Et ikke bærekraftig samfunn

Av Henry Østhassel. 

Helt i begynnelsen av 1990 tallet skrev jeg en artikkel i Farsunds Avis med overskriften Vanvittige Norge som handlet om det samme jeg skriver her.

Norge bæres av 3 bæresøyler.
1 - Bønder og Fiskere som gir oss mat.
2 - Forretningsmenn og kvinner som skaper arbeidsplasser.
3 - Guttene og jentene på gølvet.

Disse bæresøylene har fått over 900.000 offentlig ansatte som skal mates og lønnes. Den Rød/Grønne regjeringen ansatte 80.000 nye byråkrater i de 8 årene de hadde makta fra 2005 - 2013. Regner man at hver byråkrat har kr. 700.000,- i snittlønn inkludert kontor, diett, reiser og feite pensjoner, så bare denne «lille» økningen koster bæresøylene 56 milliarder ekstra kroner i året. (Tenk om disse i stedet hadde arbeidet i næringslivet og tilført staten skatter i stedet for å bli lønnet av skatter og avgifter – da kunne de halvert momsen)

I 1962 hadde bæresøylene i Norge 120.000 offentlig ansatte å mate og lønne.
I 1990 hadde bæresøylene i Norge 550.000 offentlig ansatte å mate og lønne.
Det var dette jeg skrev om på begynnelsen av 1990 tallet og spurte hvor dette ville ende.
Vanviddet stanset ikke – det fortsatte.

I 2005 hadde bæresøylene i Norge 820.000 offentlig ansatte å mate og lønne.
I 2013 hadde bæresøylene i Norge 900.000 offentlig ansatte å lønne - og den Blå-Blå regjeringen har dessverre ikke stanset denne vanvittige utviklingen.
Så har bæresøylene i Norge 800.000 alderspensjonister å mate og lønne.
Så har bæresøylene i Norge 310.000 uførepensjonister å mate og lønne.
I tillegg har vi fått en strøm av flyktninger som bæresøylene i Norge skal mate og "lønne".
Dette er selvfølgelig ikke bærekraftig som Kjetil Solvik Olsen sa straks han kom i regjering.
Så sløser de bort 30-40 milliarder i såkalt U-hjelp der mesteparten av pengene går i lommene på korrupte ledere.

Derfor har Norge så høye skatter, avgifter, bompenger, bensinpriser osv. osv. Momsen begynte med en «midlertidig» kriseskatt på 1% i 1935. I 1939 var den «midlertidige» kriseskatten (moms) oppe i 3%. I 1947 ble den «midlertidige» kriseskatten økt til 10%. I 1965 økte den til 13,64%. I 1970 ble den økt til 20%. I 1992 ble den midlertidige «kriseskatten» (moms) økt til 22%. I 1994 økte den til 23%. I 2001 økte den til 24%. I dag er momsen på 25% - hvor skal dette vanviddet stanse tror dere – tror dere virkelig at det stanser på 25%?

Før var der f.eks ikke moms på advokat-tjenester. Men det stadig voksende offentlige uhyret med den høytlønte byråkrat-eliten koster mer og mer penger – så i 2001 ila de også moms (den midlertidige kriseskatten fra 1935) også på advokattjenester. Dette førte naturlig nok til at de lite bemidlede som ikke hadde råd til advokatbistand fra før - kunne se langt etter advokatbistand nå og ble lette ofre for alskens juridiske overgrep. Byråkrat-eliten har derimot sikret seg på alle bauger og kanter med feite fallskjermer og feite pensjoner – og gratis advokathjelp i tvister betalt av de forskjellige fagforeninger – eller det offentlige – mens de selv anklager og dømmer uskyldige og lite bemidlede mennesker til økonomisk ruin og fengselsstraffer for anklager de visste var uriktige - som nylig er avdekket i NAV skandalen – og ingen stilles til ansvar!

Ikke nok med det – den rådyre sosialist eliten innførte investeringsavgift, arbeidsgiveravgift, eiendomsskatt, veiavgift, sukkeravgift, flyseteavgift, el-avgifter, dokumentavgifter osv. osv. - og bompenger i bøtter og spann. Og de venstreorienterte, skattesubsidierte Fake News Mediene som lever fett på våre skattepenger forleder massene til å tro at alt dette er et gode. NRK tvinger over 1.000 minstepensjonister og fattige til å betale 3.000 kroner hver bare for å lønne NRK sjefen, SV`eren Thor Gjermund Eriksen sin formidable lønn på 3,2 millioner kroner + reiser, dietter, fallskjerm og feit pensjon for en TV-kanal de ikke engang ønsker å se på. Og så har han forlate meg en avtalefestet pensjonsutbetaling fra forrige offentlige arbeidsgiver på nesten 2 millioner kroner. I 2018 viste tall fra skatteetaten at NRK-sosialist- sjefen tjente hele 5.185.479 kroner. Dette viser at vi har fått en grådig sosialist-elite lik den i Sovjet Unionen før hele ruklet kollapset.

Vi er inne i en ond sirkel ingen politikere våger å bryte. Dermed blir der mindre og mindre grunnpilarer til å bære samfunnet - og flere og flere offentlige utgiftsposter å brødfø for de stadig mindre grunnpilarene. Så skatter og avgifter vil fortsette å øke, og øke, og øke helt til alt kollapser. Vi har et uhyggelig overdimensjonert byråkrati nok til å administrere langt over 25 millioner – vi er rett over 5 millioner.

Si opp minst 300.000 overflødige byråkrater, så har vi 210 milliarder mer til helse, skole, veier, osv. – men den regjeringen som gjør det taper neste valg. Byråkratene er jo sosialistenes velgerkveg beskyttet av Fake News Media med sugerør i statskassen. Det vil skurre og gå helt til samfunnet kollapser enkelt og greit fordi dette vanviddet ikke er bærekraftig. Det er de unge som vil lide for 68`ernes vanvittige grådighet og naudeskap.

Tenk over dette:
I 1962 hadde Norge 120.000 offentlig ansatte, ingen bomstasjoner og momsen var på 13,64%
Norge hadde heller ingen oljeinntekter og ingen Oljefond.
Likevel hadde vi råd til et sterkt forsvar, og vi hadde en flott operativ flyplass på Lista.
Så hadde vi råd til flotte lokalsykehus lokalbefolkningene var strålende fornøyd med.
Og vi bygde veier uten bompenger.
Før kunne du gå til det lokale trygdekontoret og få ordnet din sak på dagen hos en saksbehandler du kjente. Var det noe var det bare å ringe dem, og du kom rett til din saksbehandler.

Nå betaler Ola og Kari 25% i moms i tillegg til alskens skatter og avgifter - og bompenger i bøtter og spann. Og Norge sitter på et oljefond på formidable 10.000 milliarder kroner. Likevel legger de ned det ene lokalsykehuset etter det andre, og forsvaret er blitt en skygge av seg selv – og vi har Europas dårligste veier.

Men hvor mye betaler du egentlig i skatter og avgifter? La oss se:
Du arbeider inn       kr. 100.000,- Den første «usynlige» skatten du betaler er arbeidsgiver avgiften.
Arbeidsgiveravgift  kr.    14.100,-
SUM                       kr.    85.900,-
35% inntektsskatt   kr.    30.065
SUM                       kr.    55.835,-
25% moms              kr.    13.959,- på alt du kjøper.
SUM                       kr.    41.876,- Du sitter igjen med rett over 40%.

Av 100.000 kroner har du allerede betalt 60% i skatter og avgifter for ditt arbeid – men, ut av de 40% du sitter igjen med skal du betale bompenger, NRK lisens, flyseteavgifter, sukkeravgifter, veiavgifter, registreringsavgifter, drivstoffavgifter osv. osv. osv. (de finner stadig på nye) – så den vanlige mann og kvinne betaler mellom 75 – 80% i skatter og avgifter - og hjernevaskes av Fake News Industrien som er en del av dette råtne systemet med sine sugerør i statskassen - til å tro at dette er et gode for dem – rundlurt av en elite som ler hele veien til banken.

Etter at vi gikk inn i data-alderen skulle alt bli så mye enklere. I stedet fikk vi et skjemavelde ingen skjønner seg på. Det lokale, enkle og brukervennlige Trygdekontoret er borte, i stedet har vi fått monsteret NAV med et skjemavelde få finner ut av, og som skaper store frustrasjoner og problemer hos brukerne. 

Og vårt tidligere så sterke forsvar er nå så svakt at de kanskje er i stand til å holde en angripende fiende i sjakk en dag eller to ved at noen «nyttige naud» ofrer livet slik at konge og regjering kan stikke av med hele oljefondet slik at de kan leve i luksus-eksil mens folket lider – slik konge og regjering gjorde under krigen med hele gullbeholdningen vår.

Hvem skal vi stemme på ved neste gang – de fremstår som like forvirret alle sammen.

Henry Østhassel, 
Vanse