Guds evige rike

Andakt av Olav Hermod Kydland (fra bladet Bibelsk Tro). 
Og i disse kongers dager vil himmelens Gud opprette et rike som i all evighet ikke skal ødelegges. Dette riket skal ikke bli overgitt til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle de andre rikene, men selv skal det stå fast i evighet (Dan 2,44). 
Dette er en åpenbaring fra Herren gitt ved profeten Daniel i det babylonske verdensrike, 500-600 f. Kr. Gud vil opprette et rike som skal bestå i all evighet og som skal knuse alle andre riker. 
Det er underlig å tenke på at Gud ved profeten Daniel åpenbarte det som skulle skje i framtida, om verdensrikene, Jesu komme, død og oppstandelse, den endelige kamp og seier over Satan og hans allierte – Antikrist, Jesu gjenkomst, den endelige dom og det evige Gudsriket. 
Tydningen av Nebukadnesars drøm om den strålende billedstøtten åpenbarte Gud for sin tjener, Daniel, som overbrakte budskapet til kongen. Billedstøttens hode var av gull, brystet og armene av sølv, buken og hoftene av kobber, benene av jern, føttene var dels av jern og dels av leire. 
Billedstøtten, formet som et menneske, er billede på verdensrikene. Hodet av gull er billede på Nebukadnesar, herskeren over det babylonske verdensrike i all sin makt, velde, rikdom og skjønnhet. Det er himmelens Gud som har gitt han makten over alle menneskene, dyr og fugler. Etter det babylonske riket (612 – 538 f. Kr.) kom det medo-persiske riket (538 - 333 f. Kr.), så det greske riket (333 – ca 146 f. Kr.). Det fjerde riket er ikke navngitt. Det er det romerske riket. 
I det fjerde verdensriket 
I det fjerde verdensriket vil himmelens Gud opprette et evig rike som er totalt annerledes enn verdensrikene. Vi skal legge merke til hvordan verdensrikene går fra øst mot vest og forringes fra gull, sølv, kopper og til jern og leire. Det betyr at verdensrikene går mot kveld, mørke, natt og forringes og blir mer og mer gudfiendtlige, lovløse og umoralske. 
Verdensrikene framstilles i billedstøtten som et menneske. Likesom menneskelegemet er en organisk enhet er også verdensrikene en enhet i ånd og vesen. I Dan 7 ser Daniel fire forskjellige dyr som stiger opp av havet. Det første verdensriket framstilles som en løve, det andre som en bjørn, det tredje som en leopard og det fjerde dyr var fryktelig og overmåte sterkt, fullstendig annerledes enn de andre. Det er den siste verdensherskeren, dyret eller Antikrist, som skildres her (Dan 7,7-8). 
Verdensrikene, under innflytelse av ”denne verdens gud” og hans åndehær, avspeiler deres dyriske ånd og vesen, en sekulær humanisme hvor Gud og hans livslover er forkastet. Men i det fjerde verdensrikets tid vil himmelens Gud opprette et rike. Da Augustus var keiser i Rom og Kvirinius var landshøvding i Syria, sendte keiseren ut befaling om at alle skulle la seg innskrive i manntall. (Se også Luk 3,1-2 om da Tiberius var keiser). Dette førte Josef og Maria til Betlehem hvor Jesus ble født. Den gamle pakts løfter gikk nå bokstavelig i oppfyllelse. Guds rike ble opprinnelig opprettet i en stall i Davids by hvor Guds enbårne Sønn ble født. Den stein som ble revet løs fra fjellet (Sions berg), er (et bilde på) Jesu Kristi rike (Dan 2,45). Jesus proklamerte at himlenes rike var kommet nær, for han var kommet. Men det daværende Guds rike var usynlig og åndelig. Det nåværende er likedan. Disiplene mente imidlertid at Guds rike skulle komme straks til syne. Jesus fortalte da lignelsen om mannen som dro bort for å få kongemakt og så komme tilbake (Luk 19,11-27). Jesus skulle først dra bort og overlate oppgavene til sine tjenere. Deretter skulle han komme tilbake og opprette sitt herlighetsrike. Anklaget av de religiøse lederne lot verdensrikets representanter ham (Guds Sønn) korsfeste som forbryter (Dan 10,24-26). Men han stod opp fra de døde den tredje dagen, og 40 dager senere forlot han sine og satte seg ved Guds høyre hånd i himmelen, men han skal komme igjen. 
De siste tider 
Om ikke lenge er hedninge-folkenes tider til ende (se Luk 21,24). Tidens tegn i naturen, folkelivet og det politiske og religiøse liv peker entydig på at det siste oppgjør mellom Satan og Den treenige Gud nærmer seg. Men første skal det stå fram en verdenshersker, dyret – Antikrist (se Dan 7,7-8; 9,27; 11,36-45). Han er besjelet av Satans ånd og vesen. Antikrist skal ved hjelp av den falske profet, forføre verdensmenneskene og få dem til å tilbe seg som gud og ta hans (dyrets) merke. Han vil tale spottende ord mot Gud og forfølge Guds barn. De som ikke vil tilbe ham, vil bli drept. Han har ikke stått offentlig fram ennå, men hans ånd bereder hans komme blant verdensmenneskene. 
Når han stiger fram, vil verden oppleve et redselsvelde uten sammenligning i historien. Men etter sju år kommer slutten. Dyret og jordens konger skal da måtte gi tapt for Kristus og hans hær. Dyret og den falske profet skal bli kastet levende i ildsjøen (Åp 19,20). 
Så blir Djevelen bundet for 1000 år, og riket for Israel begynner. Det vil bli en rik misjonstid. Etter de 1000 år skal Satan løslates fra sitt fengsel og han skal forføre folkeslagene, Gog og Magog, for å samle dem til strid. Men ild fra himmelen skal falle ned og fortære dem. Deretter skal også Djevelen bli kastet i ildsjøen. Da er verdensrikene knust og tilintetgjort for alltid. 
På den tid skal alle mennesker framstilles foran den store hvite trone og dømmes etter sine gjerninger. Bare de som har sitt navn i livets bok, får komme inn i det nye Jerusalem. De andre blir kastet i ildsjøen. De er utenfor til evig tid. 
En ny himmel og en ny jord oppstår. Lammet er midtpunket i det nye Jerusalem hvor alt er såre godt. Frelste syndere som under sitt jordeliv, ble tilsidesatt, spottet, forfulgt og drept, skal da prise Lammet og ta del i saligheten sammen med Guds folk i all evighet. 
Takket være Lammet står Guds rike fast til evig tid, mens verdensrikene og de onde åndsmakter er knust og borte for alltid.
Olav Hermod Kydland