90 italienske forskere bagatelliserer menneskeskapt klima

Fra Klimarealistene - av Geir Aashild. 

Klimanytt 258, forfattet av Ole Henrik Ellestad


I en petisjon til landets myndigheter avviser 90 italienske forskere at menneskeskapt påvirkning er hovedårsak til dagens klimaendringer. (Se engelsk oversettelse her). De samme årsaker legges til grunn i IPCC-kritisk internasjonal forskning og her på Klimarealistenes nettside. Dette er nok et tegn på at IPCCs CO2-hypotese gradvis nedvurderes innen vitenskapen.

FNs klimapanel (IPCC) var på høyden av sin innflytelse etter den massive markedsføringen av hovedrapporten i 2007. Nå kommer nok en ‘spiker i kista’ ved at 90 italienske forskere har henvendt seg til presidentene i Republikken, Senatet, «Chamber of Deputies» og Rådet med en petisjon utformet som et brev der de fremhever at menneskeskapte klimaendringer har liten betydning, og at naturlige variasjoner dominerer knyttet til sol, måne, vinder og havstrømmer.

Antonino Zichichi


Prof. Antonino Zichichi, Bologna-universitet
Fremst blant undertegnerne er Antonino Zichichi, en av verdens ledende fysikere med en formidabel vitenskapelig produksjon på 1100 publikasjoner, 22 bøker og med flere viktige oppdagelser, bl.a. antimaterie. Han er tildelt 104 priser, har vært president i en rekke italienske og internasjonale organisasjoner, bl.a. «European Physical Union». Han grunnla også «World Federation of Scientists» som engasjerer seg i spørsmål om klodens trusler som bl.a. klima, og er grunnlegger og president i «The Ettore Center for Scientific Culture Majorana di Erice» som behandler flerfaglige problemstillinger innen vitenskapelige disipliner. Hans biografi kan leses her.
Zichichi er selvfølgelig godt kjent med kvantitative beregningsmodeller, og påpeker at beregningsmodeller lett kan fjerne en fra realitetene. Således er modellene brukt av IPCC både usammenhengende og ugyldige fra et vitenskapelig synspunkt. Zichichi har tidligere, sammen med andre fremragende vitenskapsmenn innen sine felt, gitt uttrykk for sitt syn (Lawrence Solomon, «The Deniers», og KN 156). Selv innen de mer kontrollerbare partikkelfysikk-systemene har man stor problemer med å lage prediksjoner. Klimaområdet er mye mer komplisert med sterkt koblede, ikke-lineære og til dels kaotiske systemer. Løsningene kan matematisk sett bare nås ved en rekke approksimasjoner der man må introdusere mange frie parametre. Beregningsresultatet er ikke som å regne ut fra en formel, men er bestemt av alle de frie parametrene som forskerne selv velger å utforme (i tillegg er det enorme datamengder som ikke observeres, men beregnes).

Brevets hovedpunkter

De undertegnede påpeker at klima er en vitenskapelig problemstilling og anmoder om en politikk i samsvar med vitenskapens resultater innen miljø og klima. Blant hovedpunktene er:
 • Viktig å bekjempe miljøforurensning hvor den finner sted og ut fra den beste foreliggende vitenskap.
 • I de senere tiår er det spredd en feilaktig tese fra FNs klimapanel, om at en oppvarming på ca. 0,9 C etter 1850 skal være unormal og skyldes utelukkende menneskeskapte utslipp av fossilt CO2.
 • CO2 ER IKKE EN FORURENSNING, men uunnværlig for livet på vår planet.
 • Menneskeskapte klimaforandringer er EN IKKE-BEVIST HYPOTESE avledet fra komplekse, feilaktige beregningsmodeller. De er programmert med en UOBSERVERT, OVERDREVEN CO2-effekt med UREALISTISKE katastrofeprediksjoner.
 • Modellene reproduserer ikke observerte, naturlige klimavariasjoner INKLUSIVE DE TIDLIGERE ENDA VARMERE PERIODER de siste 10 000 år, REPETERT HVERT 1000 ÅR (Bl.a. Holocen optimum, middelalderen og romertiden).
 • I stor kontrast til IPCC-hypotesen fremkommer et stadig økende antall vitenskapelige publikasjoner som nettopp viser betydelige naturlige variasjoner som modellene ikke kan reprodusere, bl.a. oscillasjoner i klima hvert ca. 60. år (KN 224KN 180 og KN 121).
 • I årene 20002019 ble det observert en tilnærmet temperaturutflating avbrutt av sporadiske El Niño-/La Niña-variasjoner (KN 120), som er værfenomener (KN 200KN 172KN 103 og KN 56).
 • Ifølge klimapanelet er effekten av CO2-økning ekstremt usikker med en temperaturøkning på fra 1  5 C ved en CO2-dobling fra 300 til 600 ppm (0.03 til 0,04 prosent). Denne usikkerheten er enorm.
 • De alarmerende spådommer er derfor feilaktige siden de er basert på beregningsmodeller styrt av forskerne og som motbevises av eksperimentelle data.
 • Klimavariasjonene er langt fra forstått. Den påståtte konsensus er uttrykk for en uvitenskapelig oppfatning, og eksisterer heller ikke. Det er mange spesialister innen de ulike disipliner – klimatologer, meteorologer, geologer, geofysikere, astrofysikere – som gjenfinner betydningsfulle naturlige variasjoner. Tusenvis av vitenskapsfolk har tidligere uttrykt kritikk av IPCC.
 • Med betydningen av CO2 for menneskeheten og de mange kostbare klimatiltak er det viktig at man ikke knytter politikken til den ILLUSORISKE PRETENSJON om at CO2-mengden styrer klima.

Konklusjon

Denne petisjonen føyer seg inn i det ene nederlaget etter det andre for IPCC-hypotesen. Som «Climategate» fiaskoen på København-møtet 2009 (og senere møter), IPCCs nødvendige dementier om ekstremvær i 2012 og hovedrapporten i 2013 om temperaturutflating, ingen økning av ekstremeffekter, forskere som trekker seg fra IPCC mm. Samt de vel 500 årlige vitenskapelige publikasjoner som støtter betydningen av naturlige variasjoner.
Lytt til vitenskapen sier IPCC. Men hvorfor skal man bare lytte til deres feilaktige beregningsmodeller og konsensustøvet og ikke til de omfattende observasjonene?