Jesus starter sin offentlige gjerning i hedningenes Galilea

Av Øivind Andersen. 

"Da Jesus fikk høre at Johannes var blitt kastet i fengsel, drog han bort til Galilea. Han forlot Nasaret og bosatte seg i Kapernaum, som ligger ved Galilea-sjøen, i Sebulons og Naftalis landområder, for at det skulle bli oppfylt som er talt ved profeten Esaias: Sebulons land og Naftalis land ved veien mot sjøen, landet på hin side av Jordan, hedningenes Galilea, det folk som satt i mørke, har sett et stort lys, og for dem som satt i dødens land og skygge - for dem er et lys opprunnet." Matt 4, 12-16

Her hører vi når og hvor Jesus tok til med sin offentlige Messias-gjerning.

Også før denne tid hadde Jesus vært virksom. Han hadde gjort sitt første under i et bryllup i Kana i Galilea, [Joh 2, 1 ff] og han hadde hatt samtalene med Nikodemus [Joh 3, 1 ff] og med den samaritanske kvinnen. [Joh 4, 7 ff]

Men nå skal Jesus ta til med sin offentlige gjerning i Israel. Den skulle ikke begynne så lenge Døperen var i virksomhet. Men da Jesus fikk høyre at han var kastet i fengsel, visste han at nå var tiden inne for hans egen offentlige gjerning.

En skulle tro at Messias ville velge Jerusalem som utgangspunkt for sin virksomhet. Der var templet - det sted hvor Gud åpenbarte seg for Israel - der var det høye råd, der var alle folkets åndelige ledere og skriftlærde samlet.

Men selv om Jesus respekterte og fulgte alle Guds forskrifter for Israel, og endog kalte templet sin fars hus, Luk 2, 49; Joh 2, 16, valgte han nettopp ikke Jerusalem som utgangspunkt for sitt virke. Av alle steder valgte han Kapernaum, det mest usannsynlige sted en kunne tenke seg i Israel.

Men dette valget er etter Guds ord, og er oppfyllelsen av en profeti. Jes 9, 1-2

Her tales om et folk som sitter i mørke, et folk i dødsens land og skygge. Sammenlikner vi dette ord hos Esaias med slutten av det foregående kapittel, ser vi at det dreier seg om den del av folket som har syndet mest, og hvor Guds dom er størst.

Nettopp derfor ble denne del av landet kalt hedningenes Galilea. Og folkets åndelige ledere så med forakt på dem som bodde der. Der skulle Messias slå seg ned! I et folk som på grunn av sin synd ikke hadde fremtid og håp, skulle Jesus ta utgangspunkt for sitt virke!

Det viser oss i sannhet hvem han er, og hvorfor han er kommet.

Kommentarer