Åpenbaringstiden

Av Kurt Urhaug.

I kirkeåret er det nå avsluttet seks søndager som er blitt kalt: «Åpenbaringstiden». Dette har sammenheng med Jesus sitt komme i Betlehem. Bibeltekstene tar frem ulike sider med Jesus som Guds sønn og verdens frelser.

Dette er viktig. Det er mange som spør hvem Jesus er. Det er viktig at det ikke er menneskeord og meninger som skal åpenbare dette, men at vi leser Bibelen.

Bibelen er Guds åpenbaring til oss. Her blir det åpenbart og gjort kjent for oss mennesker hva som er Guds vilje og plan.

Hele Bibelen er en åpenbaringshistorie og en frelseshistorie. Gud brukte mennesker til å gi oss sitt gudommelige budskap. David sier: «Herrens Ånd taler gjennom meg, og hans ord er på min tunge.» 2.Sam 23,2. På denne måten er det med alle Bibelens forfattere. Profetene sier: «Herrens ord kom til meg, og det lød så...!»  Jer 2,1. Gud sa til Moses at han måtte skrive det ned i en bok!

Vi har Ordet og vi har fortellingene! Det er Guds åpenbaringsord. «Hele Skriften er innåndet av Gud,»2Tim 3,16. Det er ved en åpen bibel at Gud puster på deg, og du er i møte med det Levende Ordet. Når du leser Bibelen er du i møte med forfatteren!

Det er ingen andre ord, tradisjoner eller menneskelige titler som kan sammenlignes med Bibelen. Bibelen har den største autoritet! Det viktigste vi mennesker gjør med Bibelen, er å bøye oss for den! Gud selv har tydelig streket under at vi ikke skal legge noe til, eller trekke fra.

«Jeg vitner for enhver som hører de profetiske ord i denne bok: Dersom noen legger noe til dette, da skal Gud legge på ham de plager som det er skrevet om i denne bok. Og dersom noen tar noe bort fra ordene i denne profetiske bok, da skal Gud ta bort hans del fra livets tre og fra den hellige stad, som det er skrevet om i denne bok.» Åp 22,19.  Gud har copyright. Gud har alle rettigheter til Ordet, og ingen kan gå inn å gjøre endringer. Den som gjør det, vil selv stå ansvarlig for Gud.

I åpenbaringstiden er det viktig å bruke åpenbaringsordet. Åpenbaring har å gjøre med noe som er skjult, men som nå er gjort kjent. Først og fremst er Bibelen Guds frelses dokument. Den er Guds vitnesbyrd, og Gud vitner om sin Sønn (1Joh 5,9). Hele Jesu liv er forutsagt i det Gamle Testamentet. Jesu komme, død og oppstandelse er etter skriftene! Jesus sier: «For hvis dere trodde Moses, så hadde dere trodd meg. For det er meg han har skrevet om.» Joh 5,46.

Bibelen handler om hva Gud har gjort til frelse for menneskene. Derfor handler Bibelen om Jesus! Det er verdens viktigste budskap. Det er ORD til frelse! «For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker.» Rom 1,16.

Åpenbaringsordet gjør kjent noen hemmeligheter. Det ene er at ikke alle skal dø.

«Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle bli forvandlet, i ett nu, i et øyeblikk, ved den siste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal oppstå uforgjengelige, og vi skal bli forvandlet.» 1.Kor 15,52. Denne hendelsen kan skje hva tid som helst. Det har sammenheng med bortrykkelsen av Guds menighet.

Guds menighet er også en hemmelighet! «At hedningene er medarvinger, de hører med til legemet og de har del i løftet i Kristus Jesus ved evangeliet.» Ef 3,6.

Israel er også en hemmelighet som blir gjort kjent.

For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om denne hemmelighet – for at dere ikke skal anse dere selv for kloke: Forherdelse er for en del kommet over Israel, inntil hedningenes fylde er kommet inn. Og slik skal hele Israel bli frelst, som det står skrevet: Fra Sion skal befrieren komme. Han skal rydde bort ugudelighet fra Jakob. Rom 11,25.

«Opplat mine øyne, så jeg kan skue de underfulle ting i din lov! Jeg er en gjest på jorden, skjul ikke dine bud for meg! Når du går, skal de lede deg. Når du ligger, skal de verne deg. Og når du våkner, skal de tale til deg.» Sal 119,18-19, Ord 6,22.

Kurt Urhaug