Å bli rettferdiggjort

Fra Øivind Andersens bok "Ved Kilden". 

«Da vi nå altså er rettferdiggjort av troen, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus.» Rom 5, 1

Å bli rettferdiggjort er mye mer enn å bli fritatt for straff.

En menneskelig domstol kan frita en forbryter for videre straff, og det kalles å benåde ham. Men ingen domstol kan noensinne rettferdiggjøre en forbryter.

Å bli rettferdiggjort er det samme som å bli frikjent. En blir fremstilt som om ingen urett noensinne var begått. «Gud anser oss i Kristus som om vi aldri hadde syndet.» (Melanchton)

Dette kommer av at Jesus holder mål overfor Guds hellige lov. Jesus har vært og han har gjort alt det som loven krever av oss mennesker. Inntil minste detalj har han oppfylt den. Og nå sier Gud at den som holder budene, skal leve ved dem. Rom 10, 5. Han sier også at den som holder budene, har rett til all velsignelse over hele sitt liv og i alle detaljer. 5 Mos. 28. Denne livsrett og velsignelse eier Jesus.

Men denne syndfrie og fullkomne Jesus ble tilregnet alle våre synder. Alt det som vi har pådratt oss og står ansvarlige for overfor Gud, måtte han bære følgene av. Det førte ham inn under Guds vredes dom og straff over synden. Det førte ham inn i dødens og fortapelsens gru! Det var ingen formildende omstendigheter for Jesus der han hang på Golgata.

Men da alt dette rammet Jesus, rammet det et menneske som i seg selv holder mål overfor Gud etter hans hellige lov. Derfor seirer Jesus! Døden kan ikke holde på ham, for han har den rett til å leve som tilkommer den som har vært og gjort alt det som Gud krever av et menneske. Derfor ble Jesus oppreist av graven til vår rettferdiggjørelse. [Rom 4, 25] Og likesom det var vår synd og straff som brakte Jesus inn i dommen og døden, så er den rettferdighet som Jesus legger for dagen i oppstandelsen, vår rettferdighet!

Ved denne rettferdighet er vi frikjent fra våre synder – ikke av gjerninger, men av troen på ham som har gitt oss dette.

Kommentarer