Radikale regnbueforslag fra MDG og Ap

Neo-Marxism is killing the West.
Av Olav Hermod Kydland. 

Ifølge media har Miljøpartiet De Grønne (MDG) og Arbeiderpartiet (Ap) sendt inn radikale regnbueforslag til Stortinget for å styrke kjønns- og seksualitetsmangfold. 

MDG ønsker å innføre kompetansemål i grunnskolen om normkritikk, seksualitetsmangfold og hva som er positive seksuelle relasjoner. 

Både MDG og Ap går inn for å styrke LHBTI-politikken på mange områder.

Vi kan gjerne spørre om hva som er den virkelige agenda bak disse forslag. Alle burde forstå at de bryter med Bibelens verdier og normer.

Ved normkritikken skal alle Bibelens bud og normer, for eksempel det monogame ekteskapet utfordres og forkastes for å danne ”det nye menneske” og et ideal samfunn.

Ideologien bak disse forslag har vi hørt om før. Vi vil i den forbindelse nevne boka: ”Den fordekte krig” av Hans Graf Huyn. Han omtaler Frankfurterskolen til Herbert Marcuse og Theodor Adorne og denne skoles ideer om ”det autonome menneske” (det frigjorte eller selvstendige menneske). 

Disse nyradikale kreftene (nymarxister, kulturmarxister) tok ikke bare standpunkt til samfunnets økonomi, men også bevisst familie-, seksual-, skole og oppsedingspolitikk.

Graf Huyn skriver at Marcuse hevdet at den som vil endre det bestående (”The establishment”) har rett til å bruke makt. Ifølge Frankfurterskolens nymarxisme er ”det autonome menneske” bærer av revolusjonen, ikke lenger arbeiderklassen, men det enkelte individ. ”Den (revolusjonen) skal altså begynne hos det enkelte mennesket, i familien, på skolen og universitetet, i samfunns- og kulturinstitusjoner”. Videre sier han: ”For å kunne befri barna fra ’undertrykkelse’ alt i ung alder, trekker man dem så langt som mulig unna foreldrenes innflytelse. Ved hjelp av heldags og integrerte enhetsskoler blir de nivellert og indoktrinert. Ideologisert seksualundervisning og nedbygging av skamfølelse skal hjelpe til å danne ’det autonome menneske’”.

De sosialistiske rammeretningslinjer for skoleundervisningen i Hessen viser hvordan det henger sammen med seksualundervisningen, sier han og fortsetter: ”Professor Gamm erklærer åpent at man trenger en seksuell stimulering av elevene for det første for en sosialistisk ’omstrukturering’ av samfunnet, og i tillegg til det for å bli grundig kvitt ’autoritetslydigheten’ inklusive barnas kjærlighet til foreldrene. Ifølge hessiske retningslinjer for undervisningen i skolen må ’opphevelsen’ av familie, ekteskap, foreldremyndighet og dermed hele det ”autoritære samfunn” settes i verk særlig ved ungdommens ’seksuelle befrielse’, da denne er bæreren av den proletariske revolusjon. Dette må begynne med ’nyoppdagelsen av barnet’”. Så fortsetter Graf Huyn med å si at man må lære av den russiske revolusjon at også den seksuelle revolusjon må oppfattes bevisst og drives fremover sammen med den økonomiske og politiske: ”Bare ved seksualisering av barna kan familien ødelegges som ’agent for den borgerlige stat’. Bolsjevikenes russiske oktoberrevolusjon tjener her helt åpent den nye venstre side som forbilde for ødeleggelse av religion, moral og liberalt samfunn”, skriver Graf Huyn.

Vi kan gjerne spørre om det er samme ideologi som forfektes i Norge i dag?

Når forslaget om å innføre normkritikk, som er en videreføring av kulturmarxistenes Critical Theory og støtten til Rosa kompetanse skal styrkes, vil det få alvorlige konsekvenser, særlig i KRLE-faget.

Følgelig vil den bibelske virkelighetsforståelsen dras i tvil og forkastes. Bibelens treenige Guds skapelse og forsoning forkastes. Når normkritikk skal innføres, må derfor også Bibelens bud angripes og forkastes.

Følgelig blir det vanskelig for kristne familier som gir sine barn en kristen oppdragelse hjemme, men hvor alt blir dratt i tvil i skolen og forkastet som uvitenskapelig overtro. Følgelig blir det heller ikke plass for kristne lærere, for de kan ikke argumentere mot sin egen overbevisning.

Både MDG og Ap vil styrke LHBTI-politikken ved å la Rosakompetanse, dvs. Foreningen for kjønns og seksualitetsmangfold (FRI) få mer innflytelse.

Men den homoseksuelle bevegelse motarbeider bevisst og med stolthet Bibelens lære om det monogame ekteskapet mellom én mann og én kvinne og åpner opp for mange andre seksuelle forhold.
I følge FRIs nettside er målet: 
”Et samfunn der man kan leve ut sin seksualitet, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk uavhengig av hudfarge, etnisitet, religion eller funksjonsevne.”

FRI ønsker f. eks. at eggdonasjon og surrogati tillates, barn bør kunne ha flere enn to juridiske foreldre, polygami og salg av seksuelle tjenester bør tillates.

Vi ser at FRI står for en antikristelig ideologi. Pride-ideologien opphøyer ubegrenset seksualitet til samfunnets norm. Med andre ord: MDG og Ap ønsker mer av denne politikken. Gud er detronisert og erstattet av ”det autonome menneske”.

Er det virkelig slik å forstå at MDG og Ap forsøker å oppnå det som kulturmarxistene ivret for: Ved seksualisering av barna kan familien ødelegges som ”agent for den borgerlige stat?”

På denne måten tjener Bolsjevikenes revolusjon helt åpent den nye venstre siden som forbilde for ødeleggelse av religion, moral og liberalt samfunn, som Hans Graf Huyn skriver.

Dersom disse forslag innarbeides i nye lover og vedtas av Stortinget, er vi på vei mot et totalitært samfunn hvor religions- og åndsfriheten er svært begrenset. 

MDG og Ap sine forslag er brudd med Grunnlovens § 2 og vil føre til at sann kristendommen utraderes i det offentlige rom. Barn og unge blir påvirket i en agnostisk og ateistisk atmosfære som vil føre til at kristendommen og dens absolutter ikke tolereres lenger.

Saken er den at Den treenige Gud og hans livslover for menneskelivet forkastes. I stedet vil vi få ”autonome mennesker ” som lever i samsvar med FRIs antikristelige målsetninger.

Men et slikt samfunn er ikke bærekraftig og vil før eller senere gå under slik som mange andre samfunn har gått under i historiens løp.

Regjeringen og Stortinget bør merke seg hva ”Kirkens Grunn”, et bekjennelsesskrift fra påsken 1942, sier:

Man må ikke søke å tvinge foreldre og lærere til strid med sin samvittighet å overgi barna til en oppdragelse som vil ”revolusjonere deres sinn” og føre dem inn i en ”ny livsanskuelse” som er fremmed for kristendommen.

Derfor bør alle disse antikristelige forslag forkastes, for de vil revolusjonere barnas sinn ved sin nye livsanskuelse som er totalt fremmed for bibelsk kristendom, men i slekt med kulturmarxismens opprør og forkastelse av Gud og hans livslover for menneskelivet.

Olav H. Kydland  
Eivind Gjerde  
Jostein Bjerga

Olav H. Kydland er pensjonert lektor/cand. theol., Bryne
Eivind Gjerde er lektor/cand. theol., Nærbø
Jostein Bjerga er pensjonert sosionom/økonom, Tananger