NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

onsdag 21. april 2021

Elsker du meg?

Fra Øivind Andersens bok "Ved Kilden". 

«Han sier til ham: Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham: Fø mine lam! Igjen sier han til ham, annen gang: Simon, Johannes' sønn, elsker du meg? Han sier til ham: Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Han sier til ham: Vokt mine får! Han sier tredje gang til ham: Simon, Johannes' sønn, har du meg kjær? Peter ble bedrøvet over at han den tredje gangen sa til ham: Har du meg kjær? Og han sier til ham: Herre, du vet alt, du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham: Fø mine får!» (Joh 21,15–17) 

Det er ikke unaturlig å tenke at den som har en ledende stilling blant kristne, den som er prest, misjonær, forkynner, sjelesørger eller på annen måte har en fremtredende stilling i Guds rike, er dette fordi han elsker Jesus mer enn andre. Burde det ikke nettopp være slik?

I hvert fall har alle som er i slike stillinger, all grunn til å ta Jesu spørsmål til Peter til seg: «Elsker du meg mer enn disse?»

Da Peter fikk dette spørsmålet, stod det klart for ham at ingen hadde sviktet Jesus mer enn nettopp han hadde gjort. Det samme kan nok hende for mange av oss også i dag!

Men nettopp da ble det klart for Peter mer enn noensinne: Han verken kunne eller ville miste Jesus! Jesus var hele hans redning, hans eneste frelser og den eneste som hans hjerte umulig kunne unnvære! Han bruker ikke sterke ord denne gang; «Herre, du vet at jeg har deg kjær.» – Men så er disse ordene i sannhet hans hjertespråk, og det er full dekning for dem.

Jesus tar imot svaret. Og Peter får en oppgave; «Fø mine lam!»

Men Jesus nøyer seg ikke med dette ene spørsmålet. Han spør tre ganger. Det svarer til Peters tre fornektelser. Peters annen fornektelse var sterkere enn den første. Jesu annet spørsmål er mer avgrenset enn det første: «Elsker du meg?» Denne gang heter det ikke «mer enn disse» – det er spørsmål om han elsker ham i det hele tatt. Ydmykelsen blir større ved det andre spørsmålet enn ved det første. Og Peter har ikke annet å svare: «Du vet at jeg har deg kjær.» Og Jesus godtar igjen svaret. Og likesom ydmykelsen var større andre gangen, blir også oppgaven større denne gang; «Vokt mine får!» Det er mer enn å fø lammene.

Peters tredje fornektelse var den alvorligste. Jesu tredje spørsmål er også det som går hardest inn på Peter. Det er nesten som om Jesus vil spørre ham: Når du sier at du har meg kjær, taler du da sant, Peter? Tydet det på at du har meg kjær, da du avla ed på at du ikke kjente meg?

Men da har Jesus fått Peter dit han vil. Nå er ydmykelsen størst, men nå blir også oppgaven størst; «Fø mine får!» Peter er igjen innsatt i sitt apostelkall.

Dette kaster lys over den hensikt som Jesus også har i dag med å ydmyke oss som kristne!