Davids rotskudd III

Fra Andaktsboka «I lys av Ordet». 

En kvist skal skyte opp fra Isais stubbe, og et skudd skal spire fram fra hans røtter. (Jes 11,1)

 Vi er vitne til Messias kongelige herskermakt. Messias (= Kristus) er på en særlig måte utrustet til å gjennomføre den oppgaven han er satt til. Det er snakk om en fullkommen åndsutrustning. I Luk 4 tales det i vers 14 om at Jesus vendte i Åndens kraft tilbake til Galilea. Fra vers 16 er han i synagogen i Nasaret, der han henviser til profetordet om at «Herrens Ånd er over meg,» og han føyer til: «I dag er dette Skriftens Ord blitt oppfylt for ørene deres» (vers 21). Og Kristi åndsutrustning er trefoldig.

 1) Visdoms og forstands Ånd. Det er en fullkommen intellektuell utrustning. Men det er mye mer. Jesus er Visdommen selv. Han har den guddommelige visdom og innsikt. Han har evne til å vurdere og bedømme alle ting rett. Han er allvitende og allseende. Og vi kan være trygge for at alt det han gjør, vil tjene oss til det beste. Han tar aldri feil.

 2) Råds og styrkes Ånd. Han har styrke og evne til å sette avgjørelser ut i livet. Han ble i kapittel 9, vers 6 kalt Under, Rådgiver, Veldig Gud. Han er Allmaktens Gud, han som har all makt i himmel og på jord. Et eksempel på hans evne og kraft finner vi i 2 Tess 2, 8 om at Herren Jesus skal ødelegge Antikrist.

 3) Den Ånd som gir kunnskap om Herren og frykt for ham. Det betegner et intimt, personlig, fortrolig samfunnsforhold mellom Gud og Messias. Vi vet jo også at Kristus er ett med Faderen, fordi han er Guds Sønn og Gud.

 Og vi som hører Kristus til, har fått del i dette forunderlige Guds-kjennskapet. Vi har fått et nært og intimt samfunnsforhold med Gud Fader og Jesus, formidlet av Guds Hellige Ånd. Og frykten for Herren har ikke noe med angst og redsel å gjøre. Men vi vil gjerne gjøre Herrens vilje, selv om vår gamle natur stadig gjør imot.

 Men Jesus Kristus har sitt velbehag i Herrens frykt. Og som vår stedfortreder fryktet og elsket han Gud av hele sitt hjerte og av all sin makt.

 Måtte Guds Ånd og Jesu Kristi sinnelag mer få makten over oss!

Kommentarer