Takk til de kristne lag og foreninger på Klepp

Fra Olav H. Kydland & Einar Gjerde. 

Ifølge media har kommunestyret i Klepp vedtatt nye retningslinjer for støtte til lag og organisasjoner. Flertallet stemte for følgende formulering: «Organisasjoner må rekna alle medlemmer/deltakere som likeverdige når det gjeld å kunne veljast til til styre, tillitsverv  og posisjoner, uavhengig av samlivsform, seksuell orientering, kjønn eller etnisitet.»

I følge disse retningslinjer vil ikke noen lag eller organisasjoner som har Den hellige Skrift og bekjennelsen som læregrunnlag, få kulturstøtte fra Klepp kommune.

Dette er diskriminerende overfor de kristne foreningene og lag. Men vi er takknemlige for at de og deres ledere vil stå fast på Den hellige skrifts lære og etiske veiledning, og ikke inngå kompromiss for å få støtte fra kommunen.

Vi undrer oss over at kommunestyret vedtok et slikt forslag når  både Likestillingsombudet og statsråd Kjersti Toppe stiller seg spørrende til om vedtaket kan være et inngrep mot religionsfriheten. 

Ifølge et intervju med NORGE I DAG (17.12.2021) åpner statsråden som har tros- og livssynspolitikken som en del av sitt ansvarsområde, for å vurdere en statlig overstyring av det kontroversielle vedtak i Klepp kommune. Videre sier statsråden at staten krever ikke at alle medlemmer kan velges til styre, og regjeringen har heller ikke noen planer om å forandre loven på dette området.

Derfor kan en undre seg over at flertallet i kommunestyre heller ikke gikk med på å utsette forslaget for å få en juridisk vurdering om det er juridisk holdbart eller ikke etter Likestillingsombudet utsagn som var kjent før vedtaket i kommunen.

Dette viser oss at flertallets medlemmer har en svært negativ innstilling til sann evangelisk kristendom. Med andre ord så oppfatter vi det slik at de kristne lag og foreninger sitt livssyn kolliderer med flertallets eget livssyn. Vi kan kalle det et sekulær humanistisk livssyn, hvor Den treenige Gud og hans livslover for menneskelivet ikke hører hjemme i vår moderne tid.

Underforstått hadde de kristne lag godtatt de nye kriteriene for støtte, da ville de nok ha fått det. Men for kristne lag som er bundet av Guds ord og bud vil det si at for å godta de nye kriterier, måtte de fornekte Gud og hans bud, altså sin bibelske- og teologiske overbevisning. Derfor var det rett av dem  å avvise de nye kriterier fra kommunen. 

Men det undrer oss at flertallet i kommunestyret har gjort et slikt anti kristelig vedtak som har konsekvenser for mange unge gutter og jenter i ungdomsalderen som ønsker å leve i samsvar med Guds bud. Det er vel ikke disse ungdommene  politi og rettsvsenet har mest bry med?

Vi finner ikke noe annen forklaring enn at flertallet i Klepps kommunestyre har et sekulært livssyn som kolliderer med det kristne livssynet. Med andre ord: Det kristne livssynet tolereres ikke lenger, i hvert fall får de ikke kommunal støtte i Klepp kommune før de tilpasser seg til en bibel kritisk holdning, eller et sekulært livssyn og en sekulær moral. Men heldigvis, må vi si,  har ikke staten de samme kriterier for støtte, ifølge statsråd Toppe.

Vi vil takke de kristne foreninger og lag og deres ledere i Klepp for at de vil stå fast på Guds hellige ord i en vanskelig og forførende tid.

Vi vil oppfordre dem til å fortsette arbeidet for å fremme Guds rike, og reflektere over Guds ord som sier: "Og alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus, skal bli forfulgt." (2 Tim 3,12).

Ønsker dere alle en velsignet og god jul!

Olav H. Kydland, (Cand.theol)

Eivind Gjerde, (Cand. theol)

Kommentarer