Ope brev til Herborg Finnset, Kirken, Trondheim, m.fl.

Flere hundre mennesker møtte opp i Tordenskioldparken
for å vise sin støtte for Abbasi-familien.
Foto: Ned Alley / NTB scanpix
Av Norvald Aasen. 

Eg ser at de er aktive med å motarbeide iverksetjinga av eit lovleg fatta vedtak, som gjeld Abbasi-familien.

Same kvelden som denne saka var hovudoppslag i Dagsrevyen var det også ei sak oppe som rysta meg. Dette var saka der det kom fram at eldre mennesker (vi er mennesker sjølv om vi er nordmenn) vart sende heim frå sjukehus om natta, dette for å spare pengar. Eindel av slike pasientar var også demente. 

Men det er altså ikkje slike ting som opprører deg, ordførar Rita Ottervik og Lars Haltbrekken, for å nemne nokre. At slike ting vert praktisert for å spare pengar kjem i eit merkeleg lys når vi opplever at de lagar byljer av ei sak der ei familie som ikkje er forfylgde i heimlandet vert prøvd sende ut av Noreg, og der de tydelegvis synes det ikkje skal stå på pengar for å hindre iverksetjing av eit lovleg fatta vedtak. 

Saka der friske ungdomar og ei frisk mor (men som kanskje har gode skodespelartalent?) og som skulle få ei behageleg reise til heimlandet, og opp passa både av politi og helspersonell, veg tydelegvis tyngre for "biskopar" og andre pressgrupper innan asylindustrien enn kva sjuke eldre menneske av vårt eige folk gjer.

Slike pressgrupper som vi stadig ser utfaldar seg for at lova ikkje skal vere lik for alle gjer sitt til at Noreg som skulle vere ein rettstat har vorte langt på veg ein røvarstat!

Eg minner om at Haltbrekken i intervjuet med Dagsrevyen under nemde sending stadig tok opp dette at denne Abbasifamilien måtte snarast få kome "heim". Lars Haltbrekken har tydelegvis gått seg vill i geografien, det var nett heim denne familien skulle sendast - og det var til Afghanistan! Men han var tydelegvis ein av desse som hindra at dei fekk kome heim. 

Herr Justisminister!

Jeg kjenner til fakta omkring denne "asyl"-familien og vil mene at ny utsendelse med kontakt med afghanske myndigheter må skje snarest! Fakta informasjonen må ut til folket da mediaoppslagene stort sett dreier seg om forfalskninger og unndragelse av fakta.

Det må etterforskes hvem som stod bak, var aktivister, disse som mest trolig fikk blokkert gjennomføringen av et lovlig fattet utreisevedtak. De ansvarlige må ta kostnaden med både etterforskningen, og kostnadene med den forsøkte uttransporteringen, antydet til ca 3 mill. kroner.   

Abbasi familien har overskredet utreisevedtaket med ett år, det bør holde. Og igjen: Få sannheten ut til folket! Familiens ektemann og far vet ingen hvor befinner seg? Jeg ser ikke bort fra at om familien får varig opphold så dukker kanskje denne personen opp slik som i ISSE-saken i Florø for noen år siden.

Denne saken viser også fadesen ved å undertegne Marrakesh-dokumentet.

I forbindelse med Abbasi sirkuset der politikere og advokater mener at lovlig fattede vedtak ikke skal respekteres av fremmede, så kan jeg også minne om FNs internasjonale konvensjoner om Menneskerettigheter som i Artikkel 12, pkt.4 sier: "Ingen skal vilkårlig kunne berøves retten til å komme inn i sitt eget land".

Hva vil norske myndigheter foreta seg overfor afghanske myndigheter som, etter det media forteller, nektet sine egne borgere innreise til Afghanistan? Skal Norge fortsette å støtte økonomisk og på andre måter stater og deres myndigheter som bryter FNs konvensjonstekster? Skal Norge fortsette å opptre til latter for hele verden ved at innenlandske pressgrupper og migranter trenerer sine saker om oppholdstillatelser og der migranter kan unndra seg lovlig fattede vedtak? Ved uttranspoteringen av Abbasi synes det som det har vært lagt en stor del skuespillerkunst i dette forsøket på å unndra seg vedtatt utsendelse?

Minner om Isse-saken fra Florø for endel år siden der en far fra Somalia fikk sine 6 barn overført fra barnehjem i Etiopia til Norge med den begrunnelse at deres mor og farens kone var død. Da far og barn var lykkelig gjenforent i Florø dukket barnas mor og Isses kone også opp i Norge.

Dette burde etter undertegnedes mening resultert i familiens utvisning fra Norge. Men som det heter: I et bakvendt land der kan alt gå an.

Norvald Aasen, 6983 Kvammen.
21.06, 2019.