Forfølgelse av kristne i verden

Av Olav H. Kydland.  

ÅpneDører har lagt fram en ny liste, World Watch List, over de 50 land i verden der kristne lider mest på grunn av sin tro. Det kommer fram at aldri før har antall forfulgte vært høyere. I rapporteringsåret 2021 ble 5898 kristne drept for sin tros skyld, og 360 millioner kristne lider under forfølgelse eller diskriminering.

På årets liste blir Afghanistan rangert som nr. 1, etterfulgt av Nord-Korea, 3. Somalia, 4. Libya, 5. Jemen, 6. Eritrea, 7. Nigeria, 8. Pakistan, 9. Iran, 10. India.

At Afghanistan er rangert som det farligst land i verden for kristne, forundrer ikke. Desto mer forunderlig er det at den norske regjering innbød Talibans ledere som er ansvarlig for den verste kristendomsforfølging i verden, til Norge. Hvem kan forstå det?

I GT leser vi om martyrer fra den rettferdige Abel til Sakarja, Barakias sønn som ble slått i hjel mellom templet og alteret. (Matt 23,35)

Heb 11,33-40 forteller oss hvordan noen troende i den gamle pakt ble forfulgt, diskriminert, torturert og drept. Noen ble pint til døde. Andre måtte tåle hån og hudstrykning, lenker og fengsel. Noen ble steinet, andre gjennomsaget eller fristet. Noen døde for sverd, andre flakket omkring i saueskinn og geiteskinn og led nød. De hadde trengsel og fikk hard medfart. Noen streifet omkring i ødemarker og fjelltrakter og holdt til i grotter og jordhuler. Det som holdt dem oppe, var at de så fram til målet, en evig frelse i Guds himmel. De hadde nok samme innstilling som Moses som heller valgte å lide ondt sammen med Guds folk enn å ha en kortvarig nytelse av synden. (Heb 10,25)

Både NT og den kristne kirkes historie vitner om forfølgelse og diskriminering av Guds barn. Apostelen Paulus var før sitt møte med Jesus og sin omvendelse, en ivrig forfølger av Guds menighet. Men etter sin omvendelse ble han selv forfulgt av både jøder og hedninger. Han ble fengslet, steinet, fikk mange piskeslag og var i fare blant røvere og blant falske brødre. (Se 2 Kor 11,23-33!)

Apostelen skriver i 2 Tim 3,12: "Og alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus, skal bli forfulgt." Dette gjelder alle Guds barn som holder fast ved Guds hellige ord. Ja, alle Jesu Kristi apostler led martyrdøden, bortsett fra apostelen Johannes.

De kristne i Romerriket kom snart i konflikt med myndighetene da de nektet å tilbe deres guder og ofre til keiseren. Den romerske øvrighet krevde nemlig absolutt underkastelse av borgerne, og de som vegret seg, ble betraktet som statsforbrytere. Følgelig led mange martyrdøden ved de store kristendomsforfølgelsene i oldtida.

I noen land er det som i det gamle Romerriket: Både politikk og religion er underlagt statens ideologi, og den som ikke underkaster seg myndighetene, blir på en eller annen måte forfulgt og i verste fall drept.

I Vesten er ikke forfølgelsen så omfattende og brutal, men mange blir forfulgt eller diskriminert på en eller annen måte.

I Dagen 18.01.2022 hadde Erlend Sundar en interessant og opplysende artikkel kalt: "Forfølgelseav kristne i Norge, og vårt håp". Han skriver blant annet at 91 prosent av kristne studenter skjuler sin tro, og hver femte nordmann er skeptisk til kristne. Kristne blir også diskriminert på jobbmarkedet.

Kristen teologi og etikk kan også bli kriminalisert ved straffbare hatytringer (straffeloven § 185). Det er også forslag om å forby kristen sjelesorg (konverteringsterapi).

Dette viser oss at bibeltro kristne må regne med mer og mer diskriminering og motstand fra flere hold.

Nylig har kunnskapsministeren bestemt at Gideon får ikke lov til å dele ut bibler eller bibeldeler på skolene lenger, noe som de har gjort i 70 år. Å nekte utdeling av Guds Ord, er å vise ringeakt overfor Bibelens forfatter, Den treenige Gud.

I Finnland ble parlamentsmedlem og tidligere statsråd Pãivi Rãsãnen stilt for retten for å ha sitert Bibelen og å ha utgitt et hefte i 2004: "Han skapte dem til mann og kvinne. Homoseksuelle forhold utfordrer det kristne menneskesyn!" - Hvor er det blitt av ytrings-og trosfriheten? .

I Åp 6,9-11 fortelles det om at Lammet åpnet det femte segl. Da fikk Johannes se under alteret deres sjeler som var blitt slått i hjel "for Guds ords skyld og på grunn av det vitnesbyrd som de hadde. De ropte med høy røst og sa: Herre, du hellige og sannferdige! Hvor lenge skal det vare før du holder dom og hevner vårt blod på dem som bor på jorden?"

Dette er Guds barn som verden i sitt gudsopprør, har henrettet på grunn av at de ikke ville underkastes seg statens antikristelige ideologi, men holde fast på Den treenige Guds lære og livslover for menneskelivet.

Guds ord sier videre at de ble gitt hver av dem en lang, hvit kappe som er et symbol på renhet og uskyld. De er frikjent av Gud. Men de skulle slå seg til ro en tid inntil tallet på deres medtjenere og brødre var fullt. For enda flere skulle bli slått i hjel..

Følgelig vil flere bli martyrer i tida som kommer, men når tallet som bare Den treenige Gud kjenner til, er fullt da vil dommen komme. Da blir det alvor for verdens mennesker som står bak forfølgelsen. Guds ord sier: "Det er forferdelig å falle i den levende Guds hender!" (Heb 10,31)

La meg avslutningsvis slå fast at forfølgelse av Guds barn har forekommet fra den første tid og vil ikke ta slutt før Jesus kommer igjen. Forfølgelsens intensitet vil bare øke mot den siste tid. For da vil djevelen mobilisere for fullt sammen med Antikrist og den falske profet.

Djevelen mobiliserer mot dem som holder fast på Guds bud og har Jesu Kristi vitnesbyrd (Åp 12,17. Men Jesu løfte står fast: "Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!" (Matt 28,20 b)

La oss derfor forberede oss på det som vil komme ved å holde fast på Guds hellige ord, for hva som enn skjer med oss her på jord, så vil Herren Jesus føre sine til "det nye Jerusalem" .

Ja kom, Herre Jesus!

Olav H. Kydland

Kommentarer