de har ingen del i Guds herlighet.

⦁    Romerne 5, 12: Synden kom på grunn av ett menneske, og med den kom døden. Og døden rammet alle mennesker, fordi alle syndet.

⦁    Romerne 6, 23: Syndens lønn er døden, men Guds nådes gave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.

⦁    Hvem er Frelseren?

⦁    Profetert i Gamle Testamentet:

⦁    Jesaja 45, 21: Meld og si ifra! Ja, la dem rådslå alle sammen! Hvem har kunngjort dette fra gammel tid, forkynt det for lenge siden? Var det ikke jeg, Herren? Og det er ingen annen Gud enn jeg, en rettferdig Gud og en frelser - ingen uten meg. 22: Vend dere til meg og bli frelst, alle jordens ender! For jeg er Gud, og ingen annen. 23: Ved meg selv har jeg sverget, et sannhetsord er gått ut av min munn, et ord som ikke skal vende tilbake: For meg skal hvert et kne bøye seg, hver tunge skal sverge meg troskap.

⦁    Bekreftet i det Nye Testamentet:

⦁    Apostlenes Gjerninger 4, 5: Dagen efter skjedde det da at deres rådsherrer og eldste og skriftlærde samlet sig i Jerusalem, 6: og med dem ypperstepresten Annas og Kaifas og Johannes og Aleksander og så mange som var av yppersteprestelig ætt, 7: og de stilte dem frem midt iblandt sig og spurte dem: Ved hvilken kraft eller ved hvilket navn gjorde I dette? 8: Da sa Peter til dem, fylt av den Hellige Ånd: I folkets rådsherrer og Israels eldste! 9: Når vi idag blir tatt i forhør for en velgjerning mot et sykt menneske, om hvad han er helbredet ved, 10: da være det vitterlig for eder alle og for hele Israels  folk at ved Jesu Kristi, nasareerens navn, han som I korsfestet, han som Gud opvakte fra de døde, ved ham står denne helbredet for eders øyne.11: Han er den sten som blev forkastet av eder, I bygningsmenn, men som er blitt hjørnesten. 12: Og det er ikke frelse i nogen annen; for det er heller ikke noget annet navn under himmelen, gitt blandt mennesker, ved hvilket vi skal bli frelst.

⦁    Filipperne 2, 10: for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, deres som er i himmelen og på jorden og under jorden 11: og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre (Gud, “Jeg Er”), til Gud Faders ære.

⦁    Hva sier Bibelen om navnet Jesus?

⦁    Filipperne 2, 9: DERFOR HAR OG GUD HØYT OPPHØYET HAM (JESUS) OG GITT HAM (JESUS) DET NAVN SOM ER OVER ALLE NAVN.

⦁    Hvordan kommer en til Gud Faderen?

⦁    Johannes 14, 6: Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet; ingen kommer til Faderen uten ved mig.

⦁    Matteus 7, 13: Gå inn gjennem den trange port! for den port er vid, og den vei er bred som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennem den; 14: for den port er trang, og den vei er smal som fører til livet, og få er de som finner den. 15: Men vokt eder for de falske profeter, som kommer til eder i fåreklær, men innvortes er glupende ulver! 16: Av deres frukter skal I kjenne dem; kan en vel sanke vindruer av tornebusker eller fiken av tistler? 17: Således bærer hvert godt tre gode frukter, men det dårlige tre bærer onde frukter. 18: Et godt tre kan ikke bære onde frukter, og et dårlig tre kan ikke bære gode frukter. 19: Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden. 20: Derfor skal I kjenne dem av deres frukter.

⦁    Matteus 6, 9: Slik skal dere da be: Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn.

⦁    John 17,11: Og jeg er ikke lenger i verden, men disse er i verden, og jeg kommer til deg. Hellige Far! Bevar dem i ditt navn, som du har gitt meg, for at de kan være ett, likesom vi er ett.

⦁    Helt ifra begynnelsen av Bibelen, i 1. Mosebok 1, 1 er ordet Gud i flertallsform. Det bekreftes igjen i 1.Mosebok 1, 26 hvor det står: “La oss gjøre mennesker etter vårt bilde....”. Gud sier også at Han er EN, i 5.Mosebok 6, 4 står det: “Hør, Israel! Herren (Jehovah, Jeg er) er vår Gud (flertall), Herren er EN. Vi ser derfor at Gud i G.T. uttrykker seg selv i flertallsform samtidig som Han bekrefter om seg selv å være EN, den eneste sanne Gud, skaper av himmelen, jorden og alt som i den er.

⦁    I det N.T. bekrefter Jesus at Han ikke er av denne verden, men kommer ovenfra. Han sier også at Han og Faderen er EN, samtidig som han sier at Han er Guds Sønn. Jesus sier om seg selv at Han var før verden ble til: Johannes 17, 5: “Og nå, herliggjør du meg, Far, hos deg selv med den herlighet jeg hadde hos deg før verden ble til!” Jesus er også i N.T. beskrevet som Ordet, som var hos Gud, som var Gud, at Ordet ble kjød og at alt er skapt av Ham og for Ham. Johannes 1, 1: “ I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud og Ordet var Gud.” Johannes 1, 3: “Alt er blitt til ved Ham, og uten Ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til.” Johannes 1, 14: ”Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss....”. Jesus er den som døper i Den Hellige Ånd. Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd er EN Gud, den samme i substans og lik i makt og herlighet. Gud er EN, Gud Faderen, Gud Sønnen og Gud Den Hellige Ånd. 

⦁    Gud har åpenbart seg på mange forskjellige måter, blant annet som Skaper, Dommer og Frelser. I personen Jesus Kristus tilbyr Han frelse og evig liv. Selve navnet Jesus betyr “Gud frelser”. Ikke noe annet navn kan gi oss frelse og evig liv. Det er hva Gud gjorde for oss og som vi aksepterer ved tro. Ved å ta imot Jesus Kristus som vår Herre og Frelser blir vi Guds barn og Han tar bolig i oss ved Den Hellige Ånd. Ved kraften av sin Ånd vil Han gi oss en ny natur. Ved å overgi oss til Hans Ånds arbeid i oss gir Han oss en ny natur, tar bort synd og avhengigheter og gjør oss mer lik Kristus.

P54