NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

torsdag 12. november 2020

Biskopen diskriminerer en bibeltro sokneprest

Av Olav H. Kydland & Eivind Gjerde. 

Den 23. august 2020 holdt sokneprest Bjarne Gustad konfirmantgudstjeneste i Máze kirke. På grunn av sterke reaksjoner førte det til at biskopen fratok soknepresten ansvaret for konfirmantundervisningen i 2021. 

Vi har lest gjennom talen til Gustad. Det var en god evangelisk-luthersk tale med vekt på lov/evangelium, synd/nåde og et liv i hellighet og renhet.

Ifølge media har reaksjonene sin bakgrunn i at Gustad påpekte hva Bibelen sier om abort, kjønnsskifte og likekjønnet samliv. 

Ikke noe enkeltmenneske har fått mandat til å bestemme over et fosters liv eller død. Derfor er selvbestemt abort brudd med det 5, bud, og følgelig synd mot Gud. 

Når det gjelder det 6. bud: «Du skal ikke drive hor», sier Gustad: «Vi sier nei til hor, fordi at vi sier ja til et liv i hellighet og renhet. Slik at barn kan vokse opp i trygge familier.»

Videre sa Gustad: «Gud skapte oss til mann og kvinne, og når det i Norge i dag er vedtatt lover som sier at hvis du vil kan du skifte kjønn, og til og med barn kan få gå inn i en slik prosess, ja, da blir det jo veldig tydelig at det er ugudelige lover som blir vedtatt i vårt kjære land.» Dette er jo helt rett, ifølge Skriften.

Videre nevnte Gustad at i Norge er det tillatt at to av samme kjønn kan gifte seg, men det er helt imot Guds skaperordning. For Bibelen lærer oss at dette ikke er en livsførsel etter Guds gode plan og vilje.

Er ikke dette også i samsvar med Dnks læregrunnlag? Ingen kan påstå noe annet selv om Dnk har sviktet og anerkjent to likeverdige ekteskapssyn, noe som er en teologisk fallitterklæring. For Den Hellige Ånd er Bibelens egentlige forfatter og har inngitt de forskjellige menneskelige forfatterne «både innholdet og ordene de skulle nytte.» (Se Pontoppidans «Sannhet til gudfryktighet». Følgelig er samliv mellom homoseksuelle brudd med Guds livslover (3 Mos 18,22; Rom 1,27; 1 Kor 6,9-10;1 Tim 1,9-10).

At Dnk har to diametralt forskjellige syn på ekteskapet, er ikke teologisk holdbart for en kristen kirke. Men siden Dnk har to likeverdige syn på ekteskapet, hvorfor tolereres ikke da det klassiske synet som Gustad bekjenner seg til? Eller er det slik å forstå at med tida, skal Dnk ha bare ett syn, nemlig at alle må godta enkjønnet «ekteskap»?

Bibelen taler klart om at de som lever i homoseksuelle forhold, ikke skal arve Guds rike (1 Kor 6,9-10). 

Jesus sier: «Dersom dere elsker meg, da holder dere fast på mine bud.» (Joh 14,15; se også 1 Joh 5,3!) Derfor er det rett at Gustad lærer de unge til å holde Guds bud, for den som ikke elsker meg, holder ikke fast på mine ord, sier Jesus (Joh 14,24).

Hvorfor skal Gustad diskrimineres fordi han holder fast på Guds ord? 

Å bortforklare eller fornekte Guds bud er det samme som å bortforklare troen og fornekte Gud selv, sier Aksel Valen-Sendstad.

Videre sier han at å akseptere likekjønnet samliv, er brudd med med Guds lov og forsetter med å si: ”Når Guds Ord for eksempel sier at menn som ligger med menn, kvinner som ligger med kvinner, slike som driver hor, utukt og slikt som er mot naturen, ikke skal arve Guds rike (1 Kor 6,9-10), og man fornekter dette Ords sannhet og alvor, da har man samtidig fornektet det dette Ord sier om hvorfor Jesus måtte komme og nødvendigheten av hans soningsdød. Om man så likevel taler om evangeliet, så er det i en annen betydning enn den Guds Ord forstår med det. De hyrder og andre som mot Guds Ord legitimerer slikt, står ansvarlige for Gud ikke bare for seg selv, men også for dem de har forført.” 

Vi vil utfordre biskopen å påpeke hvor Gustads tale svikter i forhold til Bibelen og bekjennelsen. Men det er heller biskopen som svikter når han godtar Dnks to ekteskapssyn. Vi mener at alle gjenfødte kristne som er samvittighetsbundet til Guds ord, vil erkjenne at likekjønnet samliv er imot Guds hellige vilje og dermed synd.

Vi vil oppfordre biskopen til å holde seg til Skriften og bekjennelse og ikke lytte til tidsånden.

Vi mener at biskopen lar seg lede av tidsåndens antikristelige krav når han diskriminerer og degraderer en bibeltro sokneprest som taler i samsvar med Guds ord.

Olav H. Kydland
Eivind Gjerde