Folke- og nasjons-morderisk virksomhet

Petter Høines var nær ved å bli et av ofrene lørdag natt.
Skjermdump, NRK
Forord: 

Den 26 juni hadde Øyvind Thuestad en artikkel på document med tittelen: "Petters kompis ble skutt og drept: «En nydelig, flott familiefar, med flott kone»". 

Som første kommentar under artikkelen, skriver "Gneiss":

Stor takk til Øyvind Thuestad for denne meget viktige opplysningen. Inntil dette øyeblikk har jeg levd i den villfarelsen at de to kompisene hvor den ene ble drept, faktisk var to homsekompiser.

Dette er direkte løgnaktig fremstilling av fakta og denne løgnen sementerer for meg og mange andre at alle de statsstøttede mediene er med å fordreie sannheten for å føre oss bak lyset.

Hvorfor gjør de det? Hva har de imot den jevne norske mann og kvinne. Hvorfor lyver de til oss i samlet flokk? Har de bare forakt til overs for oss? Er vi avskum og råtne tomater for dem? Hva får de ut av dette? Foruten statsstøtten? Har de solgt sjelen sin? Eller har de ingen?

Hvorpå "Pluto" kommer med følgende respons:

Jeg skal svare deg, Gneiss, på "hvorfor gjør de det?" - og hvor min innledende brødtekst nettopp indikerer den politisk-initierte ekstremisme fra den global-politiske administrasjons-klasse så vel som "hatet" fra mange av de folkefremmede som innvandringspolitisk dirigeres hit av det EU-globalpolitiske nomenklaturiat og deres apparatsjiker innenfor det mediale- og parti-teknokratiske kompleks.

Men aller først; Kondolerer til alle ofre for denne draps- og voldsorgie fra nok en fremmedkulturell-innvandret person!

Dernest en takk til Document sin medarbeider Øyvind Thuestad for en fin, medfølende og meget avslørende reportasje.

***
SÅ til den herværende sak, og, la oss slå det ettertrykkelig fast: Det lyves og manipuleres, det forties og fordreies, det sensureres og meningsforfølges fra en system-ensrettet statssubsidiert presse, som ikke bare har satt den politisk-subversive agenda de siste 40-50 år, men også er direkte medansvarlig for den ekstremistiske nasjon- og folkeutryddelse-politikk som Norge (be)styres etter, og med de tragiske følger som nok en gang rammer vår en gang så fredfulle nasjon.

Dette viser den multikulturalistiske stats-pressens maktbrynde og ditto; Folkets (etter hvert absolutte) avmakt!

Globalismens tvangstrøye; dette grenseløse ideologiske vanesinnes-prosjekt, hvor likhetsdogmatikkens dysfunksjonalitet og unaturlighet også nødvendigvis fremmer ulovens diktat(ur), fordi ideologiens narrativ (fortelling) i seg selv er grunnleggende falsk, løgnaktig og naturstridig. Når dette ideologisk-forvridde utgangspunktet er feil, så blir alt annet også feil. Og med tiden uten reversering; fatalt feil!

***
Redaktør Hans Rustad skrev for litt over et år siden at Erna Solberg representerte et regime. Og han gjentok det ved at ytterligere tillegge; "...For det ER et regime". Og helt korrekt beskrevet.

Vi har i dag et doktrinært og folke-undertrykkende regime, hvor målsettingen er at den ur-europeiske opprinnelsesbefolkningen skal "visne hen". Mange dekonstruksjons- og destruksjons-politiske grep er tatt siden 70-tallet i denne dråpevise nedbrytningsprosess. Jeg nevner noen viktige momenter i denne systematiske dogme- og indoktrineringskrig overfor det norske folk å svekke vår nasjonale- og identitets-autonome selvbevissthet og mentale forsvarsevne;

# Normoppløsning; Moral, seder og skikker skal bort. Våre forfedres historie og Norges nasjonale minne skal viskes ut. Slik gjøres det plass for alle andre folkeslag (som selv kommer fra kulturelt- og bio-folkelige homogene landområder - som forblir intakte mens vi europeere mister alt vårt eget gjennom fremmedinvasjon).

# Familieoppløsning; Kjernefamilien "Mor+Far+Barn" skal bort. Homopolitiske føringer fremmes gjennom LGBT-doktriner, slik at den oppvoksende slekt ikke skal kunne stifte et normalt familieliv for egen slekts-reproduksjon for at kunne ha en samfunnsoppbyggende familiær samlivs-funksjonelt fundament. Den "hvite" manns maskulinitet skal feminiseres bort.

Og kvinnen skal brukes som brekkstang mot "patriarkatet", hvor hennes fremste "kampsak" i følge pk-systemet skal være at kunne ta livet av hennes (og mannens) eget barn etter befruktning - og hvor mannen i denne sammenheng totalt er fratatt all råde- og livsrett overfor eget genetisk avkom - om kvinnen bestemmer seg for fosterdrap.

# Nasjonalstaten og dennes (ur)opprinnelsesbefolkning skal bort. Begreper som "Fedreland" og "Det Norske Folkestyret" nevnes ikke lenger. Den norsk-etniske folkegruppe forbyttes (avskaffes) med ikke-europeisk innvandring, og Nordmenn som norsk særegen folkegruppe har ikke lenger rett til sitt eget hjemland ifølge Erna Solberg. Videre, så lar man en stadig økende fremmedkulturell befolkning "definere" hva som er "norsk" og hva det vil si å være "nordmann".

# Den såkalte "innvandringspolitikken". Som er ment som desimering (et langsomt folkemord) på opprinnelsesbefolkningen i Norge, Norden og det øvrige Europa.

# Ytringsfriheten (og dermed også retten til at lytte til andres meninger) innskrenkes gjennom EU- og FN-støttede lover og forordninger, hvor såkalt hat- og diskriminerings-paragrafer befester skinndemokratiets diktatoriske meningstyranni.

ALT dette her over eksemplifiserte, har den liberal-marxistiske, ekstrem-politiske mediale presse fremmet de siste 40-50 år! Dette er deres agenda gjennom det som har blitt kalt (den kulturmarxistiske) "Marsjen gjennom institusjonene". Og dette er det, som har skapt opportunistiske, egosentriske og megalomanistiske politikertyper som eksempelvis Jonas Gahr Støre og Erna Solberg. For et håndtlanger- og vasall-regime som kun dilter etter andre stormakter og ditto overnasjonale organer, så vil ledertypene forbli det som kjennetegner slik servil unorsk adferd, nemlig middelmådighetens inkompetanse per se, anno 2022.

Siden den liberal-marxistiske likhets-ideologien er løgn og bedrag på tvers av sannhet, vitenskap, naturrett og sunnhet - og dermed er i motstrid med naturens egne livslover for den evolusjonært-balanserte livssyklus - så må nødvendigvis alle narrativ tilpasses; med andre ord løgnaktig tilpasses. Og her er vi ved den orwellianske kjerne; Løgn er sannhet, Hat er kjærlighet og Krig er fred!

For at kue den europeiske-ættede opprinnelsesbefolkning i hele "den hvite verden", så innførte man Stalins hat-lovverk fra bolsjeviktiden. Dette genuint antidemokratiske (u)lovverk ble implementert på 60-tallet i alle vestlige lands lovgivning. Malen var dermed lagt for den kommende kultur-revolusjonære "omveltning", hvor bolsjevismens tankeforbryterske system transformerende ble "satt i system" via FN.

Konklusjon: Derfor lyves det og manipuleres det, for der finnes ei nogen "logisk rasjonale" når vitenskap, fornuft og sannhet ikke lenger er gjeldende premiss for utøvende samfunnspolitikk. Derfor MÅ det lyves slik at Folket kan holdes mest mulig uvitende om de faktiske (mis)forhold hva gjelder dagens global-initierte multikulturalistiske regime - som, forøvrig uten offentlig debatt, "stilltiende" ble implementert gjennom det statlige- og kommunale lov- og regel-verk i 1979-80 via Stortingsmelding-74.

Konsekvens; Åpne grenser med non-stopp innvandring fra alle verdenshjørner MÅ nødvendigvis føre til kaos - og på sikt et Norge som ikke lenger eksisterer som annet enn et dysfunksjonelt EU-globalt område hvor morderisk anarki råder grunnen som en svart avgrunn med etterfølgende evig mørke.

Jo færre vi nordmenn blir, jo mere vil rasehat og territorial dominerings- og markerings-vold bli et livs-eksistensielt problem oss som etnisk-norsk folkegruppe. Og motsatt; jo fler de fremmed blir jo mere vil de overta våre sosiale og politiske rettigheter, dét sørger den EU-politiske broiler-teknokratiske administrasjonsklassen for.

Det er derfor de sitter der med sine super-høye gasjer og privilegerte særfordeler (som også døyver eventuelt dårlig samvittighet for de av dem innenfor partiveldet som måtte ha et snev av dette). Heri ligger også korrupsjonen "innbakt" som et underliggende griskhets-fenomen innenfor en allmektig, totalitært anstrøken mutikultistat uten noen som helst omtanke for sine egne norskættede borgere.

***
"ANTISTATLIG virksomhet"; Med dette, så menes "den multikulturalistiske statsordning" fra Stortingsmelding-74, gjeldende i lovs form fra 1980. - "Nasjonalstaten Norge" eksisterer i dag kun på papiret (innenfor en stadig mere radbrekket Grunnlovstekst). De såkalte "hatlovene" - som de facto innfører kommunistisk tankeapartheid her i landet - kan lese her under:

§ 185.Hatefulle ytringer

Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring. Som ytring regnes også bruk av symboler. Den som i andres nærvær forsettlig eller grovt uaktsomt fremsetter en slik ytring overfor en som rammes av denne, jf. annet ledd, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.

Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres

a. hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,

b. religion eller livssyn,

c. seksuelle orientering,

d. kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, eller

e. nedsatte funksjonsevne.

§ 186.Diskriminering

Med bot eller fengsel inntil 6 måneder straffes den som i ervervsmessig eller liknende virksomhet nekter en person varer eller tjenester på grunn av personens

a. hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,

b. religion eller livssyn,

c. seksuelle orientering,

d. kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, eller

e. nedsatte funksjonsevne, såfremt nektelsen ikke skyldes manglende fysisk tilrettelegging.

https://lovdata.no/dokument...

***
# Politisk-korrekt "sjekkliste" fra Norsk Journalistlag 1997 (Sitat):

"VÆR BEVISST i språkbruken. Forsøk å finne fram til ord og begreper som gir et korrekt og nyansert bilde av dagens Norge, og som ikke skaper unødige skiller mellom ulike grupper.

UNNGÅ GENERALISERINGER som kan bidra til å forsterke stereotype oppfatninger om innvandrere, flyktninger aller andre med ikke-norsk bakgrunn.

LEGG VEKT PÅ å formidle mangfoldet i det norske samfunnet ved å trekke inn folk med innvandrerbakgrunn i vanlige saker.

OPPGI IKKE en persons religion, kultur, geografiske eller etniske opprinnelse dersom det ikke er klart relevant for saken. Vær spesielt varsom med en slik angivelse i saker som omhandler kriminalitet.

SJEKK FAKTA og statistikk. Vær særlig forsiktig med tallmateriale som kan bidra til å forsterke negative holdninger til spesielle grupper.

UNNLAT IKKE å ta opp kritikkverdige forhold der innvandrere er involvert, men unngå å bidra til at hele grupper blir stemplet på grunnlag av enkeltpersoners handlinger.

OPPSØK AKTIVT kilder blant innvandrere, både i spesifikke innvandrersaker og i andre saker. Forsøk å etablere et kontaktnett blant innvandrere som kan gi større bredde i kildebruken.

UNNGÅ NASJONALISTISK RETORIKK i sportsjournalistikk som kan nøre opp under negative holdninger til folk fra andre land. Gi plass til den rolle utlendinger spiller i norsk idrettsliv.

UNNGÅ UKRITISK FORMIDLING av rasistiske ytringer. Sjekk informasjon og påstander som kommer fra rasistiske miljøer og innhent fakta og synspunkter som kan korrigere rasistisk propaganda.

VÆR BEVISST i dekningen av politiske utspill hvor det spilles på fremmedfrykt og fremmedfiendtlighet. Unngå å bidra til at det blir politisk stuerent å nøre opp under konflikter mellom nordmenn og innvandrere.

FORSØK Å FORMIDLE hvordan innvandrere opplever diskriminering, rasistiske og fremmedfiendtlige holdninger og hvordan det påvirker deres hverdag." (sitat slutt)

Pluto

Kommentarer