Skapelse vs Evolusjon - del 1 av 4

Av Spikeren. 

I løpet av de neste fire dagene vil vi poste noe som jeg skrev for snart 20 år siden. Fordi dette er en ganske lang kronikk på hele 18 sider, deler vi den opp i 4 etapper som jeg håper vil bli interessant for de fleste.

Forord

Til alle tider har menneskene fundert på hvordan tilværelsen begynte. Også i vår egen tid lurer vi på de samme spørsmål. Hvordan begynte alt? Hva skjedde? Hvordan skjedde det og når skjedde det? 

Jeg har i denne kronikken lyst å ta frem noen av disse spørsmålene fra et kristent synspunkt og holde dem opp imot det som den allmenne vitenskap i dag sier.

Selv om vi som kristne sier at vi tror på Bibelen, må vi bare innrømme at det dukker opp tvilende tanker hos oss iblant. Vi er ikke alltid så sikker i troen som vi gjerne skulle ønsket å være. Som kristne vi vil dessuten komme bort i mange utfordrende spørsmål og synspunkter, spesielt når det gjelder motsetningene mellom det som Bibelen sier i forhold til den moderne vitenskap. Her støter vi ofte på mange ting som kan gjøre at vi vakler og kommer i tvil. Ofte synes vi at vitenskapens teorier virker så mye mer troverdige enn Bibelens gamle bilder og lignelser. Vitenskapen synes å være friskere, mer moderne og ikke minst mer objektiv enn Bibelens gamle og konservative standpunkt om å inneha den absolutte og eneste sannhet.

Hva skal vi da velge å tro på – Vitenskapen eller Bibelen? Hvilken av disse to lærene gir oss de beste, mest logiske og mest troverdige svar når det kommer til stykke? For å finne ut av dette, må vi holde begge disse lærene opp mot hverandre og se hvem av dem som kan gi oss de mest tilfredsstillende svar. Det er nettopp det vi skal gjøre. Men før vi går i gang, har jeg lyst til å nevne litt om hvilket kildemateriale jeg har gjort bruk av.

Hovedkilden for mye av det som videre vil komme frem her er hentet fra en bok som heter ”In The Beginning” av Dr. Walt Brown. Dette er en bok som jeg sterkt vil anbefale folk å lese. Jeg vil si at denne boken gir ganske logiske og lettfattelige svar på ting som mange av oss lenge har gått rundt og lurt på. Boken inneholder dessuten sine egne referanser til vitenskapelig kildemateriale, slik at man hele tiden kan sjekke om det som sies stemmer med virkeligheten.

Ellers har jeg gjort bruk av vanlige norske og engelske leksikon, bibelleksikon og flere anerkjente bibelske kommentarverk. Utenom dette har jeg hentet en del informasjon fra Internett. Til slutt har jeg dristet meg til å komme med en del av mine egne tanker, spesielt innenfor de mer åndelige sidene. Om dette er rett eller galt, får bli opp til den enkelte å ta standpunkt til, men jeg har i alle fall prøvd å være både nøktern og konsekvent i forhold til det som Bibelen lærer og sier.

Mitt håp og min bønn er at dette kanskje kan være til hjelp for de som måtte gå rundt og lure på det samme som jeg engang gjorde. Personlig føler jeg at jeg nå har funnet svar på mange av de spørsmål som jeg trengte for å bli litt mer sikker i min tro. Jeg har funnet ut at Bibelen virkelig er til å stole på, selv om vi ikke alltid ser svarene med det samme, og selv om vi ofte blir møtt med vitenskapelige ”bevis” som sier at Bibelen tar feil. La oss derfor stå fast i vår tro. "Be, så skal du få. Let, så skal du finne. Bank på, og det skal bli lukket opp for deg." (Matt 7,7) ”Så skal jeg ha et svar til den som håner meg, for jeg stoler på Ditt ord.” (Salme 119,42)

Spikeren, 2002.

Hva lærer Vitenskapen oss om ”Begynnelsen”?

Selv om vi får inntrykk av at vitenskapen opererer med fakta når den taler om universets og jordens tilblivelse, må vi huske på at det kun er teorier man bygger det hele på. Vitenskapen har med andre ord aldri klart å bevise teorien om et ”Big Bang”. Personlig tror jeg heller aldri de vil klare å bevise det. Vi skal derfor ta for oss noen sider av disse teoriene, og holde dem opp mot Lyset for å se hvem som gir oss de mest logiske og troverdige forklaringer på universets og jordens tilblivelse, Vitenskapen eller Bibelen.

Den første teorien vi skal se litt på, hevder at universets tilblivelse startet ut fra ”ingenting”.

I begynnelsen var der ingenting, sier man. Og ut fra dette ”store intet”, skal det altså ha skjedd et ”Big Bang”, en stor eksplosjon, som satte det hele i gang.

Hvis det var slik, at det i begynnelsen ikke fantes noen ting, må det være nokså nærliggende å spørre: Hva var det da som egentlig eksploderte? Hvis ”ingenting” eksploderte, da kan det logisk sett heller ikke ha skjedd særlig mye? Om denne teorien er seriøs eller ikke skal være usagt, men den må i alle tilfelle kunne sies å være direkte ulogisk.

En annen teori går ut på at det ”fra evighet av” var gasser, støv og partikler som lå og ”fløt” ute i verdensrommet. Alt dette ble etter hvert blandet sammen på en slik måte at det forårsaket en stor eksplosjon. Dette satte så universets tilblivelse i gang.

Hvis det virkelig var slike gasser, støv og partikler som lå og fløt der ute, som enten eksploderte eller ikke, da må vi spørre: Hvor kom alt dette fra? Hvordan oppstod disse gassene, støvet og partiklene? All materie er jo nødt til å ha sitt opphav fra noe. Og hvorfor skulle det plutselig eksplodere? Hvem tente på lunta? Denne teorien vil jeg si gjør at man sitter igjen med flere spørsmål enn svar.

Enda en teori sier at all den masse som finnes i universet (alle stjernene, planetene og gassene) engang var samlet i et stort ”kosmisk egg”. Da dette ”kosmiske egget” plutselig eksploderte, ble bitene av det spredt ut i universet som ringer i vannet. De stjerner og planeter som vi ser i dag, er derfor bare ørsmå biter av det opprinnelige ”kosmiske egget”.

Hovedproblemet med denne teorien er spørsmålet om tyngdekraft. De fleste av oss har kanskje hørt om såkalte ”svarte hull” i verdensrommet. Dette er stjerner som på grunn av sin enorme masse, er blitt til det vi i dag kaller for ”svarte hull”. Tyngdekraften på en slik stjerne er så stor at ikke engang lysstråler slipper ut fra den. Derfor kalles det for et ”svart hull”. Når en eneste stjerne kan ha en så enorm tyngdekraft, da kan vi ikke engang fatte hvor stor tyngdekraften måtte bli dersom all masse i hele universet var samlet i et stort ”kosmisk egg”. Et slikt ”egg” ville hatt trillioner på trillioner større tyngdekraft enn selv det største ”svarte hull” som vi kjenner til i dag. Hvor stor er da sannsynligheten for at et slikt ”egg” i det hele tatt skulle kunne eksplodere? Og hvordan skulle noen ting kunne unnslippe fra en slik enorm tyngdekraft når ikke engang lyset slipper ut fra de ”småhullene” som vi ser i dag?

Et annet problem ved denne teorien er at hvis et slikt ”kosmisk egg” engang skulle ha eksplodert, så ville massen av det ha blitt spredt ut som ringer i vannet. Alle bitene ville med andre ord ha blitt spredt likt ut i alle retninger. Men når man studerer hvordan universet beveger seg, finner man at store deler av det faktisk beveger seg sidelengs. Dette stemmer ikke overens med en eksplosjon, som skulle tilsi at alt beveget seg utover som ringer i vannet.

Til slutt må vi også spørre hvor dette ”egget” i tilfelle kom fra? Det må jo ha hatt sitt opphav fra noe. Dermed blir også denne teorien egentlig helt ulogisk og lite troverdig. Den kommer i konflikt både med det vi vet om tyngdekraft i ”svarte hull”, og med det beregnede resultat som vi vet at en eksplosjonseffekt ville ha hatt.

Vitenskapen ser altså ikke ut til å kunne gi oss noe skikkelig svar på hva som skjedde i ”begynnelsen”. I bunn og grunn blir det bare ren gjetning. I praksis vil det si at det blir snakk om TRO, også i vitenskapens tilfelle.

Hva lærer Bibelen oss om ”Begynnelsen”?

Det første som slår oss når vi leser Bibelen, er hvor bestemt den taler i motsetning til vitenskapens teoretiske ideer om hva som ”kanskje kan ha skjedd”. I motsetning til vitenskapen, gir Bibelen ingen rom for tvil eller kritikk. Det Bibelen sier er den eneste og absolutte Sannhet. At en slik bestemt holdning får mange såkalte "frittenkende mennesker" til å rygge, er ikke så vanskelig å forstå. Bibelens ord er som et fjell som ikke lar seg rokke. Og det underlige er at ingen har enda klart rokke på det som Bibelen sier, samme hvor mye de enn har forsøkt. ”Gresset tørker, blomsten visner, men vår Guds ord står til evig tid." < Jes 40,8 >

At Bibelen, som er Guds eget ord til oss, taler med en slik myndighet og autoritet er både godt og viktig. For det første viser det oss Guds suverenitet. Det er ingenting som står over Guds ord. Jeg tror også at Gud gjennom denne myndighet ønsker å gi oss trygghet og frimodighet. Vi kan virkelig satse på Hans ord, uten å frykte for å bli gjort til skamme. Salme 119,46 sier det slik: ”Også framfor konger vil jeg tale om Dine vitnesbyrd, og jeg skal ikke bli til skamme”. Dermed utfordrer Gud oss til å stå fast på Hans ord, samme hvor håpløst det kan se ut. Han utfordrer oss rett og slett til å prøve om det Han sier til oss i Bibelen stemmer med virkeligheten. Først når vi tar imot denne utfordringen vil vi finne ut om Bibelen har rett eller ikke. Og hvis Bibelen har rett, da må følgelig alt som ikke samstemmer med den være feil.

Men la oss nå ta for oss noen enkle vers fra Bibelen som forteller noe om ”begynnelsen” og se på hva den lærer oss. La oss se om Bibelen gir oss en mer logisk og troverdig forklaring på hvordan tilværelsen begynte. Versene som vi har valgt ut er: Kolosserne 1,17, Johannes 1,1 og 1 Mosebok 1,1. For ordens skyld nevner jeg at vi bruker den norske King James Bibelen.

Kolosserne 1,17: ”Og Han er før alle ting, og i Ham består alle ting.

Det er interessant å se at Bibelen faktisk forteller oss noe om FØR ”begynnelsen”. Den gir oss med andre ord et opphav til ”begynnelsen”, noe som totalt mangler i de vitenskapelige teoriene. Bibelen forteller oss at før alle ting, så ER Gud. Det at Gud ER, tegner for oss et evighets perspektiv. Kanskje en liten illustrasjon kan gjøre dette lettere å forstå?


Selv om evigheten også går gjennom tiden, strekker den seg uten ende i begge retninger, både før tidens begynnelse og etter tidens slutt. Vi mennesker er egentlig ikke i stand til å fatte hva evighet er. Grunnen til det er fordi vi er bundet til tid og rom. Men Gud er ikke bundet verken til tid eller rom fordi Han er ÅND. Nettopp derfor kan vi si at Han som VAR, ER og BLIR, Han som ikke er bundet til tid og rom, Han VAR selve opphavet til begynnelsen. Han ER også sammen med oss gjennom tiden. Og Han BLIR i evigheten som kommer etter tidens slutt.

Kolosserne 1,17 forteller oss også at ”i Ham består alle ting”. Hva betyr det? Kanskje vi skal snu litt på det og si det slik: ”Utenfor Ham vil ingenting kunne bestå." Hvorfor ikke? Fordi Gud, som kommer FRA evighet, Han går også gjennom tiden sammen med oss. Når så tiden engang tar slutt, vil alt som da ikke er ”I Ham” heller ikke kunne bli stående, ganske enkelt fordi begrepene ”tid” og ”rom” vil opphøre å eksistere, mens Gud går videre TIL evighet.

Derfor er det så viktig for oss å bli funnet ”I Ham” før tiden vår er slutt. Vi burde kanskje sagt mye mer om dette som er så livsviktig for alle og enhver, men da vil vi forlate det emnet som vi diskuterer her. La oss derfor gå videre til det neste verset vi har valgt å se litt nærmere på.

Johannes 1,1: ”I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

Mens vitenskapen mener at det hele begynte med en stor, tilfeldig og kaotisk eksplosjon, forteller Bibelen oss at ”I begynnelsen var Ordet”. Som i Kolosserne 1,17 blir vi også her fortalt at det var noe FØR begynnelsen – nemlig ”Ordet”. Begynnelsen hadde med andre ord et opphav og en grunn

Bibelen skildrer med andre ord både mål og mening med det som skjedde. Videre viser dette verset oss at det var system i det som skjedde. For hva er egentlig et ord? Et ord består av bokstaver som er satt sammen på en slik måte at man kan forstå og formidle informasjon med dem. Ord er altså ”informasjon satt i system”. ”Begynnelsen” var med andre ord ingen tilfeldig og kaotisk hendelse. ”Begynnelsen” var faktisk en nøye planlagt handling som ble satt i system da Gud SA "det bli lys", osv. For fra evighet av var ordet HOS Gud. Fra evighet av lå altså all den informasjon som trengtes for å skape himmelen, jorden, planter, dyr og mennesker HOS Gud. Og Ordet VAR Gud, står det. Alt sammen lå altså I Ham fra evighet av. Dermed lå også alt til rette for at Han kunne skape.

Spikeren


Kommentarer