Det som er skrevet om ham

Fra Andaktsboka «I lys av Ordet». 

Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet? Og han begynte fra Moses og fra alle profetene og utla for dem i alle Skriftene det som er skrevet om ham. Og de sa til hverandre: Brant ikke vårt hjerte i oss da han talte til oss på veien og åpnet Skriftene for oss! (Luk 24, 26-27. 32)

 I Luk 24, 13-35 leser vi om de to disipler som var på vei til Emmaus. De var bedrøvet over det som hadde skjedd med Jesus. Men plutselig gikk Jesus sammen med dem og blandet seg inn i samtalen. Han påpekte hvor uforstandige og trege de var, som ikke hadde skjønt ut fra de profetiske skrifter at Messias måtte lide alt dette og så gå inn til sin herlighet.

 Merk at når Jesus skulle overbevise disiplene om at han var den oppstandne Frelser, så la han ut for dem det som står om ham i Det gamle testamente. Og da fikk de brennende hjerter.

 Det er en klar sammenheng mellom profetiene i Det gamle testamente og oppfyllelsen i Det nye testamente. Alle skriftene i Det gamle testamente bærer fram et Kristus-vitnesbyrd - et vitnesbyrd om frelsen i Kristus.

 Det betyr naturligvis ikke at alle skriftene i Det gamle testamente taler like klart om Kristus, slik som evangeliene og Romerbrevet gjør det.

 Men merk deg hva Paulus skriver i 2 Tim 3, 15-17. Han henviser til de hellige skrifter, som kan gjøre vis til frelse ved troen på Kristus Jesus. Og hele Skriften er inspirert av Gud, understreker han.

 Og 2 Pet 1, 19 sier at det profetiske ord "er som en lampe ..." Og dette, sier apostelen, gjør leserne vel i å akte på.

 Vi skjønner ut fra teksten at det er når Jesus ved sin Ånd får gi oss forstand til å forstå det som står i de bibelske skrifter, at vi får brennende hjerter.

 Har Jesus fått gi deg innføring i Guds Ord, slik at du er i stand til å forstå Jesus rett?

Kommentarer