Renselse - fra døde gjerninger!

Av Einar Kristoffersen. 

Hvor meget mer skal da Kristi blod - Han som i kraft av en evig Ånd bar seg selv frem for Gud som et lyteløst offer - rense vår samvittighet fra døde gjerninger så vi kan tjene den levende Gud!
Hebr 9:14

Vil du gjerne tjene Gud? Da er det en forutsetning, som vi ser av teksten her, at din samvittighet er renset fra døde gjerninger, ved Kristi blod!

Det er umulig at den som fremdeles treller under loven, ved selvvalgte gjerninger, skal kunne tjene den levende Gud! Nei, da må du ha skuet inn i den frihet som evangeliet forkynner, og funnet fred i Ham som Gud har gitt deg til fred, Jesus Kristus!

Hvordan skulle vi vel kunne tjene Gud om vi ikke tror Hans evangelium!

Men det er altså dette som skjer der hvor evangeliet om Jesus Kristus, vår frelser, blir hørt til tro - samvittigheten blir løst fra loven, renset i Kristi blod, satt i frihet fra tvang. Apostelen Johannes beskriver det blant annet slik: «Vi elsker fordi Han elsket oss først.» (1 Joh 4:19).

Det er dette du som menneske trenger til å se - at Gud elsket deg, og gav deg frelse i Jesus, sin Sønn, mens du ennå var i din synd! Han elsket deg mens du ennå var ugudelig - før noen omvendelse, tro og gjerning fra din side!

Dette er alltid ditt grunnlag for tro, håp og frelsesvisshet, at Han elsket deg først, og sendte sin Sønn til soning for dine synder!

- Hør det: Før du ...!

Kommentarer