Alt i alle!

Av Einar Kristoffersen. 

Alt la Han under Hans føtter, og gav Ham som hode over alle ting til menigheten, som er Hans legeme, fylt av Ham som fyller alt i alle. Ef 1:22-23

«Alt la Han under Hans føtter,» leser vi.

Det forteller oss at det er Han vi må ha, om vi skal gå seirende ut av striden. - Det vil si, om vi skal nå målet, nemlig himmel og salighet der fremme og unngå den evige fortapelse, den evige ild, som er beredt for djevelen og hans engler. (Matt 25:41).

Og det er jo nettopp hva Ordet forkynner oss - at Han under hvis føtter alt er lagt, Han er av Faderen også gitt til menigheten. Det vil si, de som tror på Hans navn!

Han gav Ham som hode! - Altså som den som styrer alt.

Når man ser på menighetene i dag, og gjennom hele historien, skulle en tro Han hadde gitt oss, eller noen av oss, å være hode. Men denne makt har Han ikke gitt noe menneske - den er Han alene om - og derfor er den mest opplyste og åndelige kristen helt og fullt avhengig av Ham! Altså ikke bare mer eller mindre, men helt og fullt! - Han er hodet! Menigheten er altså kun Hans legeme, som styres av Ham som er hodet.

Og så står her også noe som vi skal legge oss på hjertet: «- fylt av Ham som fyller alt i alle!»

Alt i alle! Hvor er så det som måtte stamme fra oss selv? Det er utelukket! Hvor er de gjerninger du har fått til? - Hvor er den helliggjørelse du har tilstrebet deg? - Hvor er den åndelige vekst du har oppnådd? osv.

Igjen: Den er utelukket! Han er alt i alle!

Det er altså målet! - Ikke at du skal bli noe, men at Han skal bli alt i deg. Det skjer i det øyeblikk du kommer til tro på Ham, og dermed blir fylt av Ham. - Da er Han alt i deg! - Da er Han, Hans liv, Hans dyder, Hans gjerninger og Hans sinn alt Gud ser, når Han ser på deg! Det skal altså du også få regne med, da dette er hva Guds ord forkynner deg.

Tro det og pris Hans navn!

Kommentarer