Treenigheten

Andakt av Spikeren. 

Under gårsdagens andakt ble de sagt at Treenigheten var vanskelig å forstå og at man gjerne kunne tenkt seg en liten diskusjon rundt dette tema. Dermed sparker jeg ballen igang:

I Joh 1,18 leser vi følgende: "Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Faderens favn, han har vist oss hvem han er." Og i Joh 4,24 sier Jesus: "Gud er ånd, og den som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet."

- Gud er altså en usynlig ånd som ingen hverken har sett eller kan se, ganske enkelt fordi Gud ikke består av materie. Som Jesus sier: "Gud er ånd!"

La oss si at du var Gud og du så at menneskene var iferd med å gå fortapt fordi de ble lurt og forført av Djevelen og hans falne engler.

- Hva ville du ha gjort for å redde disse stakkars menneskene? Du ville selvfølgelig ha lagt en guddommelig redningsplan, og det var nettopp det Gud gjorde! Men denne planen ble ikke lagt i etterpåklokskap. Nei, den ble laget før verdens grunnvoll ble lagt. I Bibelen blir dette kalt "Guds Frelsesplan" og denne frelsesplanen ligger "i Kristus"! 

1 Pet 1,20 sier det slik: "Han var forut kjent, før verdens grunnvoll ble lagt, og for deres skyld er han blitt åpenbaret ved tidenes ende." Og i Ef 1,4 leser vi: "For i ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn.

Alt dette blir på en flott måte oppsummert av Johannes i følgende to vers:

Joh 1,1-2 "I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud."

Joh 1,14 "Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, den herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet."

Guds Frelsesplan gikk altså ut på at Gud selv skulle bli menneske og ta bolig iblant oss. Og det menneske Gud på forhånd hadde valgt å ta bolig i når tidens fylde kom, var han som vi idag kjenner som Jesus fra Nazaret. Gal 4,4 sier det slik: "Men i tidens fylde sendte Gud sin Sønn, født av en kvinne og født under loven."

Men hvordan kan Jesus kalles for Guds Sønn når han ble "født av en kvinne og født under loven"? Jo, fordi det var Gud selv som gjorde henne svanger ved hjelp av Den Hellige Ånd. Dette kan vi lese klart og tydelig i Luk 1,35: "Engelen svarte: "Den Hellige Ånd skal komme over deg, og Den Høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også barnet som blir født, være hellig og kalles Guds Sønn." - Jesus var med andre ord både Gudesønn og Mennenskesønn. Han var dessuten Hellig (dvs. Ren) fra fødselen av og hadde derfor ingen arvesynd.

I begynnelsen av Bibelen leser vi hvordan Gud talte direkte til mennesker. Vi ser det blant annet med Adam og Eva, Kain og Noah. Men ettersom ondskapen i verden økte på grunn av synden som nå var kommet inn, ser det ut for at færre og færre lyttet til Guds røst.

Derfor begynte Gud å sende gudfryktige mennesker som ble kalt for profeter. Profet er et gresk ord som er oversatt fra det hebraiske ordet "nabi", som betyr forkynner, taler, talsmann. Profeten er Guds mann og tjener. Han taler det som Herren sier ham i syner eller gjennom ord. Den første som kalles profet er Abraham.

I Matt 23,33-34 forteller Jesus selv hvorfor profetene ble sendt: "Slanger og ormeyngel! Hvordan kan dere unngå å bli dømt til helvete? 34 Derfor sender jeg til dere profeter og vismenn og skriftlærde. Noen av dem skal dere drepe og korsfeste, andre skal dere piske i synagogene og forfølge fra by til by." - Profeter, vismenn og skriftlærde ble altså sendt for at disse som Jesus kaller for slanger og ormeyngel skulle "unngå å bli dømt til helvete". Å sende profeter var med andre ord en ren kjærlighetshandling fra Guds side, selv mot de verste av syndere. Men heller ikke profetene ville disse menneskene høre på. 

Så leser vi noe interessant i Hebr 1,1-2: "Mange ganger og på mange måter har Gud i fordums tid talt til fedrene gjennom profetene. 2 Men nå, da de siste tider er kommet, har han talt til oss gjennom Sønnen. Ham har Gud innsatt som arving over alle ting, for ved ham skapte han verden." Og Kol 1,15 supplerer med å si: "Han er et bilde av den usynlige Gud, den førstefødte framfor enhver skapning."

Det var med andre ord den usynlige Gud som tok bolig i Menneskesønnen Jesus. Som det står i Kol 1,19 "Det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i ham". Derfor kunne Jesus med rette si som han gjør i Joh 8,58: "Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Før Abraham var, er jeg.

At Jesus var Gud i kjøtt og blod kommer helt klart frem i ordvekslingen mellom ham og Filip, slik vi leser i Joh 14,8-10: "Da sier Filip: "Herre, vis oss Faderen, og det er nok for oss." 9 Jesus svarer: "Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge? Den som har sett meg, har sett Faderen. Hvordan kan du da si: Vis oss Faderen? 10 Tror du ikke at jeg er i Faderen og Faderen i meg? De ord jeg sier til dere, har jeg ikke fra meg selv; det er Faderen som er i meg og gjør sine gjerninger."

Menneskesønnen Jesus ble født inn i denne verden for at Gud, Faderen, skulle ta bolig i ham. Så skulle de gå sammen de to, opp på det samme fjellet som Abraham og hans sønn Isak hadde gått 2000 år tidligere, hvor de skulle ofre et lyteløst lam som brennoffer.

Historien er så vakkert beskrevet i 1 Mos 22,6-8: "Så tok Abraham (Faderen) veden (korset) til brennofferet og la den på Isak, sin sønn (Jesus). Selv tok han ilden og kniven i hånden, og så gikk de sammen, de to. 7 Da tok Isak til orde og sa til sin far Abraham: Du far! Og han sa: Ja, gutten min! Han sa: Se, her er ilden og veden, men hvor er lammet til brennofferet? 8 Abraham svarte: Gud vil selv utse seg lammet til brennofferet, min sønn! Så gikk de videre sammen, de to."

Som vi alle vet, stoppet Gud Abraham i å fullføre ofringen av sin sønn Isak. Men han stanset ikke ofringen av sin egen Sønn, Jesus. Rom 8,32 sier det slik: "Han som ikke sparte sin egen Sønn, men gav ham for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alle ting sammen med ham?"

Jesus ble ofret som sonoffer for dine og mine synder og i Hebr 1,3 blir han beskrevet slik: "Han er avglansen av hans herlighet og avbildet av hans vesen, og han bærer alle ting ved sin krafts ord. Etter at han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye."

Men før han dro tilbake til himmelen lovet han å sende Talsmannen, Den Hellige Ånd. For som menneske kunne Jesus bare være en plass av gangen. Derfor sier Jesus følgende i Joh 16,7-9: "Men jeg sier dere sannheten: Det er det beste for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, da kan jeg sende ham til dere. 8 Og når han kommer, skal han gå i rette med verden og vise den hva som er synd, rett og dom: 9 Synden er at de ikke tror på meg."

Treenigheten er rett og slett ikke noe annet enn den Allmektige Gud manifestet på 3 forskjellige måter: 1. Gjennom Faderen. 2. Gjennom Sønnen. 3. Gjennom Den Hellige Ånd.

Spikeren