Han som er og som var og som kommer

Av Eivind Flå.

Matt 16,16: «Du er Messias, den levende Guds sønn». Matt 26,63-64: «Ypperstepresten sa til ham: Jeg tar deg i ed ved den levende Gud at du skal si oss om du er Messias, Guds Sønn!  Jesus sier til ham: Du har sagt det!»

Astronomen Carl Sagan (1934-96) er kjent for fjernsynsserien «Kosmos». I introduksjonen til programmene hevdet han: «Kosmos er alt som er, var og kommer til å være.» Påstanden er uttrykk for hva vi kaller naturalisme. Det finnes ikke noe annet enn naturen. Gud er avskrevet. Den kjente ateisten Richard Dawkin har sagt det slik: «Universet er ikke annet enn en ansamling atomer i bevegelse. Mennesket er bare maskiner som videreformidler DNA, og videreformidlingen av DNA er en selvoppholdende prosess. Dette er ethvert levende vesens eneste grunn til å leve.»

I Bibelen møter vi et helt annet syn på universet og livets tilværelse. Hebr 11,3 sier: «Ved tro skjønner vi at verden er skapt ved Guds ord, så det en kan se, ikke er blitt til av det synlige.» Og i Kol 1,16 står det: «For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, enten det er troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter. Alt er det skapt ved ham og til ham.»

I Åp 1,4 hilser Johannes til de syv menighetene i Asia: «Nåde være med dere og fred fra ham som er og som var og som kommer.» Åp 1,8 beretter at han kommer med skyene, og hvert øye skal se ham. Jesus åpenbares så gjennom disse ord: «Jeg er Alfa og Omega … han som er og som var og som kommer, Den Allmektige.»

Ordet Messias betyr «den salvede». I Det gamle testamentet var det tre personer som ble salvet for sin gjerning. Det var presten, profeten og kongen. Disse ble salvet ved at olje ble helt over deres hode. I Det nye testamentet åpenbares at Jesus er Messias, den som er og som var og som kommer. Jesus er prest (vår yppersteprest), han var profeten og han kommer som konge. Som Guds salvede innehar han i sin person alle disse titler og embeter. I Apg 18,28 står det om Apollos: «Med kraft målbandt han jødene offentlig, i det han viste av skriftene at Jesus er Messias.» Messias er både Guds tjener, det lidende lam og kongen som kommer i prakt og majestet.

At Jesus er Messias betyr også at han er Gud. Bibelen er en bok som starter med Gud og ender med Gud. Det er en åpenbaring fra Gud og om Gud. Det begynner ikke med mennesket som søkte en mening med livet, men at Gud skapte livet. Humanismen påstår at «mennesket er alle tings målestokk». Alt dreier seg om menneskets ære, dyktighet og fortreffelighet. I Bibelen begynner alt med Gud og hans ære.

Den kjente kristendomsforsvareren Francis Shaeffer formulerte det slik: «For mennesket i det tjuende århundre er setningen ‘skapt i Guds bilde’ noe av det viktigste i hele Skriften, fordi mennesket i dag ikke lenger kan besvare det fundamentale spørsmålet: Hvem er jeg?». Så fortsetter Francis Shaeffer med å bekjenne: «Jeg kjenner min opprinnelse. Jeg ser mitt opphav i Adam og Gud som skaper mennesket i sitt eget bilde.» William Shakespeare sa det så treffende i skuespillet «Kong Lear» fra 1605: «Det vesen som forsmår sitt eget opphav, kan aldri finne hvile i seg selv.»

I Bibelen åpenbares Gud som vår bygningsmann. Han er arkitekten og universets designer. Han har skapt alt av intet. Mennesket er ikke et resultat av evolusjon. Det er ikke bare et høyerestående dyr. Nei, han som har skapt himmelens myriader av galakser og de minste partikler – han er vår skaper. 1 Mos 1,27 sier det slik: «Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem.»

En rett kristen innstilling til Herren og hans ord finner vi i Salme 115,1: «Ikke oss, Herre, ikke oss, men ditt navn gi du ære for din miskunnhets og din trofasthets skyld!» Han som er Alfa og Omega, ønsker også å være Alfa og Omega i våre liv. Først har han skapt oss, deretter har han kjøpt oss med sitt blod. I dag spør han: Vil du nå være min? I Rom 10,13 sier han som har skapt himmel og jord: «Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.»

Eivind Flå